Bidrag till ekonomiskt behövande

Om du är ekonomiskt behövande kan du söka bidrag från någon av Region Stockholms donationsstiftelser. Du kan söka bidrag om du under det senaste året har/haft din vårdkontakt vid något sjukhus eller vårdverksamhet inom Stockholms län. 

För att söka bidrag ska du kontakta din vårdgivare. Du får då rätt ansökningsblankett och information om hur ansökningen ska göras.

Donationsstiftelserna följer skattemyndighetens riktlinjer, vilket innebär att bara sökande med låg inkomst och små tillgångar kan beviljas gåvomedel.

Kontakt

Du kan mejla till vår funktionsbrevlåda donationsstiftelser.internfinans@regionstockholm.se

Du kan också ringa till 08-123 171 71 på tisdagar (helgfri vardag) klockan 10.00 - 11.30.

Varken mejl eller telefonsamtal kan besvaras under juni, juli eller december.

Ansökan skickas till:
Region Stockholm 
Regionledningskontoret
Box 30215
104 25 Stockholm

Frågor och svar om att ansöka om bidrag från donationsstiftelserna

Här finns svar på de vanligaste frågorna kring att söka bidrag.

Vem får söka bidrag från donationsstiftelserna?

Den som det senaste året, räknat från ansökningsdatum, har/haft vårdkontakt vid något sjukhus eller vårdverksamhet inom Stockholms län får söka bidrag. Enligt stiftelsernas regler ska den sökande vara ekonomiskt behövande. 

Vem räknas som ekonomiskt behövande?

Stiftelserna följer skattemyndighetens riktlinjer vilket innebär att bara sökande med låg inkomst och små tillgångar kan beviljas pengar. Med det menas att den totala inkomsten understiger fyra prisbasbelopp och att eventuella tillgångar understiger ett prisbasbelopp.

För år 2024 är ett prisbasbelopp 57 300 kronor. Det innebär att för en ensamstående anses 229 200 kronor brutto per år vara gränsen för att kunna få pengar. För en barnfamilj med två vuxna och två barn är summan 401 100 kronor. Hushållets samtliga inkomster och förmögenhet ska räknas in.

Vad kan jag söka bidrag för?

Du kan till exempel söka bidrag för följande:

  • merkostnader på grund av sjukdom, bland annat vårdkostnader och läkemedelskostnader.
  • hjälpmedel som du behöver för att underlätta vardagslivet du har på grund av din diagnos och sjukdom. Exempelvis glasögon, specialmadrass, digitala hjälpmedel.
  • Fritidsaktiviteter för rehabilitering, till exempel träningskort, besök på hälsohem eller miljöombyten som befrämjar hälsan.

Hur söker jag bidrag?

Kontakta den vårdgivare där du har eller har haft din vårdkontakt det senaste året. Du får då en ansökningsblankett. Din vårdgivare behöver lämna ett yttrande till din ansökan om bidrag. Ansökt belopp ska överensstämma med ditt behov av pengar utifrån din sjukdomssituation. Din vårdgivare berättar vad som behövs för att din ansökan ska vara fullständigt ifylld.

När din ansökan är ifylld skickar du den till donationsförvaltningen på Region Stockholm. Du får alltid ett skriftligt beslut om du beviljats bidrag eller fått ett avslag.

Det är viktigt med en fullständigt ifylld ansökan

Samtliga uppgifter i ansökningsblanketten ska vara ifyllda och behövliga handlingar bifogade innan du skickar in din ansökan till Region Stockholm. Om ansökan är ofullständigt ifylld eller om några handlingar saknas så finns inte underlag för ett beslut. Du får då ett skriftligt avslagsbeslut och måste göra en helt ny, fullständigt ifylld ansökan.

Kan jag söka bidrag åt en familjemedlem, nära anhörig eller som god man?

Ja. Du kan hjälpa en person att söka bidrag. 

Kontakta den sökandes vårdgivare så får du information om hur du ska göra för att söka bidrag.

Sökande måste kunna ge sitt medgivande och underteckna ansökan. Om sökande inte kan underteckna ansökan så bör vårdgivaren hjälpa till genom att intyga svårigheten att underteckna ansökan. 

Vart ska bidragsansökan skickas?

Skicka in ansökan om bidrag till
Region Stockholm 
Regionledningskontoret
Box 30215
104 25 Stockholm

Kom ihåg att det är viktigt att alla uppgifter i ansökningsblanketten ska vara ifyllda och att behövliga handlingar är bifogade.

När och hur ofta kan jag söka bidrag?

Pengar kan sökas en gång per år.

Ansökningar kan skickas in under hela året till och med den 15 november. Du kan därefter skicka in din ansökan i januari nästkommande år. 

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut?

Det finns ingen tidsram för hur lång tid det tar att få ett beslut. I första hand prioriteras sökande som inte fått bidrag föregående år. Det gör att handläggningstiden kan bli längre för sökande som fått bidrag föregående år.

Du kan inte få något besked om hur lång tid handläggningen tar för just din ansökan.

Handläggningstiden kan också variera beroende på de här två orsakerna: 

  • I början av året får donationsförvaltningen besked från banken om årets tilldelning av pengar att fördela. Först därefter kan beslut fattas.
  • I månadsskiftet november-december görs ingen utbetalning av bidrag på grund av kommande bokslut. Detta gör att ansökningshandlingar som kommer in efter den 15 november inte kan behandlas. Tillgången till pengar upphör och du får ett avslag och får söka igen nästkommande år i januari.

När sker utbetalning av godkända bidrag?

Utbetalning av godkända bidrag görs löpande under året. 

Utbetalning görs efter att du fått skriftligt besked om att du får bidrag.

Vad kan vara orsak till att jag inte beviljas bidrag?

Även om du uppfyller de ekonomiska förutsättningarna så kan bidrag inte garanteras eftersom hänsyn bland annat tas till: 

  • det ändamål du sökt för överensstämmer inte med donationsstiftelsernas ändamål.
  • om du förra året fick bidrag från Region Stockholm.
  • om fondpengarna för året är slut.
  • annan anledning.
  • Senast granskad: 11 januari 2024