Suomeksi

Suomeksi Region Stockholmin (Tukholman alue) vastuulla on edistää ja suojella Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä. Kansalliseen vähemmistöön kuuluvilla on erityisoikeuksia koskien kieltä, kulttuuria ja vaikutusmahdollisuuksia.  

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) on ollut Ruotsissa voimassa vuodesta 2010. Lain mukaan meillä on alueena vastuu suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä. Meidän tulee myös antaa kansallisille vähemmistöille vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa ja neuvotella mahdollisuuksien mukaan vähemmistöjen kanssa näistä asioista. 

Ruotsin viisi kansallista vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, alkuperäiskansa saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli. Vähemmistöryhmille yhteistä on, että ne ovat asuttaneet Ruotsia pitkäaikaisesti ja niiden keskuudessa vallitsee selkeä yhteenkuuluvuuden tunne. Niillä on myös oma kielellinen tai kulttuurinen kuuluvuus ja halu säilyttää oma identiteettinsä. 

Region Stockholm on ollut vuodesta 2010 alkaen suomen kielen hallintoalue, ja vuodesta 2019 alkaen myös saamen kielen ja meänkielen hallintoalue. Se tarkoittaa, että meillä on vastuu tarjota asukkaille mahdollisuus kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti suomeksi, saamen kielellä tai meänkielellä asioissa, joissa henkilö on asian osapuolena.

Alueen vähemmistöpoliittisen työn kirjalliset toimintaperiaatteet

  • Kestävyyspolitiikka
  • Kestävyysstrategia
  • Kestävän kehityksen suuntaviivat

Suomenkieliset terveydenhuollon yksiköt 

Region Stockholmin alueella toimii kaksi terveydenhuollon yksikköä, joissa saa hoitoa suomeksi. 

  • Tukholman lasten ja nuorten psykiatrinen vastaanotto palvelee korkeintaan 18-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on yhteys Suomeen ja jotka asuvat Tukholman läänissä.
  • Suomalainen psykiatrian vastaanotto palvelee suomalaistaustaisia aikuisia tai henkilöitä, joilla on kytkös Suomeen ja jotka asuvat Tukholman läänissä. Vastaanotto kuuluu Pohjois-Tukholman psykiatrian piiriin. 

Vähemmistölainsäädäntö – sinun oikeutesi 

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) tuli voimaan 1. tammikuuta 2010. Laki takaa Ruotsin kansallisille vähemmistöille perussuojan sekä saamen kielen, meänkielen tai suomen kielen hallintoalueella asuville erityisoikeuksia. 

Lakia tarkistettiin tammikuussa 2019, jolloin oikeuksia ja velvollisuuksia vahvistettiin entisestään. Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä korvaa kaksi aiempaa vähemmistökielilakia. Uuden lain ja siihen tehdyt muutokset on säätänyt Ruotsin valtiopäivät. 

Innehåll