Centrum för hälsodata

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Forskning på data från vården kan bidra till ökad kunskap och utveckling av prevention, diagnostik och behandling för våra patienter. Region Stockholm har omfattande databaser och tillfrågas ofta om användning av data för forskningsändamål. Centrum för hälsodata tillgängliggör data för forskning på ett juridiskt säkert och etiskt riktigt sätt.

Projektets tidslinje

En väg in för forskare och vårdgivare 

Centrum för hälsodata (CHD) ska underlätta för forskare att få tillgång till hälsodata. Det sker genom att CHD samordna ansökningar om datauttag för forskningsändamål från Regionens vårdgivare och datakällor. Vid utlämnande av hälsodata har Region Stockholm skyldighet att säkerställa att uppgifterna inte riskerar nå personer som inte enligt lag har rätt att ta del av uppgifterna. För att få ta del av data för forskning krävs därför bland annat ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten och en forskningsplan med en tydligt formulerad frågeställning för forskningen.

Centrum för hälsodata ska även vara en samlad kontaktpunkt för alla hälsodatafrågor i regionen, med professionell och enhetlig bedömning av vilken typ av data som kan delas och hur delningen kan ske i enligt gällande lagstiftning.  Centrum för hälsodata ska även bidra i metodutveckling samt samarbeta med industrin när det gäller hälsodata.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?