Region Stockholm satsar för fler kliniska prövningar

Kliniska prövningar är en viktig del av den samlade kliniska forskningen och en självklar del i vidareutvecklingen av hälso- och sjukvården. Handlingsplanen Kliniska prövningar syftar till att öka antalet kliniska prövningar i Stockholm.

Kliniska prövningar, det vill säga tester av läkemedel och andra typer av kliniska interventionsstudierger dagens patienter möjlighet att kunna ta del av nya läkemedel eller behandlingsmetoder som ännu inte erbjuds inom den standardiserade vården. Kliniska prövningar bidrar till att kvaliteten på existerande behandlingar kontinuerligt förbättras.

– Kliniska prövningar kan erbjuda våra patienter läkemedel under utveckling där andra behandlingsalternativ inte existerar eller inte ger önskad effekt, säger Clara Hellner forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm.

Handlingsplanen ska bidra till förbättrade förutsättningar att genomföra kliniska prövningar i Region Stockholm. Den ska bidra till att uppfylla målen för Region Stockholm som en life science-region i framkant. 

Exempel på insatser och åtgärder är:

  • Utveckla processer för att planera, starta, genomföra och följa upp att kliniska prövningar effektiviseras. Det sker genom ett utvecklat samarbete i diagnosspecifika terapinätverk och ökad tillgång till kvalificerad kompetens inom juridik och ekonomi.
  • Tillgängliggöra statistik och information till patienter, allmänhet och beslutsfattare som beskriver vilka kliniska prövningar som genomförs i regionen.
  • Säkerställa att de i hälso- och sjukvården som genomför kliniska prövningar har rätt kompetens.

De insatser som pekas ut i handlingsplanen ska särskilt underlätta vårdgivares förutsättningar att tacka ja till att genomföra företagsinitierade kliniska prövningar, något som också bidrar till vårdgivarens förmåga att genomföra alla typer av kliniska studier.

För att tidigt kunna införa nya förbättrade behandlingsstrategier behöver vi vara med i fler företagsinitierade kliniska prövningar. Inom Region Stockholm har vi ett stort patientunderlag och välfungerande samarbeten mellan sjukhusen, vilket ger goda förutsättningar för betydande bidrag i kliniska prövningar.

– För att kontinuerligt vidareutveckla hälso- och sjukvården behöver både privata och offentliga vårdgivare delta i klinisk forskning. Handlingsplanen presenterar en hållbar modell för just de kliniska prövningarna, säger Kristoffer Strålin, ordförande i Regionalt programområde Infektionssjukdomar sjukvårdsregion Stockholm-Gotland samt docent och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

Handlingsplanen Kliniska prövningar är en av flera handlingsplaner som är underställda Region Stockholms life science-strategi. Handlingsplanen följer också upp tidigare problemlösarkonferenser 2019 och 2022 där frågeställningen om vad som skulle möjliggöra fler kliniska prövningar stod högt på agendan.  

Läs mer om handlingsplanen Kliniska prövningar här.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter