Program 2021-2027

I programmet för respektive fond bestäms hur medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+) ska användas.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ger stöd till offentliga och privata organ i alla EU-regioner för att minska ekonomiska, sociala och geografiska skillnader. Under programperioden 2021–2027, stödjer fonden investeringar som ska göra EU och de europeiska regionerna mer:

 • konkurrenskraftiga och smarta genom innovation och stöd till små och medelstora företag, digitalisering och bredbandsutbyggnad
 • miljövänliga, koldioxidsnåla och resilienta
 • sammankopplade genom bättre transporter
 • sociala genom effektiv och inkluderande sysselsättning, utbildning, kompetensutveckling, social delaktighet och lika tillgång till hälso-och sjukvård samt satsningar på kultur och hållbar turism
 • medborgartillvända genom lokalt ledd utveckling och hållbar stadsutveckling i hela EU.

ERUF är EU:s viktigaste instrument för investeringar i regional tillväxt. Fonden stöder investeringar genom nationella eller regionala program.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF+) ger stöd till offentliga och privata organ i EU-regioner för att bemöta de utmaningar som covid-19-pandemin har orsakat för arbetsmarknaden och kompetensutvecklingen. Fonden ska stödja projekt för att nå högre sysselsättningsnivåer, ett rättvist socialt skydd och kunna leda till utvecklingen av kvalificerad arbetskraft i övergången till en grön och digital ekonomi. Inom fonden finns fem tematiska målområden som projekt ska verka inom:

 • ekonomisk utsatthet
 • etablering på arbetsmarknaden
 • återinträde på arbetsmarknaden
 • instabil ställning på arbetsmarknaden
 • stabil ställning på arbetsmarknaden

ESF+ är EU:s viktigaste instrument för investeringar i människor. Fonden stödjer investeringar genom nationella program och regionala handlingsplaner.

Läs mer om ERUF hos Tillväxtverket

Läs mer om ESF+ hos Svenska ESF-rådet

 • Senast granskad: 19 januari 2024