Så blir ätstörningsvården i Region Stockholm

Stockholms centrum för ätstörningar kommer att kunna ta emot de patienter som nu vårdas på Mandometerkliniken och som fortsatt är i behov specialiserad ätstörningsvård. Psykiatriutskottet har nu fattat ett beslut som säkrar övertagandet av patienter.

Mandoleans avtal med Region Stockholm löper ut den 30 november 2024. Psykiatriutskottet har i går fattat ett beslut om en tilläggsöverenskommelse som ska säkra att Stockholms centrum för ätstörningar har tillräckliga resurser för att behandla patienter med fortsatt vårdbehov när avtalet löper ut. Förändringen är en förberedelse för den nya strukturen för ätstörningsvården som träder i kraft 1 januari 2025.

Överenskommelse för ett patientsäkert omhändertagande

Avtalet innebär att Stockholms centrum för ätstörningar ska kunna erbjuda vård för totalt cirka 4400 patienter per år, vilket är 1500 fler än de 2900 patienter som vårdas där idag.

Uppdraget inleds redan den 1 september för att säkerställa en trygg och ett patientsäkert omhändertagande för de patienter som årligen vårdas på Mandometerkliniken. Under en övergångsperiod kommer det därför att finnas parallell kapacitet inom den specialiserade ätstörningsvården.

Ny inriktning för ätstörningsvården i Region Stockholm

När den nya inriktningen, ny nivåstruktur för ätstörningsvården, träder i kraft 2025 kommer första linjens psykiatri, det vill säga vårdcentralerna, att ha ett fortsatt uppdrag att identifiera ätstörningsproblematik och remittera patienter till rätt vårdnivå. Redan i dag pågår utbildningsinsatser så att vårdcentralerna har rätt kompetens både att se tidiga tecken på ätstörningar och att remittera vidare.

Ätstörningsvård i öppenvården ska erbjudas inom den specialiserade vuxenpsykiatrin med områdesansvar som är fördelat på 10 områden i länet. Målet är att säkra vård i den tidiga fasen av en ätstörning och att samordna vården för patienter med samsjuklighet.

Den nya nivåstrukturen innebär att ätstörningsvården blir en tydligare del av den psykiatriska vården, så att patienten får en mer sammanhållen vård. Majoriteten av patienterna med ätstörning har även annan psykiatrisk diagnos vilket talar för att det finns stora behov av att ha en samlad kompetens kring psykiatriska sjukdomar inom ätstörningsvården. 

Ätstörningsvården framåt

Stockholms centrum för ätstörningar kommer i den nya inriktningen att ha ansvar för både öppenvård med avancerad dagvård och slutenvård. Vården för de svårast sjuka patienterna som behöver heldygnsvård kommer att förläggas till nyrenoverade lokaler på Ungdomens hus på Gamla Karolinska. Bedömningen är att Ungdomens hus kommer att erbjuda 40 vårdplatser när det står klart.

Läs mer här i länken till tjänsteutlåtandet: Tilläggsöverenskommelse för Stockholms centrum för ätstörningar

Fakta

  • Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) ingår i psykiatrin inom Region Stockholm och erbjuder högspecialiserad vård för patienter med ätstörningar. SCÄ är en av världens största specialistkliniker för ätstörningar. SCÄ bedriver öppenvård, dagvård och heldygnsvård för patienter i alla åldrar.
  • Genom tilläggsöverenskommelsen får SCÄ en utökad beställning från och med 1 september 2024. Den utökade beställningen är dimensionerad för att SCÄ, från och med den 1 december 2024, ska kunna omhänderta totalt ca 4 400 patienter per år.
  • I dag vårdas 2 900 patienter årligen inom SCÄ och omkring 1500 patienter vid Mandometerkliniken.
  • Från 1 september till 31 december får SCÄ ett utökat uppdrag med 5000 vårdkontakter för vuxna, 3300 för barn och 20 vårdplatser (10 för barn och 10 för vuxna). Totalt kommer det då finnas 40 vårdplatser (de 20 platserna som finns hos SCÄ idag samt de ytterligare 20 vårdplatser som omfattas av den utökade beställningen) i regionen när den nya inriktningen för ätstörningsvården träder i kraft.

Bakgrund

Under 2022 fick Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm i uppdrag att utreda ätstörningsvården för att komma till rätta med tillgänglighet och långa köer i ätstörningsvården. Utredningen genomfördes parallellt med förarbeten till beställarplan 2025 - ny avtalsstruktur för vuxenpsykiatrin. I juni 2023 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut både om beställarplan och beslut om en ny nivåstruktur för ätstörningsvården. Beslut om ny nivåstruktur för ätstörningsvården  (HSN 2023-0303) tar sin utgångspunkt i beställarplanen, läs mer här: Beställarplan 2025 – vuxenpsykiatri i förändring.

Beställarplanen är en del i Region Stockholms omställning till en god och nära vård som ska vara mer individanpassad. Grunden i förändringen är utvecklingen av personcentrerade arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för individen.

Den nya nivåstrukturen för ätstörningsvården kommer att etableras när nuvarande upphandlade avtal löper ut i november 2024 och när de nya avtalen för specialistpsykiatri implementeras från mars 2025. Som en del av förändringen avslutas Mandometers avtal med Region Stockholm den sista november 2024. Det nu gällande avtalet med Mando slöts 2018 och skulle gälla i fyra år, med möjlighet till förlängning i 24 månader dvs till och med november 2024. 

 I den nya strukturen kommer första linjens psykiatri (vårdcentralerna) få ett tydligare uppdrag att ansvara för att identifiera och remittera patienter med ätstörningsproblem. Vårdgivare med avtal om specialiserad öppenvård för vuxna med områdesansvar ska utgöra en nivå och kunna behandla patienter med viss ätstörningsproblematik samt samsjuklighet. Slutenvård och öppenvård för de mest sjuka patienterna ska genomföras av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), inom SCÄ.

Fler nyheter