Resultat efter årets första tre månader

Resultatet för perioden belastas med inflationseffekten på pensionsskulden med drygt 2 700 miljoner kronor vilket också är den främsta förklaringen till Region Stockholms resultat på -2 115 miljoner kronor.

Resultatet avviker positivt mot budget med 1 168 miljoner kronor, bland annat på grund av högre samlade skatteintäkter, riktade statsbidrag och resenärsintäkter, men även lägre verksamhetskostnader.

Inom hälso- och sjukvården är kostnaderna för bemanning och köpt hälso- och sjukvård högre än budgeterat och har påverkat.

Inom kollektivtrafiken har det fortsatt skett en viss återhämtning av antalet resande. Biljettintäkterna ligger fram till och med mars 1,7 procent högre än budget. Biljettintäkterna har återhämtat sig snabbare än själva resandet till följd av ett utvecklat biljettsortiment. Resandet i februari uppgick till 84 procent av 2019 års nivå, att jämföra med en budgeterad nivå för helåret på 90 procent.

Prognos för 2023

Resultatprognos för helåret 2023 lämnas i och med tertialrapporteringen per april

Fler nyheter