Kulturmiljö

För dig som arbetar med kulturmiljöfrågor och vill veta mer om hur Stockholms läns museum främjar genom nätverk, stöd och kunskap.

Kulturmiljövård i Stockholms län

Stockholms läns museum har en samordnande roll i arbetet med kulturmiljövård i länet. En central del är att vara ett stöd till kommunerna i deras kulturmiljöarbete. Länsmuseet samverkar med andra aktörer inom kulturmiljöområdet, internt inom Region Stockholm och externt.

Information om hur Stockholms läns museum arbetar med kulturmiljöfrågor finns på webbplatsen Kulturarv Stockholm.

Till webbplatsen Kulturarv Stockholm.

Seminarier om kulturmiljöområdet

Stockholms läns museum anordnar tillsammans med Stockholms stadsmuseum och Länsstyrelsen seminarier för anställda i kommuner som arbetar med kulturmiljö- och plan- och byggfrågor. Seminarierna handlar om aktuella frågor inom kulturmiljöområdet på olika teman. Det är också ett tillfälle som ger möjlighet till kunskapsutbyte över kommungränserna. Till seminarierna bjuds externa föreläsare in.

Håll utkik på Länsstyrelsens kalendarium, seminarierna hålls vanligtvis i april/maj och oktober/november. 

Nästa seminarium med tema riksintresse hålls den 17 maj på Stadsmuseet i Stockholm. Seminariet är fullbokat, det finns möjlighet att skriva upp sig på väntelista via länken nedan.  Anmälan väntelista (esmaker.net). 

Mer information finns i kalendariet på Länsstyrelsens webbplats.

Till kalendariet på Länsstyrelsens webbplats.

Nätverk

Arbetar du med kulturmiljöfrågor i en kommun i Stockholms län? Då kan du bli en del av Stockholms läns museums kulturmiljönätverk. Vi ses digitalt eller fysiskt några gånger per termin för att under informella former ta upp aktuella frågor inom kulturmiljöområdet, diskutera handläggningsfrågor och rollen som antikvarie. Under träffarna finns möjlighet för deltagarna att samråda, utbyta erfarenheter och kunskap.

Är du intresserad av att vara med i nätverket? Fyll i formuläret för att skicka e-post till samordnaren för nätverket. 

Kontakta Stockholms läns museum samordnare för kulturmiljönätverk

Fyll i formuläret för att skicka e-post till samordnaren för kulturmiljönätverket. Du får svar inom fem arbetsdagar, ibland går det fortare.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Regionala kulturmiljöer ses över

För närvarande pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan- och strategi för Stockholmsregionen, den nuvarande planen gäller till och med 2026 när den nya ska börja gälla. Planen är ett stöd till kommunerna i arbetet med den övergripande visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Parallellt pågår arbetet med att ta fram ett kunskapsunderlag för länets regionala kulturmiljöer som beräknas vara klart under 2024.

Läs mer om den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFS 2050.

Kartläggning av kulturmiljöarbete i Stockholm

Region Stockholms kulturförvaltning har som uppdrag att vara en strategisk samordnande part för länets kulturaktörer och kommuner inom kulturområdet. Ett av de fyra fokusområden som lyfts i kulturstrategin för Stockholmsregionen gäller att nyttja kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen.

En del i det strategiska arbetet var en kartläggning och nuläges beskrivning av kulturmiljöarbetet i länet. Bakgrunden var den förändring som sker inom kulturmiljösektorn, framförallt ett genomgripande skifte i roll- och ansvarsfrågor. Rapporten är ett kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med att tydliggöra och stärka kulturmiljöarbetet i länet. Rapporten kan du ladda ner via länken nedan. 

  • Senast granskad: 23 oktober 2023