Så överklagar du beslut genom laglighetsprövning

Du som är medlem av Region Stockholm, till exempel genom att du är folkbokförd i någon av Stockholms läns kommuner, har rätt att överklaga ett beslut som Region Stockholm fattat till förvaltningsrätten. 

Laglighetsprövning innebär att du har rätt att få lagligheten av regionens beslut prövade. Detta regleras i 13 kap. kommunallagen (2017:725). Du kan göra en sådan laglighetsprövning om du till exempel tycker att Region Stockholm beslutat om något som inte rör vår verksamhet, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

Beslut som du kan överklaga är i huvudsak:

  • beslut av regionfullmäktige
  • beslut av regionstyrelsen eller en annan nämnd om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • beslut av tjänstemän och vissa andra som fattats enligt delegation från regionstyrelsen eller en annan nämnd
  • vissa beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv.

Så här gör du när du vill överklaga

Du lämnar din överklagan skriftligen till förvaltningsrätten i Stockholm. Detta måste ske inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan på regionstockholm.se att protokollet, där beslutet finns, har justerats. 

I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och de omständigheter som överklagandet grundas på.   
Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för regionen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver domstolen inte upphäva beslutet. Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

  • Senast granskad: 7 december 2023