Regional strategi ska utveckla länets idrottsliv

Kulturförvaltningen i Region Stockholm har i uppdrag att ta fram en idrottsstrategi. Strategin ska ange en riktning för det övergripande arbetet med idrottsfrågor och främja fysisk aktivitet.

I Stockholms län finns 26 kommuner där invånarna erbjuds ett omfattande idrotts- och föreningsliv och många andra möjligheter till fritidssysselsättningar i form av olika slags fysisk aktivitet. Kulturförvaltningen har i uppdrag från regionfullmäktige att ta fram en regional idrottsstrategi

Strategin ska bidra till att förverkliga den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050.

Syftet med idrottsstrategin är att ange en riktning för det övergripande arbetet med idrottsfrågor i länet. Den ska också främja kunskap, dialog och samsyn mellan aktörer inom området.

Kulturförvaltningen har anlitat Torbjörn Neiman, frilansande organisationskonsult, som extern utredare för att sammanställa rapporten.

- Det är viktigt att få bred kunskap och en god förankring i arbetet med strategin. I processen kommer vi att arbeta tillsammans med representanter från länets kommuner, företrädare för Stockholmsidrotten, folkhälsoexperter och med de som arbetar med RUFS 2050 i den regionala planeringen. Vi kommer också att träffa aktörer som erbjuder aktiviteter av olika slag som inte tillhör föreningsidrotten, säger Torbjörn Neiman.

I kulturnämndens verksamhetsplan för 2022 framgår att idrotts- och friluftslivet bidrar till en meningsfull fritid för länets invånare, men också till att Region Stockholms folkhälsomål uppnås. En målsättning är att fler invånare ska stimuleras till mer fysisk aktivitet i vardagen.

- Det finns flera viktiga perspektiv att ta med i arbetet med en regional idrottsstrategi, inte minst folkhälsofrågorna. Barns och ungas deltagande i aktiviteter är ett prioriterat perspektiv i kulturnämndens bidragsgivning på området, men det är också viktigt att fler ska kunna vara aktiva hela livet, säger Catharina Fogelström, chef för avdelningen för strategisk samordning på kulturförvaltningen.

Enligt tidplanen ska en remissversion av strategin tas upp för beslut i kulturnämnden i juni 2023 för att därefter tas vidare för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige under sen höst 2023 eller tidig vår 2024.

Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Folkbildningsstrategi

Fler nyheter