Informationsmöte med Trafikverket och Länsstyrelsen om det nya förslaget till regional utvecklingsplan.

Region Stockholm presenterade nyligen samrådsförslaget om en ny regional utvecklingsplan för Trafikverket och Länsstyrelsen. 

Frågor som uppkom i samband med presentationen behandlade bland annat planen och dess betydelse för att vägleda samhällsbyggnadsprocessen, särskilt gällande infrastruktur och mellankommunala frågor. Några av mötesdeltaganden uttryckte en viss oro för att planen inte tillräckligt tydligt identifierar utvecklingsbehoven. Man pratade också om vikten av att visa på framtida bebyggelseutveckling och att låta den utvecklingen ligga till grund för infrastruktur- och trafikåtgärder.

Även balansen mellan regionens övergripande mål och kommunernas lokala intressen diskuterades. Regionens representanter betonade vikten av att planen är förankrad hos kommunerna och andra aktörer för att kunna genomföras. Det finns en önskan om tydligare riktlinjer och ställningstaganden i planen för att underlätta samordning och planering på regional nivå, samtidigt som man tar hänsyn till både regionens vision och kommunernas intressen.

Ju mer synpunkter samrådet får in desto tydligare kan förslaget bli och Region Stockholm ser fram emot Trafikverkets och Länsstyrelsens remissvar.

Läs hela samrådsförslaget här: regionstockholm.se/rufs2060

Fler nyheter