Region Stockholms tertialrapport 2024

Region Stockholm redovisar ett resultat per april 2024 på minus 3 336 miljoner kronor, vilket är 1 051 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet.

Bakgrund

Region Stockholm har kommit med en tertialrapport per den 30 april 2024. Tertialrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med april. I samband med tertialrapporten görs även en fördjupad uppföljning av verksamheterna hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

I ärendet ingår även anmälan av Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2025, bilaga 1. I bilagan beskrivs befolkningsförändringar i Stockholms län, den makroekonomiska utvecklingen, utvecklingen av Region Stockholms samlade skatteintäkter och pensionskostnader samt ett scenario för Region Stockholms intäkter och kostnader 2025–2034 med fokus på budgetåret 2025.

Ärendet behandlas av regionstyrelsen den 11 juni och av regionfullmäktige den 18 juni 2024.

Ekonomiskt läge

År 2024 är andra året i rad som Region Stockholms ekonomi, likt övriga regioner i landet, påverkas realt av urholkade skatteintäkter. Den höga inflationen har främst inneburit kraftigt ökade pensionskostnader.

Region Stockholms ekonomiska förutsättningar stärktes under 2024 genom en genomförd skattehöjning med 30 öre samt att regeringen beslutade om ett tillfälligt statligt bidrag (sektorsbidrag).

Med anledning av den höga inflationen och dess påverkan på Region Stockholms pensionskostnader har regionfullmäktige beslutat om en budget för 2024 som inte är i balans.

Resultat efter årets första fyra månader

Resultatet per april uppgår till minus 3 336 miljoner kronor, en positiv avvikelse jämfört med budget på 1 051 miljoner kronor. 

Några av de poster som har påverkat resultatet positivt är lägre övriga kostnader inom fastighetsförvaltningen och regionstyrelsen samt lägre pensionskostnader. Dessutom är verksamhetens intäkter högre än budget och avser högre riktade statsbidrag. I resultatet ingår minus 4 101 miljoner kronor som avser inflationseffekten i pensionsskulden, vilket är i enlighet med budget.

Hälso- och sjukvården redovisar ett resultat som understiger budget med 493 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras främst av högre personalkostnader och externt köpt hälso- och sjukvård.

Kollektivtrafiken redovisar ett resultat som överstiger budget med 312 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för drift och underhåll. Inom kollektivtrafiken är resandet på motsvarande nivå som föregående år och biljettintäkterna är efter årets första fyra månader i nivå med budget.

Årsprognos

Prognostiserat resultat för 2024 uppgår till minus 2 699 miljoner kronor, vilket är 1 333 miljoner kronor bättre än budget.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, Trafiknämnden, AB Stockholms Lokaltrafik och Serviceförvaltningen prognostiserar negativa resultat jämfört med budget i tertialrapporten. Övriga nämnder och bolag prognostiserar ett resultat i nivå med budget.

Det tillkommande sektorsbidraget ger ett tillskott till hälso- och sjukvården om 1 267 miljoner kronor. Trots tillskottet uppgår resultatprognosen för hälso- och sjukvården till -659 miljoner kronor, vilket avviker från budget med -730 miljoner kronor. Den främsta orsaken till detta är högre personalkostnader än vad som har budgeterats samt högre kostnader för köpt hälso- och sjukvård.

Kollektivtrafiken prognostiserar ett resultat på -465 miljoner kronor, vilket avviker från budget med -211 miljoner kronor. Orsaken är att kostnaderna för den köpta trafiken ökat, främst pendeltågstrafiken med anledning av det nya trafikavtalet från mars 2024.

Den samlade helårsprognosen för investeringar väntas uppgå till 20 730 miljoner kronor, att jämföra med budget på 21 675 miljoner kronor.

För att hantera den höga kostnadsutvecklingen har nämnder och bolag inom den egenproducerade hälso- och sjukvården tagit fram åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans, bland annat ett fortsatt restriktivare nyttjande av inhyrd bemanning.

Under januari till april 2024 har de totala kostnaderna för inhyrd bemanning inom Region Stockholm minskat med 62 procent, vilket motsvarar 219,5 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Tertialrapport 2024 för Region Stockholm

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter