Om data för forskning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Centrum för hälsodata inom Region Stockholm utgör kontaktpunkt för forskare som önskar tillgång till hälsodata. Avdelningen fungerar som en servicefunktion för de som har rätt att få ta del av hälsodata för forskning och utveckling och de vårdgivare som äger hälsodata och hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm för att få tillgång till adekvata data.

Att ansöka om att utlämning av data för de som vill ta del av hälsodata för forskning och utveckling

Centrum för hälsodata inom Region Stockholm utgör kontaktpunkt för forskare som önskar tillgång till hälsodata. Avdelningen fungerar som en servicefunktion för de som har rätt att få ta del av hälsodata för forskning och utveckling och de vårdgivare som äger hälsodata och hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm för att få tillgång till adekvata data.  

Vem kan ansöka om tillgång till data? 

En förutsättning för att ansöka och få tillgång till hälsodata med personuppgifter är ett tydligt forskningsuppdrag och ett etikgodkänt forskningsprojekt. Särskilda krav ställs inför utlämnande av data med personuppgifter som rör hälsa, eftersom dessa är så kallade känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär bland annat att forskning på sådana uppgifter alltid måste föregås av tillstånd från Etikprövningsmyndighet (EPM) och att säkerheten kring hanteringen av uppgifterna måste vara hög.

Ansök om tillgång till hälsodata 

 Här kan du ladda ned den blankett som behövs för att ansöka om tillgång till data med personuppgifter för forskningsändamål.  

Ansökningsblankett för tillgång till data för forskningsändamål .

Observera att du behöver spara ner blanketten innan du öppnar den. 

Ansökan behöver den kompletteras med följande: 

 • Ansökan till Etikprövningsmyndigheten (EPM) inklusive bilagor och tilläggsansökningar.
 • Beslut från EPM
 • Information till patient samt samtyckesblankett (när samtycke krävs) 

  OBS! Om det finns flera versioner av patientinformation och samtycken skall samtliga bifogas. Om samtycke inte inhämtas ska detta framgå av ansökan till Etikprövningsmyndigheten och ett godkänt beslut 

 • Variabellista med specifikation av vilka personuppgifter som begärs ut för forskningsändamål. CHD ser med fördel att variabellistan skickas in enligt följande exempel på excelfil

Den kompletta ansökan mailas därefter till:
halsodata.rst@regionstockholm.se

För aggregerad statistik som inte innehåller personuppgifter gäller andra förutsättningar. Kontakta gärna Centrum för hälsodata på halsodata.rst@regionstockholm.se om du vill veta mer. 

 

Region Stockholm tar ut en avgift för handläggning av datautlämningsärenden 

Region Stockholm tar från och med 1 juli 2021 ut en avgift av forskare som inkommer med en ansökan om tillgång till hälsodata. Genom att signera ansökningsblanketten godkänner forskaren en grundavgift à 5 000 kr exkl moms för Centrum för hälsodatas handläggning av förfrågan.  

Om Region Stockholm efter handläggning och bedömning av ärendet godkänner datautlämning kommer forskaren få en offert för datauttaget med uppskattad kostnad för datauttaget. 

För mer detaljerade uppgifter om kostnader för datauttag, se Frågor och svar.

Processbeskrivning för datautlämning inklusive förväntade ledtider 

Nedan följer en kort övergripande beskrivning av handläggningsprocessenen efter komplett inkommen förfrågan. 

 1. Centrum för hälsodata gör först en kontroll mot EPM-ansökan för att säkerställa att ansökan beskriver behovet av datautlämningen samt att all information är korrekt angiven mellan EPM-ansökan, godkännandet samt ansökan till Centrum för hälsodata. I detta steg görs även en kontroll att förfrågan följer gällande lagar, policys och riktlinjer för datauttag för forskning.
 2. I flertalet fall sker en uppföljande kontakt med forskaren för att säkerställa att Centrum för hälsodata har uppfattat behovet och urvalsprocessen korrekt. Ibland kan detta processteg pågå under en längre tid om förfrågningar är särskilt komplicerad eller om förfrågan är otydlig i beskrivning över till exempel urval, datauttagsprocessen eller variabelförteckningen.
 3. När den initiala kvalitetssäkringen (steg 1 och 2) är genomfört så skickas förfrågan vidare till berörda informationsägare för menprövning (Se mer information i frågor och svar för forskare för beskrivning av menprövning och regionens informationsägare). Detta processteg kan leda till nya kontakter med forskaren med önskemål om förtydliganden och kompletteringar av ansökan.
 4. Om informationsägarna lämnar ett godkännande beslut samlar Centrum för hälsodata in samtliga beslut från berörda informationsägare. När samtliga verkställighetsbeslut kommit in skickas de i ett mail samt till ansvarig person för datauttaget.
 5. Forskaren får en offert med uppskattad kostnad för datauttaget.
 6. När forskaren accepterat offerten påbörjas själva datauttaget. Denna process kan även den innebära vissa kontakter mellan forskaren och våra eller våra leverantörers tekniker för att till exempel precisera programkod. Om forskaren avslår offerten avslår skickas en faktura på grundavgiften för ansökan.
 7. I samband med datauttaget skickas slutlig faktura till forskaren enligt offert. 

För mer information och frågor, kontakta:
halsodata.rst@regionstockholm.se

 

Frågor och svar för forskare

Här har vi samlat relevanta frågor och svar för forskare som rör Centrum för hälsodata.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?