Bidrag för att stärka folkhälsan i länet kan sökas för tre år

Primärvårdsnämnden i Region Stockholm har beslutat om nya riktlinjer för bidrag till ideella organisationer. Syftet med de nya riktlinjerna är att göra det lättare för organisationer att planera sin verksamhet på lång sikt.

Nu kan ideella organisationer ansöka om bidrag för en period av tre år. Syftet är att det ska bli lättare att planera verksamheten långsiktigt. Bidragen går till organisationer som arbetar med att minska hälsoklyftorna och starka folkhälsa i länet.

En annan nyhet är att organisationer som beviljas mer än 300 000 kronor ska inkomma med underlag kring hur de arbetar för att skydda miljön. Detta är en del av Primärvårdsnämndens arbete med hållbarhet och ska bidra till en bättre miljö och klimat.

De nya riktlinjerna börjar gälla år 2025 och påverkar ansökningar för år 2026.

Vem kan söka bidrag?

För att kunna söka bidrag måste organisationen bland annat:

  • Vara ideell och icke-vinstdrivande
  • Arbeta demokratiskt och följa etiska värderingar
  • Arbeta för alla människors lika värde och jämställdhet
  • Ha varit aktiv i minst ett år och ha dokumenterat sin verksamhet
  • Ha ordnad ekonomi och bokföring

Organisationer kan söka fleråriga bidrag vart tredje år och ettåriga bidrag varje år. Om en organisation får avslag på en ansökan om flerårigt bidrag, behandlas inte ansökan för ett ettårigt bidrag om de inte också lämnat in en sådan ansökan.

På Region Stockholms hemsida kan du läsa mer om hur du söker bidrag och vilka organisationer som tidigare fått bidrag. De nya riktlinjerna börja gälla inför ansökningsperioden under 2025 för bidrag året 2026. Fram till dess är det de gamla riktlinjerna som gäller.

Sök verksamhetsbidrag

Vilken verksamhet kan beviljas bidrag

Verksamheten/aktiviteten ska bidra till att främja, stärka och/eller bibehålla målgruppens hälsa och välbefinnande. Detta omfattar fysisk såväl som psykisk hälsa. Utgångspunkten för insatserna ska vara målgruppens behov samt bygga på metoder som är beprövade och/eller evidensbaserade.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter