Barnrättsombud lyfter barnperspektivet i vården

Att stärka barn och ungas rättigheter i kontakt med hälso- och sjukvården är en viktig del av Region Stockholms hållbarhetsarbete. Ett sätt att göra detta är genom så kallade barnrättsombud som ser till att barnkonventionen efterlevs.

Barnkonventionen är sedan 2020 lag i Sverige. Den lägger grunden för barn och ungas rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet när andra lagar inte räcker till.

Barn och unga har i enlighet med barnkonventionen rätt att få ge synpunkter i frågor och beslut som rör dem. Då är det viktigt att ha rutiner och arbetssätt som möjliggör att de kan bli delaktiga utifrån ålder och förutsättningar. Om ett barn eller en förälder har en funktionsnedsättning som försvårar deras situation kan det leda till att barnet inte får sina rättigheter eller behov tillgodosedda. Detsamma gäller om föräldrarna har svårt att passa tider eller att strukturera tillvaron för barnet. Även kulturella och religiösa omständigheter kan påverka.

I Region Stockholm finns därför ungefär 300 utbildade barnrättsombud som, utifrån skrivelserna i barnkonventionen, ser till att barn och ungas rättigheter uppfylls i kontakten med hälso- och sjukvården.

Barnrättsombudets uppgift är att värna om barnets perspektiv och delaktighet, inspirera och stödja kollegor i barnrättsfrågor, stötta ansvarig chef i frågor som rör barns rättigheter och initiera barnkonsekvensanalyser. Dessa analyser ska lyfta fram barnens rättigheter och ska användas inför förändringar och beslut som rör dem.

Utbildningarna för att bli barnrättsombud drivs av Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska universitetssjukhuset. Målgruppen är personal från regionfinansierad hälso- och sjukvård inom Stockholmsregionen.

Under utbildningen får deltagarna kunskap om hur barnkonventionen kan omsättas i praktiken och diskutera hur deras egna arbetsplatser kan utveckla barnrättsarbetet. Barnrättsombuden ingår sedan i ett nätverk där de kan utbyta erfarenheter och få inspiration.

Om barnkonventionen

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sverige anslöt sig året därpå och har sedan dess varit bundet till bestämmelserna i konventionen. År 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Tanken med detta var att konventionen skulle få större genomslag i praktiken än tidigare. Målet med barnkonventionen är att alla barn, oavsett bakgrund, ska ha rätt att behandlas med respekt och få komma till tals. I de beslut och åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid komma i första hand.

I barnkonventionen finns totalt 54 artiklar. Fyra av dessa utgör grundprinciperna som övriga artiklar ska utgå från.

De fyra grundprinciperna handlar om att:

  • alla barn har lika värde, samma rättigheter och inte får diskrimineras
  • barnets bästa ska komma i första hand i alla åtgärder som rör dem
  • alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • alla barn har rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem respekterade.
  • Senast granskad: 31 oktober 2023