Efterfrågat material

Här samlas snabba genvägar till material och korta fakta kring olika delar av Region Stockholms verksamhet.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är med sina 149 ledamöter Region Stockholms högsta beslutande instans och Sveriges näst största parlament.

Läs mer om regionfullmäktige i Stockholms län

Ekonomi och budget

Budgeten är Region Stockholms viktigaste styrdokument. Budgeten innehåller bland annat mål, anslag och resultatkrav som anger inriktningen för verksamheterna och vilka ekonomiska resurser de har att röra sig med.

Läs mer om Region Stockholms ekonomi och budget

Fallet Macchiarini

Karolinska Universitetssjukhuset gav i februari 2016 ett uppdrag till professor emeritus Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och tidigare generaldirektör vid Socialstyrelsen, att genomföra en extern utredning av professor Paolo Macchiarinis transplantationer av syntetiska luftstrupar vid sjukhuset under åren 2011–2013.

Vi har samlat information och rapporterna om fallet Macchiarini här. 

Rapportering, statistik och uppföljning av vård

Regelbundna nationella mätningar och öppna jämförelser ger en bild av hur mycket vård som finns tillgänglig för invånarna i länet. Region Stockholm rapporterar till flera databaser och verktyg där regioners resultat kan jämföras över tid och med varandra. Här presenteras några mätningar och rapporter.

Nationella jämförelser av vård 

På Vården i siffror presenteras resultat och mätningar inom allt ifrån olika typer av behandlingar i vården, till väntetider och hur patienter upplever vården. Även information om kostnader och produktivitet i vården redovisas. 

Vården i siffror

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur invånare, både regionalt och nationellt, uppfattar hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Väntetider i vården

På Väntetider i vården finns sammanställd statistik över väntetider och tillgänglighet till svensk hälso- och sjukvård utifrån den lagstadgade vårdgarantin.

Väntetider i vården

Patientupplevelser 

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Mätningarna i Region Stockholm samordnas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

Nationell patientenkät

Socialstyrelsens statistikdatabas 

Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller information om hälsa, vård och socialtjänst. Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor.

Socialstyrelsens statistikdatabas

Statistik för 1177:s e-tjänster

Det finns statistik som visar hur 1177:s tjänster används och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid. Exempel är ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster, webbtidbok och  Stöd och behandling. 

Statistik för 1177:s e-tjänster

Nationella kvalitetsregister 

För närvarande finns drygt hundra nationella kvalitetsregister med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Alla register lämnar årligen flera rapporter om sin verksamhet. Kvalitetsregister finns för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning inom hälso- och sjukvård. 

Nationella kvalitetsregister

Överbeläggningar på sjukhus

Som ett led i arbetet med att minska överbeläggningar på sjukhus rapporterar sjukhusen dagliga resultat till en nationell databas. Resultaten redovisas gemensamt av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Rapportering om överbeläggningar 

Folkhälsokollen

Folkhälsokollen är ett webbverktyg där aktuell hälsodata samlas för att ge en överblick över folkhälsan i Stockholms län. Det finns exempel information om invånarnas psykiska hälsa, fysisk aktivitet, sjukvårdsbesök, sjukdomar, livslängd, alkoholvanor, tobaksbruk, tandhälsa, arbetsmiljö och mycket mer. 

Folkhälsokollen

Kolada 

Kolada är en databas som tillhandahåller statistik för att kunna jämföra och analysera olika verksamheter i kommuner och regioner. Jämförelser kan göras över tid och mellan regioner samt visualiseras i olika verktyg. Databasen innehåller över 6000 nyckeltal om bland annat hälso- och sjukvård, folkhälsa, tandvård och Agenda 2030.

Kolada - statistik för jämförelser och analys

Fakta om SL och länet

Varje år redovisas viktig data för kollektivtrafiken och utvecklingen av transporter i Stockholmsregionen i en rapport.

Ta del av rapporterna

Anvisningar för reklam och evenemang i SL-trafiken

Reklam är en del av trafikmiljön och tillför SL extra intäkter som bidrar till finansieringen av kollektivtrafiken. Reklamintäkterna bidrar till att uppfylla strategiska plattformens mål om ökning av de ”övriga intäkterna”.

Detta dokument innehåller anvisningar för Trafikförvaltningen (TF), reklamentreprenören samt trafikentreprenören avseende reklam-och marknadsaktiviteter inom SL-trafiken.

SL:s kundundersökningar

Varje månad genomför SL en kundundersökning som ger en bild av hur nöjda resenärerna är med kollektivtrafiken. Det handlar om allt från punktlighet, störningsinformation och rengöring till trängsel, personalens bemötande och trygghet.

Ta del av SL:s kundundersökningar

Kollektivtrafikens utveckling

Befolkningsökningen i Stockholmsregionen ökar belastningen på alla trafiksystem i regionen. I takt med att Stockholm växer måste kollektivtrafiken hålla jämna steg för att miljövänliga, punktliga och tillgängliga resor ska kunna erbjudas även framöver.

Läs om Region Stockholms satsningar på kollektivtrafiken

Logotyper och grafisk profil

Information om logotyper och uppdragsmärke för dig som har fått finansiellt stöd eller som är vårdgivare och arbetar på uppdrag av oss.

Logotyper och grafisk profil

Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov. Därför har utredningen Hälso- och sjukvården 2040 gjorts. Resultat presenteras i åtta rapporter med olika perspektiv på vården samt en slutrapport. 

Hälso- och sjukvården 2040

  • Senast granskad: 2 november 2023