Budget 2023: Fler ska lockas att arbeta inom vården

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Fler personer ska stanna kvar i vårdyrken och arbeta inom någon av Region Stockholms verksamheter. Med hjälp av rekrytering, kompetenssatsningar och utbildningar ska bemanningen bli bättre så att fler invånare kan få den vård de behöver. Lönemodeller, arbetsvillkor och fortbildning av läkare ska också bli bättre. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december.

I budget för 2023 finns flera utvecklingsområden för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna. Vårdens medarbetare ska få fler möjligheter att ge sina synpunkter och idéer kring hur verksamheten borde förändras.

Region Stockholm ska inrätta ett forum för samverkan med de fackliga organisationerna inom vården och en kommission ska under 2023 inrättas för hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö. Inhyrd bemanning ska fasas ut och vara ett komplement endast vid särskilda arbetstoppar.

Region Stockholm ska vara en samlad arbetsgivare som ska erbjuda bättre arbetsvillkor. Arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen behöver förstärkas genom fler insatser för att förbättra medarbetarnas arbetsliv. Kompetensförsörjningsstrategin ska ta sikte på bättre arbetsvillkor, hållbar schemaläggning med utrymme för återhämtning, möjlighet till arbetstidsförkortning för de medarbetare som arbetar mycket kväll och natt, rotationstjänstgöring och ökat inflytande för medarbetarna. I principerna för lönesättning ska erfarenhet, kompetens och vårdtyngd värderas upp. Den som stannar kvar på arbetsplatsen ska också värderas för detta. Ambitionen är att en ny modell för arbetstidsförkortning och förläggning för sjuksköterskor och undersköterskor inom förlossningsvården ska vara redo för beslut under det fjärde kvartalet 2024.

Utbildningssatsningen för barnmorskor och specialistsjuksköterskor fortsätter, liksom satsningen på förlossningsvårdens arbetsmiljö. Bemanningen med undersköterskor och sjuksköterskor i vårdens dygnet-runt-verksamheter ska bli bättre med hjälp av rekrytering och utvecklingsinsatser.

För att säkra tillgången på specialistläkare ska en satsning på 40 miljoner kronor genomföras. Målet är att öka antalet AT- och BT-tjänster samt antalet ST-tjänster inom allmänmedicin där invånarnas framtida behov är störst.

Riktade och tidiga hälsofrämjande insatser för en bättre arbetsmiljö och för minskad ohälsa och sjukfrånvaro ska finnas i alla verksamheter. Regionstyrelsen ska avsätta 100 miljoner kronor till finansiering av sådana förebyggande insatser.

Även möjligheten att införa en extern och oberoende visselblåsartjänst ska ses över.

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan