Två överenskommelser klara - snabbar på utbyggnad av cykelvägar

Region Stockholm har tecknat två så kallade intentionsförklaringar med Trafikverket och flera kommuner i regionen. Syftet är att snabba på utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet.

Målet för den regionala cykelplanen är att andelen cykelresor år 2030 ska vara 20 procent av det totala resandet i Stockholmsregionen, jämfört med dagens 10 procent. För det krävs ett sammankopplat regionalt cykelnät som bedöms behöva omfatta 800 kilometer regionala cykelstråk.

Region Stockholm har nu tillsammans med kommuner och Trafikverket tagit ytterligare ett steg i utbyggnaden genom att underteckna två intentionsförklaringar gällande de två regionala cykelstråken Norrtull-Häggvik och Liljeholmen-Botkyrka. Dessa har prioriterats då andelen cyklister bedöms ha stor potential att öka när cykelinfrastrukturen väl är på plats.

- Intentionsförklaringarna är ett viktigt led i de cykelförhandlingar regionen genomför med berörda kommuner i länet samt Trafikverket. Nu är det tydligt vem som har ansvar för vad och att åtgärderna ska vara genomförda senast 2030, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör och regional cykelförhandlare.

Norrtull-Häggvik och Liljeholmen-Botkyrka

I stråket Norrtull-Häggvik ingår Stockholms stad, Solna stad, Sollentuna kommun, Trafikverket och Region Stockholm. I stråket Liljeholmen-Botkyrka ingår Stockholms stad, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Trafikverket och Region Stockholm

I intentionsförklaringarna har de olika aktörerna kommit överens om att genomföra vissa åtaganden, exempelvis bygga vissa sträckor, utreda särskilda övergångar och genomföra breddningar.

Region Stockholm ansvarar för samordning och årlig uppföljning av arbetet samt stöttning vid eventuella ansökningar om statlig medfinansiering.

Den regional cykelplanen över Stockholms län

 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Kontakta pressfunktionen

Telefon: 08-123 131 48

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Fler nyheter