Samverkan med KI

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm har ett nära samarbete med Karolinska Institutet (KI), ett av världens högst rankade medicinska universitet. Genom klinisk forskning och utbildning stödjer vi tillsammans utvecklingen av hälso- och sjukvården, med mål att förbättra människors hälsa.

KI är ett av världens högst rankade universitet och står för den enskilt största andelen av den medicinska forskningen i Sverige. En stor del av KI:s utbildning och forskning bedrivs inom Region Stockholms olika verksamheter, där medarbetare är engagerade och involverade i arbetet att till exempel utveckla nya vårdmetoder, medicinteknisk utrustning och vårdrutiner.

Region Stockholm och KI har en sedan lång tid etablerad samverkansorganisation som regleras i ett regionalt ALF-avtal.

Regionalt ALF-avtal - för samverkan och gemensam prioritering av medel 

Det regionala ALF-avtalet tydliggör principerna för samverkan mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Syftet är att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling, genom ett fördjupat samarbete inom forskning, utbildning och utveckling.

Region Stockholm avsätter medel för forskning och utbildning och ansvarar gemensamt med KI för prioritering och fördelning av dessa till:

 • Infrastruktur för klinisk forskning och klinisk utbildning.
 • Sökbara medel för klinisk forskning och klinisk utbildning.
 • Aktivitetsfördelade medel för klinisk forskning.
 • Medel för klinisk utbildning.
 • Särskilda satsningar.
 • Utveckling av hälso- och sjukvården.

Nationellt ALF-avtal – för klinisk forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården

Det nationella ALF-avtalet är ett avtal mellan staten och sju av Sveriges regioner när det gäller:

 • utbildning av läkare,
 • klinisk forskning,
 • utveckling av hälso- och sjukvården.

ALF-avtalet styr bland annat ersättningen som staten ger till regionerna för att de ska medverka till utbildning av läkare och klinisk forskning. Ersättningen är uppdelad i två delar:

 • ALF-ersättning för klinisk forskning.
 • ALF-ersättning för utbildning av läkare.

Medlen betalas ut av Utbildningsdepartementet.

Nationell ALF-utvärdering

Vart fjärde år genomförs två nationella utvärderingar av de sju regionerna som ingår i ALF-avtalet: ALF-utvärderingen av klinisk forskning och USV-utvärderingen av universitetssjukvården.

Om den nationella ALF-utvärderingen

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?