Information till studerande om kränkande särbehandling och trakasserier

Denna information riktar sig till dig som är studerande med placering inom Region Stockholm.

Informationen vänder sig till dig som studerar på högskola, universitet, yrkeshögskola och gymnasieskola med placering på en arbetsplats för verksamhetsintegrerat lärande, VIL:

 • Auskultation, fältstudier.
 • Arbetsplatsförlagt lärande inom utbildningsprogram vid gymnasieskola (APL).
 • Lärande i arbete inom utbildningsprogram vid yrkeshögskola (LIA).
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningsprogram vid högskola eller universitet (VFU).

Vad är kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier?

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot arbetstagare/studerande på ett kränkande sätt och kan leda till att man ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Trakasserier är ett agerande som kränker en persons värdighet och som har samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller utfrysning. Det kan också handla om sexuella trakasserier, som till exempel kommentarer, ord, någon som tar på en person på ett sätt som är obehagligt eller kastar närgångna blickar. Sexuella trakasserier kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Nolltolerans mot trakasserier

Det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier på alla arbetsplatser inom Region Stockholm. Samma regler gäller för dig som är studerande och är under utbildning på en av Region Stockholms arbetsplatser.

De sju diskrimineringsgrunderna:

 1. Kön
 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. Etnisk tillhörighet
 4. Religion eller annan trosuppfattning
 5. Funktionsnedsättning
 6. Sexuell läggning
 7. Ålder

Till dig som upplever dig utsatt

 • Det är du som känner dig utsatt som avgör om beteendet eller handlingen är ovälkommen.
 • Klargör – om du kan – för den som utsätt dig att beteendet är ovälkommet från din sida.
 • Dokumentera gärna händelseförloppet.
 • Om du inte kan säga ifrån eller att det inte leder till förbättring, lyft problemet med din närmaste handledare eller studerandeansvarig på enheten.
 • Kan du inte vända dig till närmaste handledare eller studerandeansvarig, vänd dig till enhetens chef och/eller kursansvarig på ditt lärosäte/skola.
 • Vill du göra en skriftlig anmälan kan du vända dig till chefen på enheten.
 • Om du anser att brott begåtts gör du en polisanmälan.

Vad gör arbetsplatsen när kränkande särbehandling eller trakasserier förekommit?

 • Arbetsplatsen fattar beslut om vilka åtgärder som vidtas.
 • Arbetsplatsen måste vara uppmärksam på vilka behov av stöd de berörda har. Det är viktigt att stödet erbjuds tidigt och parallellt med en eventuell utredning.
 • Dialog förs mellan arbetsplatsen och den studerandes högskola, universitet, yrkeshögskola eller gymnasieskola.
 • Har det konstaterats att kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier förekommit ska arbetsgivaren vidta åtgärder.
 • Utredningens syfte är att klargöra samt hitta en lösning. Det är inte alltid man är ense och känner sig tillfreds med det utredningen påvisat, men det är allas skyldighet att medverka till en lösning.

För ytterligare stöd och samtal kan du vända dig till:

 • Studenthälsan vid ditt universitet eller högskola.
 • Elevhälsan vid din gymnasieskola.
 • Studentkår/studentombud vid ditt universitet eller högskola.

 

Denna information har tagits fram i samverkan mellan Region Stockholm, Karolinska Institutet, Ersta Sköndal, Bräcke högskola, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet Högskola.

Källor: Arbetsmiljölagens föreskrift: Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och

Diskrimineringslagen 2008:567.

 • Senast granskad: 19 december 2023