Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, inom högskola

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är en central del i högskoleutbildningar med inriktning hälso- och sjukvård. Region Stockholm strävar efter att erbjuda kliniska lärandemiljöer med hög kvalitet i samverkan med lärosätena. 

För att höja den pedagogiska kvaliteten i lärandemiljöerna har Region Stockholm, i samverkan med lärosätena, inrättat adjungerade kliniska adjunkter, AKA, inom flera av hälso- och sjukvårdens olika professioner. De utgör bryggan mellan akademi och verksamhet.

Lärosätena ansvarar för att studenterna är väl förberedda inför respektive period för verksamhetsintegrerat lärande, VIL, som kan bestå av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier. De ansvarar även för att det finns lektorer och adjunkter som i samarbete med de adjungerade kliniska adjunkterna planerar, genomför och utvärderar VIL.

Alla utbildningsmoment i VFU/VIL är obligatoriska. VFU/VIL kan schemaläggas både dag, kväll och natt samt under helger beroende på vårdverksamhet. Regler för hantering av frånvaro återfinns i respektive kursplan. Examinator kan avbryta en students VFU/VIL om studenten visar allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt. Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU/VIL-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Pedagogiska verktyg

Riktlinjer för hantering av utbildningsplatser för VIL

  • Lärosätena ska göra sina förfrågningar om plats senast den 15 mars för höstterminen respektive den 15 september för vårterminen.
  • Verksamheternas VIL-samordnare ska lämna besked till lärosätena senast den 1 maj respektive 1 november om tilldelade platser. För lärosäten utanför Stockholms län gäller att besked ges tidigast den 15 maj respektive 15 november.
  • All administration av platser för VIL sker via Kliniskt placeringsprogram, KliPP.

Information om KliPP

Inom Region Stockholm gäller följande prioriteringsordning vid tilldelning av platser:

  1. Studenter som läser på lärosäten i Stockholms län, alternativt på lärosäten som Region Stockholm har avtal med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
  2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Stockholms län och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas utbildningsplats för VIL.
  3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Stockholms län och som inte är folkbokförda i Stockholms län kan inte beredas plats.

Lärosätena ansvarar för att beställa e-tjänstekort för studerande inom Region Stockholm. Studenten kasserar e-tjänstekortet efter avslutad utbildning.

Direktiv utomlänsstuderande

Direktiv vid återlämning av platser för VIL

Direktiv praktisk tjänstgöring kiropraktorer och naprapater  

Rutin e-tjänstekort för inresande studenter

Se även relevant information under rubriken Dokument.

Kvalitetsuppföljning av verksamhetsförlagd utbildning

Kvalitetsuppföljning genomförs på uppdrag av det gemensamma Utbildningsrådet och leds av en arbetsgrupp bestående av representanter för Region Stockholm och lärosätena. Studenter från Marie Cederschiöld högskola, Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet högskola deltar i uppföljningen.

Kontaktperson och ordförande för arbetsgruppen: Susanne Kalén, utbildningsstrateg, Region Stockholm, susanne.b.kalen@regionstockholm.se

Kvalitetsuppföljningen bygger på en enkät som skickas till studenter under vecka 17 och vecka 47. Uppföljningen sker ur tre perspektiv; studenternas, medarbetarnas och chefernas. För medarbetare och chefer görs uppföljningen i samband med Region Stockholms medarbetaruppföljning. Resultat kan tas ut på enhetsnivå och på programnivå. Övergripande resultat redovisas årligen. Beakta svarsfrekvensen från studenter vid tolkning och dialog om resultatet.

Resultat av Kvalitetsuppföljning 2023

Externa länkar

Hälsodeklaration och hälsointyg, Smittskydd Stockholm

Infektioner hos medarbetare, Smittskydd Stockholm

Information och rutin eTjänstekort studerande

  • Senast granskad: 3 oktober 2023