Att forska på hälsodata

Region Stockholm har många olika datakällor med hälsodata som kan användas för forskning. När en begäran om att få ta del av uppgifterna inkommer till oss ser enheten centrum för hälsodata till att de lämnas ut på ett säkert sätt.

Det finns ingen enhetlig definition av vad hälsodata är. När vi pratar om hälsodata menar vi elektronisk information som är relaterad till hälsa, vård eller livssituation för en person eller en grupp. Det kan även handla om mer administrativa data om vårdens resurser, kostnader och kvalitet. Gemensamt vid vår användning av begreppet hälsodata är att det avser uppgifter som lagras digitalt inom hälso- och sjukvårdens olika datakällor och register.

Hälsodata kan vara uppgifter ur patientjournaler, information ur laboratorie- och röntgensystem eller patientadministrativa system som till exempel kassaregister. När hälsodata är uppgifter om enskilda personers hälsa räknas det som känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att uppgifterna är mer integritetskänsliga och förtjänar ett högre skydd.

Hälsodata kan vara till stor nytta inom forskning och bidra till ökad kunskap som kan leda till bättre förebyggande åtgärder, diagnostik eller behandling för patienter.  

En forskare kan begära ut hälsodata från oss, förutsatt att forskaren lever upp till de lagkrav som ställs för att ta del av uppgifterna. Eftersom hälsodata ofta innehåller känsliga personuppgifter har vi en skyldighet enligt lag att säkerställa att informationen inte hamnar hos någon som inte har rätt att ta del av den. Hos oss är det centrum för hälsodata som samordnar de ansökningar som inkommer till regionen om utlämnande av hälsodata så att datauttaget sker på ett samordnat, säkert och etiskt riktigt sätt.

Så här ansöker du

När du som är forskare ansöker om att få ta del av hälsodata från hälso- och sjukvården i Region Stockholm finns det vissa krav som du måste uppfylla.

Innan vi kan lämna ut hälsodata som innehåller känsliga personuppgifter till dig måste Etikprövningsmyndigheten godkänna din ansökan och respektive vårdgivare behöver göra en sekretessprövning. Etikgodkännandet och sekretessprövningen bygger bland annat på att din forskningsplan har en tydligt formulerad frågeställning för din forskning. Du måste också kunna garantera att informationshanteringen sker på ett säkert sätt med ett bibehållet högt integritetsskydd av uppgifterna. Därför kommer du att bli ombedd att beskriva hur det går till i din ansökan till oss.  

Till din ansökan måste du bifoga:

 • en diarieförd eller signerad grundansökan till Etikprövningsmyndigheten, inklusive bilagor och tillhörande beslut
 • samtliga diarieförda eller signerade ändringsansökningar till Etikprövningsmyndigheten samt tillhörande beslut
 • din forskningsplan
 • en variabellista med specifikation av vilka personuppgifter som begärs ut för forskningsändamål. 
  Variabellistan kan skickas in enligt följande exempel på excelfil
 • forskningspersonsinformation och samtyckesblankett vid de tillfällen när samtycke krävs. (Om det finns flera versioner av forskningspersoninformationen/samtycket skall samtliga bifogas. Om samtycke inte inhämtas ska detta framgå av den godkända ansökan till Etikprövningsmyndigheten.)
 • personuppgiftsbiträdesavtal, där det är relevant
 • Data Transfer Agreements där det är relevant

Om data behöver samköras med en annan myndighet ska du bifoga beslut från den myndigheten. Om beslutet inte finns framme när du ansöker kan du göra en komplettering under handläggningsprocessen.

Om din förfrågan gäller ett omfattande hälsodatauttag kan du behöva skicka in en kopia på genomförd risk- och konsekvensanalys (Data Protection Impact AssessmentDPIA) eller utlåtande från ditt dataskyddsombud om varför det inte behövs. Omfattande hälsodatauttag kan till exempel vara flera datakällor, en stor population eller om det är hälsodata som sträcker sig över en lång tidsperiod.

Här kan du ladda ned den blankett som behövs för att ansöka 

Skicka din ansökan med bilagor till: halsodata.rst@regionstockholm.se

Aggregerad statistik

För statistik eller andra aggregerade uppgifter som inte innehåller personuppgifter gäller andra förutsättningar. Kontakta gärna oss på halsodata.rst@regionstockholm.se om du vill veta mer. 

Avgifter för att ansöka

Region Stockholm tar ut en avgift av forskare som skickar in ansökan om att få tillgång till hälsodata. Genom att signera ansökningsblanketten godkänner du en grundavgift på 5 000 kronor exklusive moms för handläggningen av din förfrågan.  

Om vi godkänner datautlämning (efter handläggning och bedömning) kommer du att få en offert med en uppskattad kostnad för själva datauttaget.

För mer detaljerade uppgifter om kostnader för datauttag, se Frågor och svar om ansökan om hälsodata.  

Så går handläggningen till

När vi har fått in din ansökan börjar vi vår handläggningsprocess. Här kan du läsa om hur den går till.

 1. Vi kontrollerar att ansökningen om datauttag överensstämmer med godkänd etikansökan. Vi tittar också på om ansökan om datauttag är skriven på ett korrekt sätt och att databehov är tydligt formulerat och lätt att förstå. 
 2. I de flesta fall kontaktar vi forskaren för att säkerställa att behovet och urvalsprocessen har uppfattats korrekt. Om förfrågan är särskilt komplicerad eller otydlig i beskrivningen av till exempel urval, datauttagsprocess eller variabelförteckning kan det här steget pågå under en längre tid.
 3. När den första kvalitetssäkringen är genomförd skickar vi din förfrågan vidare till berörda vårdgivare eller myndighet för sekretessprövning och beslut om utlämnande. Detta för att säkerställa att utlämnandet kan ske enligt gällande lagar, policys och riktlinjer för datauttag för forskning. I detta steg kan vi behöva kontakta dig igen och be om förtydliganden eller kompletteringar. Du kan läsa mer om sekretessprövning i Frågor och svar för forskare.
 4. Vi samlar in samtliga beslut och skickar dem till dig om data ska lämnas ut skickas den även till den som är ansvarig för att genomföra datauttaget.
 5. Du får en faktura för handläggningen av begäran om hälsodata. I de fall datauttaget godkänns skickas även en offert med uppskattad kostnad för uttaget.
 6. När du har accepterat offerten påbörjas uttaget. Denna process kan kräva viss upprepad kontakt mellan dig och de datautvecklare som gör uttaget. Detta för att till exempel precisera programkod.
 7. I samband med datauttaget skickas en slutlig faktura till dig enligt offert. 

För mer information och frågor, kontakta:
halsodata.rst@regionstockholm.se

 • Senast granskad: 17 november 2023

Du kanske också är intresserad av