Beviljade projekt

Strukturfondspartnerskapet beslutar vilka projekt som ska prioriteras för genomförande. De prioriterade projekten beviljas stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden (ESF+).

Prioriterade ERUF-projekt

Här kan du läsa om prioriterade ERUF-projekt.

Utlysning 2024:1

Vid mötet den 13 juni 2024 prioriterade Strukturfondspartnerskapet tre projekt som har fått beviljat sammanlagt 5,5 mnkr i EU-stöd från regionalfonden (ERUF). 

 • Cirkulär Transformation hos SMF
  Ideella föreningen Coompanion - Kooperativ utveckling i Stockholms län får 2,9 mnkr i stöd från regionalfonden för projektet Cirkulär Transformation hos SMF.  Det finns en brist på praktiska verktyg för att underlätta små och medelstora företagens gröna omställning.  Projektet ska utveckla och erbjuda praktiska verktyg till företag inom bygg- och livsmedelssektorn för att integrera cirkulära processer i deras verksamhet.
 • IUC – Industriellt utvecklingscenter
  Södertälje Science Park AB får 2,0 mnkr i stöd från regionalfonden för projektet IUC – Industriellt utvecklingscenter. Projektet ska hjälpa tillverkande små- och medelstora företag med att lösa företagens olika utmaningar för att öka konkurrenskraft och hållbarhet genom att vägleda företagen mot en cirkulär ekonomi. I projektet samverkar aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhället.
 • Cirkulära affärssteg i praktiken STHLM
  CirEko AB får 2,9 mnkr i stöd från regionalfonden för projektet Cirkulära affärssteg i praktiken STHLM. Projektet ska hjälpa små och medelstora företag i arbetet med att ställa om till hållbara, cirkulära och fossilfria verksamheter. Företagen får stöd genom gruppaktiviteter och ett affärsverktyg för cirkulär ekonomi. Insatserna genomförs branschoberoende, vilket ger möjlighet till nätverkande med idéutbyte, benchmarking och resurssamarbeten.

Utlysning 2023:3

Vid mötet den 18 mars 2024 prioriterade Strukturfondspartnerskapet ett projekt som har fått beviljat 6,5 mnkr i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Affärsutvecklingscheckar
  Region Stockholm får 6,5 mnkr i stöd från regionalfonden för projektet  Affärsutvecklingscheckar. Projektet ska erbjuda små- och medelstora företag ekonomiskt stöd i form av affärsutvecklingscheckar. Företag ska kunna genomföra projekt inom internationalisering, digitalisering eller grön omställning.

Utlysning 2023:2

Vid mötet den 13 december 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet fyra projekt som har fått beviljat sammanlagt 21 mnkr i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt

  Region Stockholm får 5,9 mnkr i stöd från Regionalfonden för att genomföra projektet Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt. Projektet ska fördjupa samarbetet mellan företag, offentliga aktörer och akademi på med fokus på att utveckla och skala upp cirkulära byggprojekt. Projektet ska stödja företag och kommuner i Stockholms län i att identifiera, genomföra och skala upp åtgärder för cirkulära byggprocesser genom demonstrationsprojekt.
 • Matlust Living Lab

  Södertälje kommun får 10,4 mnkr i stöd från regionalfonden för att genomföra projektet Matlust Living Lab. Genom projektet kommer 95 små- och medelstora företag i livsmedelssektorn få en ökad kunskap och förmåga att arbeta med innovation, ge nya och utvecklade (livsmedels-) produkter, främja hållbara produktionssätt och affärsmodeller samt bidra till en energi- och resurseffektiv livsmedelsindustri.
 • Främja cirkulärt och resurseffektivt

  Kungliga Djurgårdens Intressenter AB får 655 tkr i stöd från regionalfonden för att genomföra projektet Främja cirkulärt och resurseffektivt. Projektet ska ge restauranger och attraktioner förutsättningar för att skapa en hållbar matkultur med fokus på att minska matsvinn. Med projektet ska även återanvändbara och återvinningsbara alternativ för Take Away förpackningar införas i samarbete med restauranger, attraktioner och de årliga 15–20 miljoner besökare.
 • Stockholms Scaleup

  Kista Science City AB får 4 mnkr i stöd från regionalfonden för att genomföra projektet Stockholms Scaleup. Projektet ska utveckla ett program för att stödja bolag med fokus på teknik som kräver signifikanta framsteg inom forskningen (deep-tech). De deltagande bolagen ska ha potential att kunna omsätta minst 100 Mkr 10 år efter projektets slut. Programmet kommer att innehålla kunskapsstöd inom affärsutveckling, internationalisering samt kompetensförsörjning.

Utlysning 2022:2

Vid mötet den 30 mars 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet ett projekt som har fått beviljat 5,3 miljoner kronor i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Fossilfritt 2030

  Projektägare: BioDriv Öst AB. ERUF-stöd: 5,27 mnkr. Projektet Fossilfritt 2030 syftar till att öka den regionala användningen av förnybara drivmedel, accelerera näringslivets investeringar i ny fordonsteknik, tank- och laddinfrastruktur samt nya smarta och resilienta energilösningar.

Utlysning 2023:1

Vid mötet den 14 juni 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet sex projekt som har fått beviljat sammanlagt 21,3 mnkr i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Besökskraft Stockholmsregionen steg 2

  Projektägare: Region Stockholm. ERUF-stöd: 2,8 mnkr. Projektet ska i bred samverkan utveckla, bygga upp och testa strategiska samverkansforum för att öka besöksnäringens tillväxt och undanröja tillväxthinder. Inom projektet ska även konkreta insatser utvecklas för att förbättra kompetensförsörjning och -utveckling, bredda rekrytering och främja utveckling för en grön och digital omställning hos små och medelstora besöksnäringsföretag i länet.
 • Circle of life science

  Projektägare: Karolinska Institutet Innovations AB. ERUF-stöd: 8,5 mnkr. Projektet ska bidra till att förbättra förutsättningar för forsknings- och behovsdriven innovation inom Life science i Stockholmsregionen. Företagen inom Life Science har stora utmaningar som krävs för att nå marknaden. Det krävs medicinsk evidens och regelverk ska efterlevas för att bevisa effekt i behandling och garantera patienternas säkerhet. Innovationsstödet är fragmenterat och inte rustat att möta företagens utmaningar.
 • STHLM Life Scale-Up 2.0

  Projektägare: Region Stockholm. ERUF-stöd: 2,6 mnkr. Projektet syftar till att skapa en innovationsprocess för företagssamverkan som möjliggör bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdpersonal inom Region Stockholm att ta in behov och att hitta relevanta företag för samverkan. Processen syftar till att stödja hälso- och sjukvårdpersonal när företagssamverkan behövs.
 • Sthlm Global

  Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. ERUF-stöd: 0,7 mnkr. Sthlm Global är ett samverkansprojekt som leds av Almi Företagspartner där Business Sweden, Enterprise Europe Network Stockholm, Connect Öst, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Stockholms Handelskammare ingår. Projektet syftar till att på mer effektiva sätt nå ut till små och medelstora företag och öka kunskap runt det samlade stödet och med det främja företagens export och internationella tillväxt.
 • Fortsättning på Evolve

  Projektägare: Connect Östra Sverige Ideell Förening. ERUF-stöd: 6,5 mnkr. Projektet ska ge tidiga bolag i startup- och scale-up-företagen i Stockholmsregionen bättre förutsättningar för att lyckas med sina tillväxtambitioner och bli långsiktigt lönsamma bolag.
 • SWEET

  Projektägare: Stockholms universitet. ERUF-stöd: 0,2 mnkr. Målet med SWEET (Swedish decarbonization center) är en centrumbildning för koldioxidreduktion. Centret skall samordna universitetsforskning i världsklass för att tackla klimatförändringar orsakade av höga CO2-utsläpp.

Utlysning 2022:1

Vid mötet den 8 december 2022 prioriterade Strukturfondspartnerskapet tre projekt som har fått beviljat sammanlagt 64,8 mnkr i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Startup Climate Action 

  Projektägare: Stockholm Innovation & Growth AB. ERUF-stöd: 20 mnkr. Projektet Startup Climate Action syftar till att genom inspirationsaktiviteter och en bred och omfattande affärsrådgivning, stödja omvandlingen av klimatinnovationer så att 100 nya företag snabbare ska lyckas att utvecklas till hållbara tillväxtföretag. 
 • Health Data Sweden 

  Projektägare: Kungliga Tekniska Högskolan. ERUF-stöd: 15 mnkr. KTH:s projekt Health Data Swedens övergripande syfte är att stärka de regionala strukturerna för efterfrågan, utveckling och implementering av nya digitala och hållbara lösningar för nyttjandet av hälsodata.
 • Acceleration Sthlm 

  Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. ERUF-stöd: 29,8 mnkr. Projektet Acceleration Sthlm syftar till att bidra till hållbar kommersialisering av innovationer, professionell affärsutveckling samt metoder för internationalisering för små och medelstora företag.

Prioriterade ESF-projekt

Här kan du läsa om prioriterade ESF-projekt.

Utlysning 2024:1

Vid mötet den 13 juni 2024 prioriterade Strukturfondspartnerskapet 13 projekt, varav tre förstudier, som har fått beviljat sammanlagt 152,5 mnkr i EU-stöd från socialfonden (ESF+).

 • Healthcare Frontline Innovation
  Region Stockholm får 22,7 mnkr i stöd från socialfonden för projektet Healthcare Frontline Innovation. Projektet ska hjälpa organisationer inom hälso- och sjukvården med dagens utmaningar. Sjuksköterskor och undersköterskor kommer att erbjudas kompetensutveckling inom innovation och om hur innovationssamverkan sker med näringsliv, akademi och patienter.
 • Digital kompetensutveckling Stockholm Stad
  Stockholms kommun får 22,0 mnkr i stöd från socialfonden för projektet Digital kompetensutveckling Stockholm Stad. Projektet kommer att erbjuda utbildningsinsatser till chefer och medarbetare för att bättre kunna möta de krav som ställs på att jobba i ett alltmer digitaliserat samhälle. I projektet ingår även att öka kompetensen om verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik och AI.
 • Conecto+
  Samordningsförbundet Östra Södertörn får 12,9 mnkr i stöd från socialfonden för projektet Conecto+. Projektet kommer att erbjuda insatser för att stärka kompetensen hos yrkesverksamma hos de sju samordningsförbundens medlemmar. Projektens ambition är att vidareutveckla modellen för kollektivt lärande med syfte att öka medlemmarnas gemensamma handlingsförmåga för att lösa utmaningar inom det arbetsmarknadspolitiska området.
 • Process för framsteg
  Haninge kommun får 8,8 mnkr i stöd från socialfonden för projektet Process för framsteg. Projektet tar sig an den växande utmaningen med arbetslöshet, särskilt långtidsarbetslöshet, som Haninge kommun står inför. Målet är att effektivisera stödåtgärder och minska antalet personer i ekonomiskt utsatta situationer. Projektet kommer att erbjuda kompetensutveckling för att förbättra medarbetarnas förmåga att stödja individer att återgå till arbete eller studier.
 • Kompetenshöjning Stockholms Stadsmission
  Stockholms Stadsmission får 1,8 mnkr i stöd från socialfonden för projektet Kompetenshöjning Stockholms Stadsmission. Projektet ska införa Supported Employment som arbetsmetod inom Stadsmissionens verksamhet för att bättre kunna möta branschstandarder. Handledare, yrkescoacher och chefer kommer att utbildas för att bättre kunna stödja verksamhetens deltagare att återgå till arbete.
 • Stockholmskraften
  Arbetsförmedlingen får 51,0 mnkr i stöd från socialfonden för projektet Stockholmskraften. I projektet ska Arbetsförmedlingen och Stockholms stad pröva och utveckla en modell för operativ samverkan kring arbetssökande som är i behov av parallella och samordnade insatser. Genom multikompetenta team ska stödet till den arbetssökande stärkas utifrån dennes individuella förutsättningar.
 • UPSC+
  Beredskapslyftet Ideell Förening får 4,9 mnkr i stöd från socialfonden för projektet UPSC+. Projektet vill förbättra inkluderingen av ukrainska flyktingar på arbetsmarknaden. Projektet matchar arbetssökande ukrainare mot arbetsgivares kompetensbehov genom samverkan med företag. Projektet kommer att utveckla arbetssättet så att det kan tillämpas på andra målgrupper, till exempel de som står längre ifrån ett arbete.
 • Lyssna in
  TalangAkademin Ekonomisk förening får 3,6 mnkr i stöd från socialfonden för projektet Lyssna in. Projektet sak testa och implementera en målgruppsanpassad metod inom arbetsintegrering med fokus på personer med hörselrelaterade funktionsnedsättningar. Genom projektet ska fler verksamheter få kunskap om hur arbetsplatser kan tillgängliggöras för denna målgrupp.
 • Särskild insats trygghet Stockholm
  TalangAkademin Ekonomisk förening får 11,3 mnkr i stöd från socialfonden för projektet Särskild insats trygghet Stockholm. Projektet ska skapa nya vägar till samverkan och samarbete, till nytta för unga som avbryter eller riskerar att avbryta sina studier. Projektet fokuserar på unga och deras föräldrar som befinner sig i olika former av riskmiljöer, för att bryta ungdomars rekrytering till kriminella nätverk och social utestängning.
 • UCareKFUM 2.0
  KFUM Distrikt Öst får 10,6 mnkr i stöd från socialfonden för projektet UCareKFUM 2.0. Projektet ska främja integration och arbetsmarknadsetablering för arbetslösa ukrainare under massflyktsdirektivet samt nyanlända. Projektet fokuserar på att erbjuda skräddarsydda etableringsinsatser, skapa "trygga rum" för psykosocialt stöd, och utveckla hållbara strategier för integration genom arbetsmarknadsförberedelse och samhällsengagemang.
 • Rätt kompetens för framtidens socialtjänst
  Stockholms kommun får 1,0 mnkr i stöd från socialfonden för förstudien Rätt kompetens för framtidens socialtjänst. Förstudien ska kartlägga och analysera kompetensbehov hos anställda inom socialtjänsten med anledning av den kommande nya socialtjänstlagen. Projektet genomförs genom samverkan med Storsthlm och lärosäten som bedriver socionomutbildningar.
 • Stockholm Bygger Hållbart
  Stockholms kommun får 1,0 mnkr i stöd från socialfonden för förstudien Stockholm Bygger Hållbart. Förstudien fokuserar på att stärka kommunens arbete med klimateffektivt och cirkulärt byggande. Förstudien ska medföra en avsevärd stegförflyttning för stadens förmåga att kompetensförsörja olika arbetsmoment inom cirkulära byggprocesser.
 • Livslångt lärande i Byggbranschen
  Mikroinvest Sverige AB får 0,9 mnkr i stöd från socialfonden för förstudien Livslångt lärande i Byggbranschen. Förstudien ska utforska och analysera kompetensbehov hos bygg- och anläggnings-företag och även identifiera utmaningar inom jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Förstudien är en förberedelse till ett kompetensutvecklingsprojekt.

Utlysning 2023:2

Vid mötet den 13 december 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet tre projekt som har fått beviljat sammanlagt 36,2 mnkr i EU-stöd från socialfonden (ESF+).

 • CommToAct

  Sveriges Annonsörer AB får 538 tkr i stöd från socialfonden för att genomföra förstudien CommToAct. Marknadsföringsbranschen står inför en växande utmaning att effektivt kunna bidra till minskade växthusgasutsläpp. För att adressera denna utmaning initierar Sveriges Annonsörer AB ett projekt för att stärka branschens kompetens inom hållbarhetskommunikation. Genom förstudien ska kompetensgap kartläggas och utbildningsbehov identifieras.
 • Klimatsmart för framtiden

  HSB Riksförbund ekonomisk förening får 1 mnkr i stöd från socialfonden för att genomföra förstudien Klimatsmart för framtiden. Bygg- och fastighetsbranschen, inklusive HSB, står för en betydande del av Sveriges växthusgasutsläpp och energiförbrukning. HSB har som mål att bli klimatneutralt och minska sina utsläpp med 55 % till 2030. Förstudien syftar till att kartlägga vilka kompetensbehov HSB har för att kunna reducera utsläpp av växthusgaser.
 • PICK

  Fremia får 34,6 mnkr i stöd från socialfonden för att genomföra projektet PICK. Syftet med projektet är att erbjuda 1 500 deltagare från kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd samt civilsamhällets organisationer i Stockholms län ett kompetensutvecklingsprogram. Programmet kommer att innehålla utbildningar inom bland annat ledarskap, kommunikation, affärskunskap och affärsekonomi.

Utlysning 2023:1

Vid mötet den 14 juni 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet åtta projekt som har fått beviljat sammanlagt 119,4 mnkr i EU-stöd från socialfonden (ESF+).

 • Digitalt Kompetenslyft

  Projektägare: Stockholms stad. ESF-stöd: 14,4 mnkr. Projektet handlar om kompetensutveckling av chefer och medarbetare i Stockholm stads kulturförvaltning i digital kompetens för att möta Stockholmsinvånarnas krav. Genom att involvera Nacka kommuns kultur- och fritidsenhet förväntas projektresultat även kunna komma fler kommuner i Stockholmsregionen till del.
 • Kompetensutveckling i äldreomsorgen

  Projektägare: Stockholms stad. ESF-stöd: 32,6 mnkr. Projektet handlar om kompetensutveckling inom språk och yrkeskunskaper för undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen, utveckling av en flexibel utbildningsmodell med integrerad språk- och yrkesundervisning samt validering.
 • SATSA - hela vägen skola arbetsliv

  Projektägare: Samordningsförbund Östra Södertörn. ESF-stöd: 25,3 mnkr. Projektet syftar till att fler ungdomar påbörjar och slutför en gymnasieutbildning och förebygga att ungdomar hamnar i situationer med problematisk skolfrånvaro. Övergångar från skola till arbete ska förenklas och förkortas så att fler ungdomar lättare kan få arbete och bli inkluderade i samhället.
 • InstegsAkademin

  Projektägare: TalangAkademin Ekonomisk förening. ESF-stöd: 3,8 mnkr. Projektet riktar sig till individer som står utanför arbetsmarknaden och inte nås av ordinarie utbildningsystem eller Arbetsförmedlingens insatser. Projektet ska förse individer med kompetenser som gör att de lättare kommer ut i arbete. Civilsamhället kan vara en brygga mellan myndigheter, kommuner och arbetsmarknaden. Praktik med validering är kärnan i projektet.
 • Kvinnors etablering

  Projektägare: Stockholms stad. ESF-stöd: 37,2 mnkr. Projektet riktar sig till utrikes födda kvinnor med kort utbildningsbakgrund som saknar etablering på arbetsmarknaden eller har ett långvarigt utanförskap. Ett sammanhållet holistiskt stöd ska ges till dessa kvinnor för att förbättra möjligheter för de att etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja en utbildning. Projektet kommer att erbjuda deltagarna arbetsrelaterade insatser.
 • Skolprojekt för att minska skolavhopp

  Projektägare: Gymnastik- och Idrottshögskolan. ESF-stöd: 5,1 mnkr. Projektet ska undersöka om en insats med tre extra timmar i veckan i form av fysisk aktivitet i kombination med stöd i skolan kan öka psykisk hälsa, kognition och skolprestation hos ungdomar oavsett kön, socioekonomisk, kulturell bakgrund eller funktionsförmåga.
 • Samverkan för skolnärvaro - skola och socialtjänst (förstudie)

  Projektägare: Sundbybergs kommun. ESF-stöd: 0,7 mnkr. Projektet ska utveckla en strukturerad samverkan kring elever med långvarig och problematisk frånvaro där skolan på egen hand inte har lyckats med att hitta lösningar. Projektet ska identifiera vilken typ av organisation och vilka åtgärder som staden önskar bygga upp i kommande socialfondsprojekt.
 • FATTA (förstudie)

  Projektägare: Riksförbundet för social och mental hälsa. ESF-stöd: 0,3 mnkr. Projektet ska kartlägga pågående insatser och identifiera och mobilisera aktörer som är nödvändiga för att genomföra ett kommande projekt med finansiering från socialfonden. Syftet är att sprida kunskap kring framgångsrika och evidensbaserade metoder som kan motverka avhopp i studier för unga på grund av psykisk ohälsa eller psykosociala problem.

Utlysning 2022:1

Vid mötet den 8 december 2022 prioriterade Strukturfondspartnerskapet sex projekt som har fått beviljat sammanlagt 160,3 mnkr i EU-stöd från socialfonden (ESF+)

 • Connecto 

  Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn. ESF-stöd: 6,7 mnkr. Projektet Connecto är ett samverkansprojekt med sju samverkansförbund som ska verka för kunskapshöjande insatser för samordningsförbundens medlemmar och dess anställda.
 • SIV – stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare 

  Projektägare: Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärds. ESF-stöd: 9,7 mnkr. Projektet SIV – stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare syftar till att undersköterskor hos de fem deltagande idéburna välfärdsorganisationer ska uppfylla kraven för skyddad yrkestitel.
 • Digitala museilyftet 

  Projektägare: Riksantikvarieämbetet. ESF-stöd: 8,8 mnkr. Projektet Digitala museilyftet syftar till att ge museipersonal ökad digital kompetens och att göra det möjligt för statliga museiorganisationerna att säkerställa en mer långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom digital omställning och digitalisering.
 • Företagsakademin för tillväxt 3 

  Projektägare: Almega Tjänsteföretagen. ESF-stöd: 22,1 mnkr. Projektet Företagsakademin för tillväxt 3 syftar till att erbjuda anställda i mindre företag (0–49 anställda) en behovsanalys och att delta i kompetensutveckling för att stärka deras anställbarhet.
 • Lumena 

  Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn. ESF-stöd: 90,9 mnkr. Projektet Lumena syftar till att minska ekonomisk utsatthet och öka möjligheterna till etablering och återinträde på arbetsmarknaden för kvinnor och män som anses stå särskilt långt från arbetsmarknaden.
 • Min Framtid 

  Projektägare: Rädda Barnen riksförbund. ESF-stöd: 22,1 mnkr. Projektet Min Framtid syftar till att öka ungdomars (15–21 år) möjligheter till långsiktig inkludering genom att fullfölja studier, komma in i eller närma sig arbete genom stärkt egenmakt, hälsa, kunskap och nätverk.
 • Senast granskad: 19 januari 2024