Om arbetet med minoritetsspråk

I Sverige finns fem erkända nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Rättigheterna för de erkända minoriteterna skyddas genom lagar och åtgärder. 

Sedan 2010 gäller lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) i Sverige. Lagen innebär att vi som region har ett ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Vi ska också ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i dessa frågor.

De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Region Stockholm är sedan 2010 förvaltningsområde för finska och sedan 2019 också för samiska och meänkieli. Det innebär att vi har en skyldighet att erbjuda invånare att tala finska, samiska eller meänkieli i ärenden där den enskilde är part.

Finska

Finska är erkänt som nationellt minoritetsspråk sedan år 2000 och Region Stockholm är en av tolv regioner som är förvaltningsområde för finska.

Det har alltid funnits finsktalande personer inom det som utgör nuvarande Sveriges gränser, på samma sätt som det alltid har funnits svensktalande i Finland. Personer som bor i Sverige med rötter i det finska språket brukar kallas för sverigefinnar medan de som är svensktalande i Finland kallas finlandssvenskar.  Sverigefinnarna är den till antalet största av de nationella minoriteterna. Cirka 700 000 personer i Sverige beräknas ha anknytning till det finska språket och kulturen.

Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari

BUP Finska teamet

BUP Finska teamet vänder sig till barn, ungdomar och familjer som har finsk anknytning – exempelvis nyligen inflyttade, finskspråkiga eller sverigefinnar.

Vi har hela Stockholms län som upptagningsområde och träffar barn i alla åldrar upp till 17 år. Besöken är avgiftsfria. BUP Finska teamet

Finska psykiatriska mottagningen – Suomalainen psykiatrian vastaanotto

Mottagningen, som tillhör Norra Stockholms psykiatri, vänder sig till dig som har finsk bakgrund eller anknytning, eller bor inom Stockholms län.

Finska psykiatriska mottagningen

Stockholms läns museums mobilapp Upptäck historien 

I appen hittar ni bland annat guiden Sverigefinska berättelser. Sverigefinska berättelser är en guide om platser kopplat till sverigefinsk historia i Stockholms län som utgår från personliga berättelser.  Materialet har tagits fram i samarbete med kommuner i länet och sverigefinska föreningar. Appen laddar du ner gratis på Google Play eller App Store

Animation om sverigefinnarnas dag Animationer om minoriteternas högtidsdagar - Minoritet.se

Samiska

Det samiska språket är uppdelat i tre huvudsakliga språk med ett flertal dialekter, där de språkliga skillnaderna kan liknas de mellan svenska och isländska. Stockholm är det sydligaste förvaltningsområdet för de samiska språken. Kännedom om samernas rättigheter, förutsättningar och behov möjliggör en förståelse om den samiska kulturen Det görs bland annat genom kompetenshöjande insatser i verksamheterna och genom att erbjuda nyblivna föräldrar samiskt språkpaket via BVC och barnböcker på samiska på sjukhusbiblioteken.

Lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket

Sedan 1 mars 2022 är regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter, enligt lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket, skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas som kan få särskild betydelse för samerna. Med det avses ärenden som kan få direkt inverkan på samernas språk, kultur, näringar eller ställning som urfolk.

Konsultationsskyldigheten kommer att gälla även för regioner och kommuner från och med den 1 mars 2024. För regionernas del kan den nya konsultationsordningen exempelvis bli aktuell vid vissa beslut om hälso- och sjukvård som riktar sig till samer eller vid framtagandet av vissa föreskrifter. Konsultationsordningen är ett steg i att säkerställa det samiska folkets rätt att delta i beslutsprocesser och främja samernas inflytande i frågor som rör dem.  

Urfolket samernas nationaldag firas den 6 februari

Animationer om minoriteternas högtidsdagar - Minoritet.se

Länkar och info:

Meänkieli

Tornedalingarnas språk heter meänkieli. Folkgruppen Kväner och lantalaiset ingår också i den nationella minoritetsgruppen tornedalingar. Kvänfolket har en egen flagga och en egen flaggdag den 16 mars. En tornedaling är en person som bor eller härstammar från områden kring Torne älv. I dag bor cirka 50 000 tornedalingar i framför allt Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner samt i delar av Kiruna och Gällivare kommuner. Tornedalingens kultur är flerspråkig och mångkulturell, präglad av såväl samiska som svenska och finska influenser.

Kvänernas flagga. Den har en blå grundfärg och en blomma i gult i en röd cikel som symbol

Kvänernas dag firas den 16 mars

Tornedalingarnas dag firas den 15 juli

Animationer om minoriteternas högtidsdagar - Minoritet.se

Romani Chib

Romer har funnits i Sverige i mer än fem hundra år och anses vara en del av det svenska kulturarvet. Till Sverige har sedan århundraden folk med bakgrund i olika romska grupper invandrat och kommit till landet vid olika tidpunkter. De som idag benämns resande, resanderomer eller rentav resandefolket och finska romer är två grupper som båda härrör från de romer som anlände hit för fyra eller fem århundraden sedan.

Romer delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. I dagens Sverige lever ett okänt antal individer med bakgrund i minoriteten romer. Fördomar om och mot romer är vanligt förekommande och diskrimineringen av romer är väldokumenterad.

Internationella romadagen firad den 8 april

Nationaldagen blev ett faktum för romerna den 8 april 1971 då Förenta nationerna (FN) genomförde en första världskongress med romska organisationer i London. FN erkände vid denna kongress romerna som ett världsfolk och det är därför datumet firas. 

Animationer om minoriteternas högtidsdagar - Minoritet.se

Stockholms läns museums mobilapp Upptäck historien 

I appen hittar ni bland annat guiden Romska berättelser. Romska berättelser är en guide till romskt kulturarv och historia i Sverige. Romska berättelser bygger i hög grad på intervjuer och samtal med personer med romska rötter. Appen laddar du ner gratis på Google Play eller App Store

Länkar och info:

Jiddisch

Judar utgör i samtliga länder där de bor, utom i Israel, en etnisk minoritet. I Sverige har den judiska gruppen av riksdagen år 1999 utsetts till en av fem nationella minoriteter. Att vara jude är till stor grad ett sätt att leva och judendomen ett sätt att se världen. Jiddisch har varit ett av Sveriges erkända minoritetsspråk sedan år 2000. Av de 15 000-20 000 judar som är bosatta i Sverige talas jiddisch av cirka 3 000.

För många jiddischtalande i Sverige är det inte förstaspråk, men starkt förknippat med familjeliv och judisk kultur. Det används bland släkt och vänner och i samband med förenings- och kulturaktiviteter. 

Länkar och info:

  • Senast granskad: 12 februari 2024