Social hållbarhet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Alla invånare ska ha möjlighet att uppnå god fysisk och psykisk hälsa utifrån sina förutsättningar. Region Stockholm arbetar proaktivt för att länets invånare ska behandlas likvärdigt och individuellt, och att ingen diskrimineras på grund av kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionsnedsättning eller andra individuella egenskaper. Varor och tjänster som levereras till Region Stockholm ska vara framställda under förhållanden som är hållbara och ansvarsfulla.

Folkhälsa

Blå Folkhalsa_2020_1280x1096.jpgEn god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper. Folkhälsan i Sverige är god ur ett globalt perspektiv och utvecklas positivt för de allra flesta. Samtidigt finns det stora skillnader mellan olika sociala grupper i de flesta av hälsans aspekter. Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Region Stockholms folkhälsoarbete bedrivs i samverkan med bland annat skolor, kommunala förvaltningar, länsstyrelse, frivilligorganisationer och myndigheter på nationell nivå.

Jämställdhet och jämlikhet

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställda och jämlika välfärdstjänster är både en rättighetsfråga och en kvalitetsfråga. Region Stockholm arbetar för att uppmärksamma och avskaffa stereotypa uppfattningar om kön inom alla Region Stockholms ansvarsområden. För att jämställdhet och jämlikhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas. Jämställdhet och jämlikhet ska beaktas i alla steg i kärnverksamheternas verksamhetsutveckling. Det innebär att jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet behöver finnas med i besluts-, planerings-, genomförande- och uppföljningsprocesserna.

Mänskliga rättigheter

Alla som jobbar inom Region Stockholm har ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och uppfylls. De mänskliga rättigheterna definieras och regleras i konventioner och andra internationella juridiska dokument, framtagna av bland andra FN och EU. De mänskliga rättigheterna sammanfattas i sex så kallade rättighetsprinciper som Sveriges kommuner och landsting har översatt till ickediskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, transparens samt ansvar.

Nationella minoriteter

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är sverigefinnar, tornedalingar, judar, romer och urfolket samer. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De nationella minoritetsspråken är finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar särskilda rättigheter. Alla verksamheter som finansieras av Region Stockholm ska följa regionens Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk. Samråd med representanter för de nationella minoriteterna genomförs regelbundet i frågor som de berörs av.

Region Stockholm ingår i förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli. Som förvaltningsområde har Region Stockholm skyldighet att erbjuda möjlighet för invånare att tala finska, samiska eller meänkieli i ärenden där den enskilde är part.  Region Stockholm genomför också olika åtgärder för att stödja de nationella minoriteternas språk och kulturers fortlevnad och utveckling.

Barnkonventionen - från ord till handling

Region Stockholms verksamheter ska vara tillgängliga för barn och ungdomar på deras villkor. Verksamheterna ska bemöta barn och unga med respekt och anpassa informationen utifrån deras olika förutsättningar. Barns och ungas synpunkter ska tas in för att utveckla verksamheterna. I enlighet med barnkonventionen arbetar Region Stockholm för att barns bästa lyfts i beslut och avtal, verksamhetsplaner och budget. 

Uppförandekod för leverantörer

Varje år upphandlar Region Stockholm produkter och tjänster för miljardbelopp och har därmed möjlighet och ett ansvar att skapa en efterfråga för varor och tjänster som producerats och utförts på ett hållbart sätt. Region Stockholm verkar för att de varor och tjänster som köps in ska vara producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Alla landsting och regioner samverkar med att ställa sociala krav vid upphandlingar och har en gemensam uppförandekod för leverantörer. Tillsammans är vi starka och kan bidra till större förbättringar.

Uppförandekoden för leverantörer används för att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, negativ miljöpåverkan och korruption i leveranskedjan.

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Blå Funktionsnedsattning_2020.jpgDelaktighet och tillgänglighet i samhället är en mänsklig rättighet. Medarbetare och invånare ska mötas respektfullt och utifrån sina förutsättningar och därför arbetar Region Stockholm systematiskt med delaktighet och tillgänglighet för personer med fysisk, psykisk, intellektuell eller sensorisk funktionsnedsättning.

Region Stockholms policy för delaktigheter för personer med funktionsnedsättning utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, gällande lagstiftning och EU-förordningar. Den har tagits fram i samarbete med Region Stockholms förvaltningar och bolag, samt i samverkan med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?