Ny strategi för näringsliv och tillväxt beslutad

Stockholmsregionens första strategi för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt har beslutats i regionfullmäktige. Strategin är framtagen i bred förankring tillsammans med många i regionen.

- Genom gemensam kraftsamling och samordning vill vi stärka Stockholmsregionens fortsatta internationella konkurrenskraft och hållbara tillväxt. Strategin ska underlätta att gå till handling och utveckla samarbetet med regionens aktörer för en robust region även i framtiden, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör i Region Stockholm.

Strategin tar sin utgångspunkt i globala trender, Stockholmsregionens styrkor och utmaningar och analyser från Region Stockholm och andra aktörer. Den beskriver vad som behöver prioriteras för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt i Stockholmsregionen.

Fyra strategiska områden har identifierats som behöver stärkas och utvecklas för att regionen ska vara fortsatt internationellt konkurrenskraftig:

Stärk och utveckla forskning, innovation och smart specialisering

 • Tillgängliggör regionala utvecklingsarenor, testbäddar och labb
 • Främja forskning och innovation för hållbara varor och tjänster
 • Öka kunskapen och nyttjandet av innovationsfrämjande upphandlings- och samverkansmetoder

Stärk och utveckla små och medelstora företags konkurrenskraft

 • Verka för enklare regler på nationell, regional och lokal nivå för att underlätta företagandet
 • Stöd omställningen i små och medelstora företag
 • Stärk den regionala näringslivsutvecklingen genom samordnad finansiering.

Stärk och utveckla export, internationalisering och investeringar

 • Verka för enklare regler på nationell, regional och lokal nivå för att underlätta företagandet
 • Stöd omställningen i små och medelstora företag
 • Stärk den regionala näringslivsutvecklingen genom samordnad finansiering

Stärk och utveckla strategisk kompetensförsörjning

 • Förbättra matchningen och förstärk kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad
 • Möjliggör omställning och livslångt lärande
 • Underlätta rekryteringen av internationella talanger och spetskompetens

Fakta

Strategin är ett vägledande dokument som ska underlätta dialog och samsyn mellan regionens utvecklingsaktörer i syfte att öka regionens hållbara tillväxt och attraktivitet. Näringslivs- och tillväxtstrategin innefattar även regionens Forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.

Näringslivs- och tillväxtstrategin är framtagen i samarbete med regionens kommuner, näringsliv, organisationer, akademi och myndigheter. Den har även skickats till 240 remissinstanser för att säkerställa att hela regionen kan ställa sig bakom förslaget

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter