Life science-strategi och handlingsplaner

Life science är en av de största branscherna i Stockholmsregionens näringsliv. Det gör den till en viktig del, både för regional och nationell tillväxt och för internationell attraktionskraft. 

För att ytterligare stärka innovation, forskning och utveckling har Region Stockholm i bred samverkan med andra aktörer tagit fram en gemensam life science-strategi.

En strategi med fem strategiska utvecklingsområden

De fem områden som är vägledande för genomförandet är:

  • världsledande tillgång till strukturerade hälsodata och vårdprocessdata,
  • en hälso- och sjukvård samt omsorg tillgänglig för samverkan med forskning, innovation och näringslivssamverkan,
  • precisionsmedicin ger patient och invånare tillgång till högupplöst diagnostik, individanpassad prevention och behandling,
  • tvärvetenskaplig samverkan skapar lösningar på komplexa utmaningar,
  • life science-företag forskar, utvecklas och växer i Stockholmsregionen.

Handlingsplaner

Kopplat till strategin finns också flera handlingsplaner. Region Stockholm tar tillsammans med andra aktörer fram handlingsplaner för de olika utvecklingsområdena, med tydliga beskrivningar vilka åtgärder som är nödvändiga för att nå målen. Handlingsplanerna ska kopplas till mätbara mål och tydliggöra vem som ansvarar för vilken insats. Resultatet följs upp årligen, och underlaget är ett bidrag till den övergripande bedömningen av måluppfyllelse i Region Stockholm.

Bakgrund till life science-strategin

Redan 2017 beslutade Region Stockholm om Forskningslöftet: en tydlig satsning för att stärka förutsättningarna för universitet, högskolor och näringsliv att bedriva forskning, utveckling och innovation.

Två år senare antog regeringen den nationella life science-strategin som fastslår att ”Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030”. Den regionala strategin knyter till den nationella, både i mål och aktiviteter.

  • Senast granskad: 20 december 2023