Region Stockholms preliminära resultat för 2023

Region Stockholm har fortsatt ett mycket tufft ekonomiskt läge inför 2024 likt övriga regioner i landet. Region Stockholm redovisar ett preliminärt resultat på -1,0 miljard kronor för 2023. Det är 2,4 miljarder kronor bättre än budget på -3,5 miljarder kronor. Högre samlade skatteintäkter om 2,8 miljarder kronor är den huvudsakliga förklaringen. Samtidigt pågår ett arbete för att minska Region Stockholms kostnadsutveckling.

Inför 2023 bedömdes de ekonomiska förutsättningarna kraftigt försämras till följd av främst ökade pensionskostnader. När utfallet för 2023 nu summeras är resultatet på totalen negativt, men justerat för hur inflationen har påverkat regionens pensionskostnader är Region Stockholms resultat för 2023 positivt.

Kostnaderna för hälso- och sjukvården har ökat till följd av en hög inflation och höga personal- och pensionskostnader. Till följd av detta redovisas ett större underskott inom hälso- och sjukvården om 2,3 miljarder kronor.

Under året har ett arbete genomförts för att minska Region Stockholms beroende av inhyrd bemanning. Arbetet har gett tydliga resultat. Jämfört med 2022 har kostnaderna för den inhyrda bemanningen inom hälso- och sjukvården minskat med cirka 29 procent eller 338 miljoner kronor. Samtidigt har den totala sjukfrånvaron minskat och övertiden för undersköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor gått ned. En stärkt produktionssamordning av hälso- och sjukvården har skapat bättre förutsättningar att planera bemanningen utifrån behov. Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården har bibehållits för första besök inom 30 dagar och förbättrats med två procentenheter för behandling inom 90 dagar jämfört med föregående år.

I kollektivtrafiken har det skett en viss fortsatt återhämtning av antalet resande efter pandemin. Trots det når biljettintäkterna inte upp till budget. Avtalet med MTR för pendeltågstrafik har sagts upp i förtid med anledning av brister i leverans med betydande förseningar och inställda tåg. Trafiknämnden redovisar ett utfall på -550 miljoner kronor som är 616 miljoner kronor bättre än budget. Pendeltågsverksamheten når inte upp till regionfullmäktiges målnivåer, men andelen nöjda resenärer är på totalen 79 procent, då samtliga trafikslag förutom pendeltågsverksamheten når upp till satta målnivåer.

Under året har Region Stockholm investerat för drygt 17 miljarder kronor. Investeringar inom kollektivtrafiken utgör den största delen, motsvarande 80 procent, av den totala investeringsutgiften. Region Stockholms investeringar har kunnat finansierats utan nyupplåning.

Soliditeten har under året försämrats något, men den positiva budgetavvikelsen ger bättre förutsättningar för att under de kommande åren återställa en stärkt soliditet i enlighet med regionfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning.

Preliminärt årsresultat 2023

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter