Region Stockholms bokslutskommuniké 2023

Region Stockholm redovisar ett negativt resultat på -1 011 miljoner kronor för 2023. Det är 2 445 miljoner kronor bättre än budget. Region Stockholm har fortsatt ett mycket tufft ekonomiskt läge inför 2024 likt övriga regioner i landet. 

Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen mot budget är en ökning av samlade skatteintäkter med 2 826 miljoner kronor. Samtidigt pågår ett arbete för att minska Region Stockholms kostnadsutveckling. Jämfört med 2022 har kostnaderna för den inhyrda bemanningen inom hälso- och sjukvården minskat med 348 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 29 procent.  

I utfallet ingår även en ökning av verksamhetens kostnader med 1 759 miljoner kronor jämfört med budget. Det beror på att hälso- och sjukvården redovisar ett större underskott för året.

– Den främsta orsaken till underskottet inom vården är inflationen som har lett till ökade pensionskostnader och också högre kostnader för köpt hälso- och sjukvård. För att hantera de ökade kostnaderna och nå en ekonomi i balans har sjukhusen tagit fram åtgärdsprogram, säger Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm.

Läget i vården under 2023 har över lag varit mer stabilt än under de närmaste föregående åren, med generellt god kapacitet under sommaren och under resten av året. 

– Vårdgivarna inom Region Stockholm har under året arbetat med att minska kostnader, inte minst när det gäller beroendet av inhyrd bemanning. Arbetet har gett tydliga resultat, säger Emma Lennartsson.

Samtidigt har den totala sjukfrånvaron minskat och övertiden för undersköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor gått ned. En stärkt produktionssamordning av hälso- och sjukvården har skapat bättre förutsättningar att planera bemanningen utifrån behov. Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården har bibehållits för första besök inom 30 dagar och förbättrats med två procentenheter för behandling inom 90 dagar jämfört med föregående år.

I kollektivtrafiken har det skett en viss fortsatt återhämtning av resandet som i slutet av året låg på en nivå motsvarande 82 procent av ett normalår. Distansarbete och nya beteenden efter pandemin bidrar till minskat resande med kollektivtrafik. Under året har arbetet med att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken fortsatt.

Det förändrade osäkra omvärldsläget påverkar världsekonomin och den svenska ekonomin liksom Region Stockholm och övriga regioner i landet. Under 2023 har den höga inflationen inneburit ökade kostnader för löner, drivmedel och materiel. Pensionskostnaderna som tillfälligt påverkas av inflationen har också ökat kraftigt. 

– Region Stockholms nämnder och bolag behöver fortsatt kraftsamla för att hantera de nya förutsättningarna. Att upprätthålla en robust och hållbar verksamhet kräver att vi har en god ekonomi, säger Emma Lennartsson. 

Region Stockholm har fortsatt ett mycket tufft ekonomiskt läge inför 2024 likt övriga regioner i landet. Finansieringsförutsättningarna för Region Stockholm försämras, dels till följd av högre avgifter till kommunalekonomisk utjämning, dels för att statsbidragen som användes under pandemin för att förstärka verksamheten har upphört. Prisutvecklingen kommer att påverka kostnadsbilden under 2024 och framåt för Region Stockholms verksamheter.

Läs hela bokslutskommunikén här.

Fler nyheter