Nyheter

 • Ambitiös hållbarhetspolicy och -strategi beslutad

  Region Stockholms första hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi har beslutats i regionfullmäktige. Region Stockholm tar nu nästa steg och höjer ytterligare ambitionerna för en social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som ska genomsyra allt internt och externt arbete.

  HållbarhetRegional utveckling
 • 58 miljoner kronor till projekt inom Europeiska Socialfonden

  Fem ansökningar med fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling av anställda samt fordonsindustrins omställning får sammanlagt 58 miljoner kronor i stöd av Europeiska Socialfonden. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet vid sitt senaste möte som ägde rum den 2 december.

  Regional utveckling
 • Budget 2022: Regional utveckling – ekonomin vänder uppåt igen

  När samhället öppnas upp vänder ekonomin i Stockholmsregionen uppåt igen; företagen i Stockholms län ser mer positivt på framtiden. Att regionen ännu en gång har utsetts till EU:s mest innovativa huvudstadsregion befäster den historiska rollen som drivkraft för hela Sveriges ekonomiska utveckling.

  Ekonomi och budgetRegional utveckling
 • Nu går reviderad länsplan ute på remiss

  Den reviderade länsplanen för regional transportinfrastruktur 2022-2033 går efter beslut i regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott nu ut på remiss till berörda kommuner, Länsstyrelsen och myndigheter. Remisstiden pågår till 1 februari 2022. En förändring är större satsningar än tidigare på kollektivtrafik och cykel.

  Regional utveckling
 • Länets kommuner bjuds in till samtal om förbättrad folkhälsa

  Länets aktörer behöver ha ett tätt och gott samarbete för att säkerställa en god hälsa i befolkningen, och för att hälsoskillnaderna i befolkningen ska minska. Region Stockholm bjuder in ledande tjänstepersoner från länets kommuner till dialogmöten under hösten om hur samverkan kan vässas ytterligare.

  Regional utveckling
 • Cyklandet ökar mest av trafikslagen i Stockholms län

  Resandet under Coronapandemin minskade överlag men cykelresorna ökade i förhållande till kollektivtrafik och bil. På ett år har cykelandelen i Stockholms län ökat från 7 till 10 procent. Det är den största ökningen som observerats sedan 2014. Det visar Region Stockholms regionala cykelbokslut för 2020 som presenterades i Södertälje idag, där även priset ”Årets cykelprestation 2020” delades ut till Södertälje kommun.

  Regional utveckling
 • Gröna Lund nominerat till årets Stora Turismpris

  Gröna Lund är Stockholms Läns nominering till Stora Turismpriset i samverkan mellan Region Stockholm och Visit Stockholm. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism till en aktör som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till att utveckla besöksnäringen. Årets alla nominerade är aktörer som lyckats ställa om verksamheten i spåren av pandemin. Vinnaren utses den 24 november.

  Regional utveckling
 • En av tio stockholmare är trångbodd

  Av Stockholms läns en miljon hushåll bedöms 134 000 vara trångbodda. Det motsvarar drygt en av tio stockholmare. Majoriteten av dessa är barnfamiljer. Det visar Regions Stockholms rapport Hushållens tillgång till godtagbara bostäder i Stockholmsregionen som publiceras idag.

  Regional utveckling
 • Ny strategi för näringsliv och tillväxt beslutad

  Stockholmsregionens första strategi för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt har beslutats i regionfullmäktige. Strategin är framtagen i bred förankring tillsammans med många i regionen.

  Regional utveckling
 • Bazaren och Järvaveckan samarbetar för fler unga vuxna i jobb

  Idag öppnar digitala Bazaren Järvaveckan, med en gemensam satsning på att få fler unga vuxna i utbildning och jobb. I kölvattnet av pandemin har arbetslösheten ökat och det har blivit allt svårare för unga vuxna att ta steget in på arbetsmarknaden. Särskilt unga i utsatta områden Region Stockholm vill nu tillsammans med Järvaveckan bidra till att vända utvecklingen.

  Regional utveckling
 • Storregionala samverkan ökar inom östra Mellansverige

  Tre fjärdedelar av befolkningsökningen i östra Mellansverige (ÖMS) sker på platserna med bäst tillgänglighet till kollektivtrafik och tåget är snabbare än bilen från regionens samtliga s.k. nodstäder till Stockholm. Det visar uppföljningen av samverkan kring planering i östra Mellansverige. 

  Regional utveckling
 • Region Stockholm samlar Fordonsdalens högnivågrupp om framtidens fordonsindustri

  Idag samlar Gustav Hemming, tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Fordonsdalens högnivågrupp till ett första möte. På agendan står utmaningar och möjligheter för regionens fordonsindustri, och hur ett starkare globalt kluster där industrin möter IT- och telekomföretagen kan skapas.

  Regional utveckling
 • Region Stockholm lanserar pilotverksamhet för teknikcollege

  Idag samlar Gustav Hemming, tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, företrädare från akademin, kommuner, arbetsgivare och fackförbund till ett digitalt seminarium med paneldebatt om etableringen av teknikcollege i Stockholmsregionen. Projektet är en pilotverksamhet på tre år. 

  Regional utveckling
 • Ny organisation stärker det regionala utvecklingsarbetet

  Från den 1 april organiseras Region Stockholms arbete med regional utveckling genom att regionledningskontoret och tillväxt- och regionplaneförvaltningen slås samman och bildar en gemensam förvaltning. Regionledningskontoret kommer att ge förvaltningsstöd till regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden. Den 1 juli inrättas en ny nämnd för klimat- och hållbarhet som även den kommer att stödjas av regionledningskontoret. 

  Regional utvecklingHållbarhet
 • Hur kan Stockholmsregionen utvecklas i spåren av Covid?

  Företrädare från regionen, kommuner, myndigheter, näringslivet och civilsamhället samlas idag på ett webbinarium lett av tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Gustav Hemming och landshövding Sven-Erik Österberg för att tillsammans ta krafttag som stärker Stockholmsregionens förutsättningar efter pandemin.

  Regional utveckling
 • Stockholmsregionen behöver kraftsamla sig ur pandemin

  Regionen kan vända krisen som pandemin orsakat och återhämta sig till det tidigare goda läget, om man kraftsamlar inom de mest angelägna frågorna: kompetensförsörjning, fler bostäder, mer hållbara transporter, underlätta för forskning och innovationer samt att öka de internationella kontakterna.

  Organisation och styrningRegional utveckling