Positiva utsikter för Region Stockholms kreditbetyg

Region Stockholm behåller sitt höga kreditbetyg AA+ på lång sikt och A-1+ på kort sikt. Dessutom förändras utsikterna för betyget från stabila till positiva. Det meddelar det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's.

Standard & Poor's bedömer att Region Stockholms kassaflöde efter investeringar kommer att gå mot ett överskott. Detta på grund av skattehöjningar, reducerad kostnadsinflation och fortsatt statligt stöd. Samtidigt bedömer kreditvärderingsinstitutet att Region Stockholms skulder kommer att minska till och med 2026 med anledning av starka kassaflöden efter investeringar och en robust intäktstillväxt.

Det här ligger till grund för att Region Stockholms starka kreditbetyg är oförändrat och att utsikterna för betyget förändras från stabila till positiva.

– Det är oerhört glädjande att utsikterna för vårt kreditbetyg höjs. Det är ett bevis på att vi har en robust ekonomi och att vi klarar att hantera de finansiella utmaningarna trots osäkerhet i den globala ekonomin. Region Stockholms nämnder och bolag kommer dock fortsatt behöva genomföra kraftfulla åtgärder för att upprätthålla en robust verksamhet för våra patienter och resenärer i det mycket tuffa ekonomiska läge vi befinner oss i, säger Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm.

 – Vi har haft ett starkt kreditbetyg både på lång och kort sikt under många år. Att utsikterna förändras på detta positiva sätt är dock oerhört betydelsefullt. Detta gör att Region Stockholm har ännu bättre möjligheter att finansiera investeringar till goda villkor, säger Katarina Holmgren, ekonomidirektör i Region Stockholm.

I sin rapport anger Standard & Poor's två scenarion. Det ena scenariot är att kreditvärderingsinstitutet höjer Region Stockholms kreditbetyg inom de närmsta två åren. En höjning kan ske om Region Stockholm har en fortsatt stark budgetdisciplin som leder till strukturella överskott. En höjning kan också ske om regionens skulder fortsätter att minska.

Det andra scenariot är att utsikterna förändras tillbaka till stabila. Detta sker om Standard & Poor's ser en minskad sannolikhet att regionens resultat strukturellt förbättras på grund av bristande kostnadskontroll och ökade investeringsutgifter.

Fram till 2023, då extraordinära pensionskostnader påverkade resultatet, har Region Stockholm under en lång tid har haft en ekonomi i balans, skriver Standard & Poor's. Kreditvärderingsinstitutet bedömer att Region Stockholm har kloka och riskminimerande finansiella policyer vilket ligger till grund för den starka finansiella positionen.

Pensionskostnaderna kommer att fortsätta vara höga under 2024. Trots detta bedömer Standard & Poor's att Region Stockholm kommer att redovisa ett positivt kassaflöde före investeringar under året.

Standard & Poor's tror att sjukvården fortsatt kommer att vara under hårt tryck under 2025 och 2026. Dessutom kommer Region Stockholm ha långsiktiga utmaningar att få tillbaka kollektivtrafikresenärerna till samma nivå som innan pandemin. Trots detta bedömer kreditvärderingsinstitutet att regionen kommer att klara av dessa utmaningar och ha en ekonomi i balans fram till 2026.

Läs hela rapporten här

Om kreditbetyget från Standard & Poor’s

Standard & Poor's gör en kreditvärdering två gånger per år och lämnar rapport en gång om året, under april månad, som beskriver kreditbetyget. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har under flera år bekräftat Region Stockholms höga kreditvärdighet. Sedan 2007 har Region Stockholm näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Fler nyheter