Handlingsplan ska förlänga turistsäsongen i skärgården

Region Stockholm beslutade i april om en ny handlingsplan som ska göra det möjligt att förlänga turistsäsongen i skärgården med en månad från och med 2030. Nu har ett första uppstartsmöte hållits på Sandhamn.

Region Stockholm arbetar för att länet ska ha en hållbar och levande skärgård året runt, men i dag råder en kraftig obalans när det gäller besökstrycket. Därför anser regionen att skärgården bör göras tillgänglig även andra tider än högsäsongen, som i dag är från midsommar till mitten av augusti.

2022 genomförde regionen en förstudie som nu utmynnat i handlingsplanen Förlängd säsong i Stockholms skärgård till 2030.

- För att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion måste det bli lättare att kunna bo och verka på landsbygden och i skärgården. Med den här handlingsplanen får alla aktörer som verkar för en mer tillgänglig skärgård en gemensam målbild och därmed större förutsättningar att dra åt samma håll, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Om säsongen i skärgården förlängs bedöms det kunna öka den årliga konsumtionen med 129 miljoner kronor. Detta skulle i sin tur leda till fler arbetstillfällen för lokalbefolkningen och en mer levande skärgård året runt.

Handlingsplanen beskriver fyra prioriterade insatsområden:

  • Integrera besöksnäringen i den fysiska och regionala samhällsplaneringen – till exempel behöver berörda kommuner ha detta i åtanke vid kontakter med näringslivet.
  • Stärka och utveckla samverkansstrukturer – gäller till exempel både intern samverkan inom Region Stockholm och extern mellan regionen och övriga aktörer som kommuner och exempelvis Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.
  • Utveckla effektiva transportsystem – handlar till exempel om att göra det lättare för invånare att resa och planera sin resa till skärgården.
  • Stärka kompetensförsörjningen – handlar bland annat om att identifiera bristyrken och göra besöksnäringens branscher mer attraktiva.

I korthet handlar det om olika delar där flera aktörer behöver agera och samverka för att en säsongsförlängning ska bli möjlig. Det är viktigt att arbetet sker på lokalbefolkningens villkor.

Foto: Region Stockholm. Mötet i Sandhamn. På plats representanter från bland andra trafikförvaltningen, Stockholm Archipelago, företagare och civilsamhället på Sandhamn, SIKO, Södertörns högskola och Värmdö kommun.  

Foto: Region Stockholm. Mötet i Sandhamn. På plats representanter från bland andra trafikförvaltningen, Stockholm Archipelago, företagare och civilsamhället på Sandhamn, SIKO, Södertörns högskola och Värmdö kommun.  

Den 28 maj besökte därför regionens tillväxtenhet Sandhamn för ett uppstartsmöte. Syftet var att träffa aktörer och lyssna in vad en säsongsförlängning betyder för dem och vilken typ av stöd de önskar.  Region Stockholm ska nu sammanställa det som framkom under mötet för att hitta gemensamma prioriteringar framåt  

- Vi uppskattar det uppriktiga engagemanget från Region Stockholm att utveckla skärgården och vi ser fram emot tydliga aktiviteter framöver, säger Robert Cygnaeus, ordförande på Sandhamns Vänner.

Läs handlingsplanen här

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter