Beviljade projekt

Strukturfondspartnerskapet beslutar vilka projekt som ska prioriteras för genomförande. De prioriterade projekten beviljas stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden (ESF+).

Prioriterade ERUF-projekt

Här kan du läsa om prioriterade ERUF-projekt.

Utlysning 2023:1

Vid mötet den 14 juni 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet sex projekt som har fått beviljat sammanlagt 21,3 mnkr i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Besökskraft Stockholmsregionen steg 2

  Projektägare: Region Stockholm. ERUF-stöd: 2,8 mnkr. Projektet ska i bred samverkan utveckla, bygga upp och testa strategiska samverkansforum för att öka besöksnäringens tillväxt och undanröja tillväxthinder. Inom projektet ska även konkreta insatser utvecklas för att förbättra kompetensförsörjning och -utveckling, bredda rekrytering och främja utveckling för en grön och digital omställning hos små och medelstora besöksnäringsföretag i länet.
 • Circle of life science

  Projektägare: Karolinska Institutet Innovations AB. ERUF-stöd: 8,5 mnkr. Projektet ska bidra till att förbättra förutsättningar för forsknings- och behovsdriven innovation inom Life science i Stockholmsregionen. Företagen inom Life Science har stora utmaningar som krävs för att nå marknaden. Det krävs medicinsk evidens och regelverk ska efterlevas för att bevisa effekt i behandling och garantera patienternas säkerhet. Innovationsstödet är fragmenterat och inte rustat att möta företagens utmaningar.
 • STHLM Life Scale-Up 2.0

  Projektägare: Region Stockholm. ERUF-stöd: 2,6 mnkr. Projektet syftar till att skapa en innovationsprocess för företagssamverkan som möjliggör bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdpersonal inom Region Stockholm att ta in behov och att hitta relevanta företag för samverkan. Processen syftar till att stödja hälso- och sjukvårdpersonal när företagssamverkan behövs.
 • Sthlm Global

  Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. ERUF-stöd: 0,7 mnkr. Sthlm Global är ett samverkansprojekt som leds av Almi Företagspartner där Business Sweden, Enterprise Europe Network Stockholm, Connect Öst, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Stockholms Handelskammare ingår. Projektet syftar till att på mer effektiva sätt nå ut till små och medelstora företag och öka kunskap runt det samlade stödet och med det främja företagens export och internationella tillväxt.
 • Fortsättning på Evolve

  Projektägare: Connect Östra Sverige Ideell Förening. ERUF-stöd: 6,5 mnkr. Projektet ska ge tidiga bolag i startup- och scale-up-företagen i Stockholmsregionen bättre förutsättningar för att lyckas med sina tillväxtambitioner och bli långsiktigt lönsamma bolag.
 • SWEET

  Projektägare: Stockholms universitet. ERUF-stöd: 0,2 mnkr. Målet med SWEET (Swedish decarbonization center) är en centrumbildning för koldioxidreduktion. Centret skall samordna universitetsforskning i världsklass för att tackla klimatförändringar orsakade av höga CO2-utsläpp.

Utlysning 2023:2

Vid mötet den 13 december 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet fyra projekt som har fått beviljat sammanlagt 21 mnkr i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt

  Region Stockholm får 5,9 mnkr i stöd från Regionalfonden för att genomföra projektet Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt. Projektet ska fördjupa samarbetet mellan företag, offentliga aktörer och akademi på med fokus på att utveckla och skala upp cirkulära byggprojekt. Projektet ska stödja företag och kommuner i Stockholms län i att identifiera, genomföra och skala upp åtgärder för cirkulära byggprocesser genom demonstrationsprojekt.
 • Matlust Living Lab

  Södertälje kommun får 10,4 mnkr i stöd från regionalfonden för att genomföra projektet Matlust Living Lab. Genom projektet kommer 95 små- och medelstora företag i livsmedelssektorn få en ökad kunskap och förmåga att arbeta med innovation, ge nya och utvecklade (livsmedels-) produkter, främja hållbara produktionssätt och affärsmodeller samt bidra till en energi- och resurseffektiv livsmedelsindustri.
 • Främja cirkulärt och resurseffektivt

  Kungliga Djurgårdens Intressenter AB får 655 tkr i stöd från regionalfonden för att genomföra projektet Främja cirkulärt och resurseffektivt. Projektet ska ge restauranger och attraktioner förutsättningar för att skapa en hållbar matkultur med fokus på att minska matsvinn. Med projektet ska även återanvändbara och återvinningsbara alternativ för Take Away förpackningar införas i samarbete med restauranger, attraktioner och de årliga 15–20 miljoner besökare.
 • Stockholms Scaleup

  Kista Science City AB får 4 mnkr i stöd från regionalfonden för att genomföra projektet Stockholms Scaleup. Projektet ska utveckla ett program för att stödja bolag med fokus på teknik som kräver signifikanta framsteg inom forskningen (deep-tech). De deltagande bolagen ska ha potential att kunna omsätta minst 100 Mkr 10 år efter projektets slut. Programmet kommer att innehålla kunskapsstöd inom affärsutveckling, internationalisering samt kompetensförsörjning.

Utlysning 2022:1

Vid mötet den 8 december 2022 prioriterade Strukturfondspartnerskapet tre projekt som har fått beviljat sammanlagt 64,8 mnkr i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Startup Climate Action 

  Projektägare: Stockholm Innovation & Growth AB. ERUF-stöd: 20 mnkr. Projektet Startup Climate Action syftar till att genom inspirationsaktiviteter och en bred och omfattande affärsrådgivning, stödja omvandlingen av klimatinnovationer så att 100 nya företag snabbare ska lyckas att utvecklas till hållbara tillväxtföretag. 
 • Health Data Sweden 

  Projektägare: Kungliga Tekniska Högskolan. ERUF-stöd: 15 mnkr. KTH:s projekt Health Data Swedens övergripande syfte är att stärka de regionala strukturerna för efterfrågan, utveckling och implementering av nya digitala och hållbara lösningar för nyttjandet av hälsodata.
 • Acceleration Sthlm 

  Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. ERUF-stöd: 29,8 mnkr. Projektet Acceleration Sthlm syftar till att bidra till hållbar kommersialisering av innovationer, professionell affärsutveckling samt metoder för internationalisering för små och medelstora företag.

Utlysning 2022:2

Vid mötet den 30 mars 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet ett projekt som har fått beviljat 5,3 miljoner kronor i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Fossilfritt 2030

  Projektägare: BioDriv Öst AB. ERUF-stöd: 5,27 mnkr. Projektet Fossilfritt 2030 syftar till att öka den regionala användningen av förnybara drivmedel, accelerera näringslivets investeringar i ny fordonsteknik, tank- och laddinfrastruktur samt nya smarta och resilienta energilösningar.

Prioriterade ESF-projekt

Här kan du läsa om prioriterade ESF-projekt.

Utlysning 2023:1

Vid mötet den 14 juni 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet åtta projekt som har fått beviljat sammanlagt 119,4 mnkr i EU-stöd från socialfonden (ESF+).

 • Digitalt Kompetenslyft

  Projektägare: Stockholms stad. ESF-stöd: 14,4 mnkr. Projektet handlar om kompetensutveckling av chefer och medarbetare i Stockholm stads kulturförvaltning i digital kompetens för att möta Stockholmsinvånarnas krav. Genom att involvera Nacka kommuns kultur- och fritidsenhet förväntas projektresultat även kunna komma fler kommuner i Stockholmsregionen till del.
 • Kompetensutveckling i äldreomsorgen

  Projektägare: Stockholms stad. ESF-stöd: 32,6 mnkr. Projektet handlar om kompetensutveckling inom språk och yrkeskunskaper för undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen, utveckling av en flexibel utbildningsmodell med integrerad språk- och yrkesundervisning samt validering.
 • SATSA - hela vägen skola arbetsliv

  Projektägare: Samordningsförbund Östra Södertörn. ESF-stöd: 25,3 mnkr. Projektet syftar till att fler ungdomar påbörjar och slutför en gymnasieutbildning och förebygga att ungdomar hamnar i situationer med problematisk skolfrånvaro. Övergångar från skola till arbete ska förenklas och förkortas så att fler ungdomar lättare kan få arbete och bli inkluderade i samhället.
 • InstegsAkademin

  Projektägare: TalangAkademin Ekonomisk förening. ESF-stöd: 3,8 mnkr. Projektet riktar sig till individer som står utanför arbetsmarknaden och inte nås av ordinarie utbildningsystem eller Arbetsförmedlingens insatser. Projektet ska förse individer med kompetenser som gör att de lättare kommer ut i arbete. Civilsamhället kan vara en brygga mellan myndigheter, kommuner och arbetsmarknaden. Praktik med validering är kärnan i projektet.
 • Kvinnors etablering

  Projektägare: Stockholms stad. ESF-stöd: 37,2 mnkr. Projektet riktar sig till utrikes födda kvinnor med kort utbildningsbakgrund som saknar etablering på arbetsmarknaden eller har ett långvarigt utanförskap. Ett sammanhållet holistiskt stöd ska ges till dessa kvinnor för att förbättra möjligheter för de att etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja en utbildning. Projektet kommer att erbjuda deltagarna arbetsrelaterade insatser.
 • Skolprojekt för att minska skolavhopp

  Projektägare: Gymnastik- och Idrottshögskolan. ESF-stöd: 5,1 mnkr. Projektet ska undersöka om en insats med tre extra timmar i veckan i form av fysisk aktivitet i kombination med stöd i skolan kan öka psykisk hälsa, kognition och skolprestation hos ungdomar oavsett kön, socioekonomisk, kulturell bakgrund eller funktionsförmåga.
 • Samverkan för skolnärvaro - skola och socialtjänst (förstudie)

  Projektägare: Sundbybergs kommun. ESF-stöd: 0,7 mnkr. Projektet ska utveckla en strukturerad samverkan kring elever med långvarig och problematisk frånvaro där skolan på egen hand inte har lyckats med att hitta lösningar. Projektet ska identifiera vilken typ av organisation och vilka åtgärder som staden önskar bygga upp i kommande socialfondsprojekt.
 • FATTA (förstudie)

  Projektägare: Riksförbundet för social och mental hälsa. ESF-stöd: 0,3 mnkr. Projektet ska kartlägga pågående insatser och identifiera och mobilisera aktörer som är nödvändiga för att genomföra ett kommande projekt med finansiering från socialfonden. Syftet är att sprida kunskap kring framgångsrika och evidensbaserade metoder som kan motverka avhopp i studier för unga på grund av psykisk ohälsa eller psykosociala problem.

Utlysning 2023:2

Vid mötet den 13 december 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet tre projekt som har fått beviljat sammanlagt 36,2 mnkr i EU-stöd från socialfonden (ESF+).

 • CommToAct

  Sveriges Annonsörer AB får 538 tkr i stöd från socialfonden för att genomföra förstudien CommToAct. Marknadsföringsbranschen står inför en växande utmaning att effektivt kunna bidra till minskade växthusgasutsläpp. För att adressera denna utmaning initierar Sveriges Annonsörer AB ett projekt för att stärka branschens kompetens inom hållbarhetskommunikation. Genom förstudien ska kompetensgap kartläggas och utbildningsbehov identifieras.
 • Klimatsmart för framtiden

  HSB Riksförbund ekonomisk förening får 1 mnkr i stöd från socialfonden för att genomföra förstudien Klimatsmart för framtiden. Bygg- och fastighetsbranschen, inklusive HSB, står för en betydande del av Sveriges växthusgasutsläpp och energiförbrukning. HSB har som mål att bli klimatneutralt och minska sina utsläpp med 55 % till 2030. Förstudien syftar till att kartlägga vilka kompetensbehov HSB har för att kunna reducera utsläpp av växthusgaser.
 • PICK

  Fremia får 34,6 mnkr i stöd från socialfonden för att genomföra projektet PICK. Syftet med projektet är att erbjuda 1 500 deltagare från kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd samt civilsamhällets organisationer i Stockholms län ett kompetensutvecklingsprogram. Programmet kommer att innehålla utbildningar inom bland annat ledarskap, kommunikation, affärskunskap och affärsekonomi.

Utlysning 2022:1

Vid mötet den 8 december 2022 prioriterade Strukturfondspartnerskapet sex projekt som har fått beviljat sammanlagt 160,3 mnkr i EU-stöd från socialfonden (ESF+)

 • Connecto 

  Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn. ESF-stöd: 6,7 mnkr. Projektet Connecto är ett samverkansprojekt med sju samverkansförbund som ska verka för kunskapshöjande insatser för samordningsförbundens medlemmar och dess anställda.
 • SIV – stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare 

  Projektägare: Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärds. ESF-stöd: 9,7 mnkr. Projektet SIV – stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare syftar till att undersköterskor hos de fem deltagande idéburna välfärdsorganisationer ska uppfylla kraven för skyddad yrkestitel.
 • Digitala museilyftet 

  Projektägare: Riksantikvarieämbetet. ESF-stöd: 8,8 mnkr. Projektet Digitala museilyftet syftar till att ge museipersonal ökad digital kompetens och att göra det möjligt för statliga museiorganisationerna att säkerställa en mer långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom digital omställning och digitalisering.
 • Företagsakademin för tillväxt 3 

  Projektägare: Almega Tjänsteföretagen. ESF-stöd: 22,1 mnkr. Projektet Företagsakademin för tillväxt 3 syftar till att erbjuda anställda i mindre företag (0–49 anställda) en behovsanalys och att delta i kompetensutveckling för att stärka deras anställbarhet.
 • Lumena 

  Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn. ESF-stöd: 90,9 mnkr. Projektet Lumena syftar till att minska ekonomisk utsatthet och öka möjligheterna till etablering och återinträde på arbetsmarknaden för kvinnor och män som anses stå särskilt långt från arbetsmarknaden.
 • Min Framtid 

  Projektägare: Rädda Barnen riksförbund. ESF-stöd: 22,1 mnkr. Projektet Min Framtid syftar till att öka ungdomars (15–21 år) möjligheter till långsiktig inkludering genom att fullfölja studier, komma in i eller närma sig arbete genom stärkt egenmakt, hälsa, kunskap och nätverk.
 • Senast granskad: 19 januari 2024