Region Stockholm initierar regional cykelförhandling

Cykeln ska stå för 20 procent av alla resor i Stockholmsregionen år 2030. Det är målet i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, och innebär en fördubbling av dagens andel. För att bidra till att målet nås initierar Region Stockholm nu en regional cykelförhandling. Inbjudan att delta i förhandlingen presenterades idag på årets regionala cykelkonferens för länets kommuner, Trafikverket och cykelorganisationer. 

- Det är nu dags att fokusera på verkstad och genomförande för att öka utbyggnaden av det regionala cykelnätet. Vi behöver samordna oss bättre och öka effektiviteten och här kan Region Stockholm ta en aktiv roll som facilitator, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör Region Stockholm.

Under dagens konferens presenterades flera goda exempel på insatser som underlättar och bidrar till ökat cyklande, bland annat beteendepåverkande insatser i Nacka kommun, Cyklande underhållsjour i Stockholms stad samt regionala cykelstråk och Barkarbybron i Järfälla.

- Det finns ett behov av att föra dialog mellan kommunerna och fokusera på att få till hela-resan-perspektivet även för cyklingen. Region Stockholm kan, likt Köpenhamnsregionen, arbeta stråkvis och undersöka viljan på kommunal nivå. Vi kan även bistå med utredningsstöd och agera som samordnande aktör vid ansökningar om medel, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör Region Stockholm.

I november 2021 beslutade regionfullmäktige om en regional cykelplan för Stockholms län. Planen är framtagen i nära samverkan med länets kommuner och Trafikverket och ger förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling. Cykelplanen pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet och är också utgångspunkt för det samarbete som sker i länet kring cykelfrågor. I planen pekas ett regionalt cykelnät ut som omfattar 800 kilometer regionala cykelstråk. Totalt har cirka 170 kilometer byggts ut enligt regional standard, vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala nätet. Idag utgör cykel 10 procent av resorna i länet.  

Region Stockholms cykelförhandlare är Anton Västberg, utvecklingsdirektör och Mikael Ranhagen, enhetschef med ansvar för infrastruktur, regionledningskontoret.

Se konferensen i efterhand

Fler nyheter