Bidrag till intressepolitisk verksamhet

Region Stockholm delar ut olika bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Den här sidan handlar om bidrag till intressepolitisk verksamhet.

Bidrag för 2025

Ansökningsdatum för 2025 års bidrag är mellan 12 augusti och 6 september.

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat de mest frekventa frågorna och svaren.

Vem kan söka?

Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Vad är en funktionsnedsättning?

En nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det kan till exempel innebära nedsatt rörelseförmåga, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller intellektuella funktionsnedsättningar. Läs mer hos Socialstyrelsen och 1177.se.

Vad kan organisationerna använda bidraget till?

 • Lönekostnader
 • Lokalkostnader
 • Hyreskostnader
 • Administrativa kostnader för intressepolitisk verksamhet.

Vad är intressepolitisk verksamhet?

Intressepolitisk verksamhet skapar förutsättningar för god livskvalitet. Det handlar om att på olika sätt dela kunskap och erfarenheter om sin eller andras funktionsnedsättning. Intressepolitisk verksamhet är riktad mot personer utanför den egna organisationen. Det kan till exempel innebära att arbeta med:

 • Att öka delaktighet och tillgänglighet.
 • Information om funktionsnedsättningar och konsekvenser av dem.
 • Information vid förebyggande hälsovård.
 • Breda samhällsfrågor som undanröjer hinder.
 • Samråd, remissinstans eller expertorgan för Region Stockholm.
 • Samarbete med andra intressepolitiska organisationer.
 • Stödja forskning och utvecklingsfrågor.

Hur fungerar det att ansöka?

För att ansökan ska kunna godkännas måste den komma in i tid och vara fullständig. Ni som ansöker är ansvariga för att alla dokument finns med och kommer in i tid.

Om organisationen fick bidrag för år 2022 så behöver en redovisning för år 2022 skickas in tillsammans med ansökan för år 2024. Om redovisningen för år 2022 inte godkänns kan organisationen behöva betala tillbaka en del av eller hela bidraget för år 2022.

En fullständig ansökan ska innehålla

 • Balansräkning.
 • Budget.
 • Information om styrelsens sammansättning.
 • Redovisning av förra årets bidrag (om organisationen fått det).
 • Resultaträkning.
 • Revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelse.
 • Stadgar.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Verksamhetsplan.
 • Årsmötesprotokoll.
 • Årsredovisning.

Intressepolitiska bidrag år 2023

Vid regionstyrelsens sammanträde den 4 april fattade regionstyrelsen beslut om de intressepolitiska bidragen för år 2023.

Beslut om de intressepolitiska bidragen

Bidrag för intressepolitisk verksamhet år 2023 samt uppföljning av bidragsmottagare 2021

Fördelning av intressepolitiska bidrag år 2023 samt uppföljning av beviljade bidrag år 2021

Kontakt

Kontakta oss för mer information

Kontakta Intressepolitiska bidrag, funktionsbrevlåda

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 2 februari 2024