Utlysningar

Här hittar du information om utlysningar för att ansöka om EU-finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). 

Regionala utlysningar gäller bara för Stockholmsregionen medan nationella utlysningar gäller för hela Sverige.

ERUF-utlysning 2024:1 Stockholmsregionen

 • Främja forsknings- och innovation med koppling till cirkulär ekonomi

  Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi, där mängden avfall minskar och användningen av återvunna material och resurser ökar, är innovation längs hela värdekedjan likväl som framgångsrika samverkansmöjligheter för att möjliggöra forskning och innovation. Nu är det möjligt för aktörer i Stockholmsregionen att söka finansiering för insatser som främjar ökad cirkularitet.
  Ansökan: 13 februari - 19 mars 2024: Utlysning (Tillväxtverket)
 • Var med och bidra till den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen


  Vill ni främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering för projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.
  Ansökan: 13 februari - 19 mars 2024: Utlysning (Tillväxtverket)

ESF-utlysning 2024:1 Stockholmsregionen

 • Kompetensutveckling av anställda i Stockholmsregionen

  Syftet med utlysningen är att finansiera projekt som stärker anställdas ställning på arbetsmarknaden. Utlysningens prioriterade områden är bland annat kompetensutveckling för: teknikutveckling, digitalisering, cirkulär ekonomi, hållbar produktion eller klimatomställning, kompetensförsörjning inom skola, socialtjänst samt vård och omsorg, främja anställdas psykiska hälsa och välbefinnande, större mångfald på arbetsplatser samt initiativ som knyter an till projekt med stöd från regionalfonden (ERUF).
  Ansökan: 15 december 2023 - 25 mars 2024: Utlysning (Svenska ESF-rådet)
 • Förstudier: Kompetensutveckling i Stockholmsregionen

  Utlysningen finansierar förstudier som kan leda till väl underbyggda ansökningar för kompetensutvecklingsprojekt. Utlysningen har samma prioriterade områden som den breda utlysningen för kompetensutveckling av anställda. Maximalt stöd från ESF+ som kan sökas är 1 004 400 kr och förstudier kan bedrivas i maximalt 12 månader.
  Ansökan: 15 december 2023 - 25 mars 2024: Utlysning (Svenska ESF-rådet)
 • Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen

  Syftet med utlysningen är att finansiera projekt som får arbetslösa att komma i arbete, studier eller förebygger skolavbrott och stärker möjligheterna för unga att fullfölja sina studier. Prioriterade områden: öka individernas förutsättningar för arbete eller studier, individernas möjligheter till arbetsmarknadsetablering, personer som står utanför arbetsmarknaden, fler i arbetslivet oavsett förutsättningar, ökad egenmakt och välbefinnande på arbetsplatser, samverkan mellan aktörer samt möjligheterna för unga från 13 år att fullfölja sina studier och förebygga skolavbrott. 
  Ansökan: 15 december 2023 - 25 mars 2024: Utlysning (Svenska ESF-rådet)

Nationella ERUF-utlysningar

Ta fram en strategi för hållbar urban utveckling

Nu finns det möjlighet för kommuner och städer att ta fram en territoriell strategi för områdes hållbara utveckling. Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. När strategin är framtagen finns det möjlighet att ta del av finansiering inom Regionalfonden.
Ansökan: 20 november 2023 - 18 april 2024: Utlysning (Tillväxtverket)

Nationella ESF-utlysningar

Inga aktuella utlysningar.

 • Senast granskad: 19 januari 2024