Region Stockholms månadsrapport mars 2024

Region Stockholms resultat för perioden avviker positivt mot budget med 1 miljard kronor. 

Redan i januari belastades resultatet med omräkning av koncernens pensionsskuld för inflation och bolagens diskonteringsränta på 3,9 miljarder kronor vilket huvudsakligen förklarar Region Stockholm resultat på -3,3 miljarder kronor. Omräkningen av pensionsskulden var budgeterad för perioden. Några av de poster som påverkat positivt är lägre kostnader för pensioner och köpt trafik samt även lägre övriga kostnader inom fastighetsförvaltningen och regionstyrelsen.

Hälso- och sjukvården har samlat ett resultat som är 243 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras främst av lägre statsbidrag och högre kostnader för bemanning och externt köpt hälso- och sjukvård än budgeterat.

Inom kollektivtrafiken är resandet på motsvarande nivå som föregående år och biljettintäkterna är efter första tre månaderna i nivå med budget. Kostnaderna är lägre än budgeterat främst för drift och underhåll samt för köpt trafik. 

Prognos för 2024

Resultatprognos för helåret 2024 lämnas i och med tertialrapporteringen per april.

Månadsrapport mars 2024

Fler nyheter