Centrum för hälsodata

Forskning som är baserad på hälsodata kan öka kunskapen om olika sjukdomar och diagnoser och därmed bidra till bättre vård och behandling för patienter. All data som förmedlas genom Centrum för hälsodata följer lagar för juridisk säkerhet och vårdetik.

Projektets tidslinje

En väg in för forskare och vårdgivare 

Genom att samordna ansökningar om datauttag för forskningsändamål från Regionens vårdgivare och datakällor underlättar Centrum för hälsodata (CHD) för forskare att få tillgång till hälsodata. Vid utlämnande av hälsodata har vi skyldighet att säkerställa att uppgifterna inte riskerar att nå personer som inte enligt lag har rätt att ta del av uppgifterna. För att få ta del av data för forskning krävs därför bland annat ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten och en forskningsplan med en tydligt formulerad frågeställning för forskningen.

Centrum för hälsodata är också nav för alla hälsodatafrågor i regionen, med stor kunskap om området, hur delning av data kan ske utifrån gällande lagstiftning och en professionell, enhetlig bedömning. CHD bidrar även till metodutveckling och samarbete med industrin när det gäller hälsodata.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?