Positivt resultat för Region Stockholm 2022

Region Stockholm redovisar ett resultat på 4 965 miljoner kronor 2022, vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet på 142 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 5,4 procent av de samlande skatteintäkterna. Det överstiger de två procent som enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendation motsvarar en god ekonomisk hushållning. Årsredovisningen beslutades av regionfullmäktige den 9 maj 2023.

Den främsta förklaringen till det positiva resultatet är högre samlade skatteintäkter som översteg budget med 3 072 miljoner kronor. Ytterligare en bidragande orsak är högre riktade statsbidrag för testning, vaccinering och uppdämda vårdbehov till följd av pandemin. Resultatet påverkades negativt av att biljettintäkterna i kollektivtrafiken blev 1 757 miljoner lägre än budgeterat, till följd av ett lägre resande. Dessutom ingår 765 miljoner kronor i utfallet som avser merkostnader inom hälso- och sjukvården för att hantera covid-19.

– Region Stockholms arbete präglades även under 2022 av covid-19-pandemin och vi fortsätter att ta med oss lärdomar från den. Under året fanns det vissa toppar med hög smittspridning vilket ledde till en ansträngd situation i sjukvården. Arbetet med att ta igen den vård som skjutits upp på grund av pandemin fortsätter under 2023. Vi ska också satsa på våra egna medarbetare och minska andelen inhyrd personal, säger Aida Hadžialić, finansregionråd i Region Stockholm

– Året påverkades såklart även mycket av Rysslands invasion av Ukraina. Vi fortsätter det viktiga arbetet med stödinsatser till Ukraina och att ge vård och stöd till de barn och vuxna som flytt Ukraina och som bor i Stockholms län, säger Aida Hadžialić.

Händelser under 2022

Region Stockholms arbete har även under 2022 präglats av covid-19-pandemin och dessutom av kriget i Ukraina. Den regionala krisledningen med uppgift att hantera krissituationer och samhällsstörningar, var aktiverad från 1 mars till 25 april.

Under året har investeringar som motsvarar 13 miljarder kronor bidragit till att utveckla Region Stockholms verksamheter. Investeringsutfallet blev fem miljarder kronor lägre än planerat. Bland annat fick investeringar inom hälso- och sjukvården omprioriteras på grund av pandemins efterverkningar. Investeringar inom kollektivtrafiken fick skjutas fram med anledning av överklaganden och överprövningar, och läget i omvärlden ledde till leveransförseningar av framför allt fordon.

Året präglades av det försämrade säkerhetspolitiska läget och osäkerhet i världsekonomin. Region Stockholm prioriterade särskilt arbete med säkerhet och krisberedskap i syfte att stärka den generella krisberedskapsförmågan. Med anledning av kriget bistod Region Stockholm Ukraina med stöd i form av bland annat ambulanser, läkemedel och sjukvård. 

Valet under hösten 2022 innebar att Region Stockholm fick ett nytt politiskt styre. För mandatperioden 2022–2026 utgör Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet tillsammans den styrande koalitionen. I och med den nya mandatperioden lämnade Carina Lundberg Uudelepp sitt förordnande som regiondirektör i november och i januari 2023 tillträdde Emma Lennartsson som ny regiondirektör.

Kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina samt omvärldens sanktioner mot Ryssland har bidragit till ökade priser på råvaror och energi, med en stigande inflation som följd. Detta påverkar Region Stockholm genom högre priser på läkemedel, materialinköp samt högre utgifter för investeringar.

Med anledning av invasionen vidtog Region Stockholm flera åtgärder under 2022. I februari beslutades att lämna internationellt bistånd i form av medicinsk utrustning till Ukraina. I mars avslutades alla vilande samarbeten och vänskapsavtal med regioner och motsvarande officiella organ i Ryssland. Under våren har Region Stockholm beslutat om att upplåta läkemedel ur Nationella läkemedelsförrådet samt överskott av medicinska skyddshandskar och handsprit till Ukraina. Därtill har nio miljoner tillförts till kulturnämnden i syfte att stödja aktörer inom kultur och folkbildning för särskilda insatser kopplat till kriget i Ukraina och för att möta människor i kris.

Under året har Region Stockholm också upprättat en central mottagning för hälsoundersökningar av flyktingar från Ukraina. Region Stockholm har säkerställt att ukrainska medborgare ska kunna få tillgång till de läkemedel de behöver på apotek enligt samma regelverk som för asylsökande.

Hälso- och sjukvård

I början av 2022 fanns det fortfarande restriktioner till följd av covid-19. De togs dock bort i februari. Detta med anledning av en hög immunitet i befolkningen, hög vaccinationstäckning och att den då aktuella virusvarianten omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom.

Trots det var smittspridningen hög under vissa perioder av 2022 vilket ledde till en ansträngd situation inom hälso- och sjukvården. Detta innebar svårigheter att upprätthålla en fullt fungerande verksamhet inom alla områden. Framför allt var det tillgängligheten till specialistvård som fortsatt påverkades av pandemin. Samtidigt har ett stort arbete lagts ned på att vid varje möjligt tillfälle komma i kapp med den uppskjutna vården.

Sommaren 2022 var extra svår. En hög smittspridning av covid-19 samtidigt med andra infektionssjukdomar som ger luftvägssymtom medförde ett större slutenvårdsbehov än föregående sommar och också en ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.

Även under årets sista veckor var läget i vården mycket ansträngt till följd av ett stort slutenvårdsbehov för patienter med covid-19, säsongsinfluensa samt RS-virus. Fem av sex sjukhus gick upp i stabsläge under julhelgerna.

Sammantaget har läget i vården varit mycket ansträngt, men det har förbättrats i takt med att slutenvårdsbehovet för patienter med covid-19 har minskat.

I februari 2022 beslutade regionfullmäktige att tillföra 500 miljoner kronor extra till hälso- och sjukvården. Hälften av pengarna riktades till att omhänderta uppskjuten vård och säkerställa kapacitet på akutsjukhusen. Den andra hälften riktades till vårdcentraler där första linjens psykiatri ingår och till att stärka den övriga nära vården där belastningen av vaccinationer och covid-19 medfört att viss vård fått stå tillbaka.

För att arbeta i kapp den vård som har behövt skjutas upp på grund av pandemin har Region Stockholm genomfört flera insatser som har finansierats av statsbidrag eller av regionen. Några av dessa insatser är att öppna fler vårdplatser, operera under kvällar och helger och att teckna avtal med vårdgivare inom de specialiteter där uppskjuten vård finns. En annan insats är att avlasta akutsjukhusen genom en ökad möjlighet att skicka fler patienter med behov av specialiserad- och neurologisk rehabilitering till geriatriken. Ett särskilt fokus har lagts på att säkra upp cancervården.

Arbetet med att vaccinera mot covid-19 har fortsatt under året. Under 2022 har två påfyllnadsdoser erbjudits till äldre och riskgrupper och en påfyllnadsdos tillhandahållits till vuxna.

Under 2022 har Region Stockholm också infört nya arbetsformer för den egenägda vården samtidigt som en operativ samordning av all vård i regionen har skett.

Kollektivtrafik

Utan en välfungerande kollektivtrafik stannar Stockholms län. Trots utmanande förutsättningar har ett fullt trafikutbud upprätthållits, trafikanläggningen byggts ut, nya tåg levererats och ett nytt biljettsystem rullats ut under året.

I början av pandemin 2020 minskade resandet inom kollektivtrafiken. Åren därefter har den successivt ökat igen. I slutet av 2022 låg resandet på 80 procent jämfört med 2019 års nivå. Det motsvarar i genomsnitt cirka 2,5 miljoner påstigande en vanlig vardag. Före pandemin uppgick antalet påstigande en vanlig vardag i december till över tre miljoner. Resandet påverkas bland annat av takten i länets befolkningsökning och nya resvanor, delvis på grund av ökat distansarbete.

Efter att restriktionerna släpptes i februari har Region Stockholm genomfört kommunikationsinsatser för att få tillbaka resenärer till kollektivtrafiken. Till exempel lanserades under våren kampanjen ”När du vill mötas på riktigt” som riktade sig till skärgårdsresenärer. Under sommaren erbjöd Region Stockholm även 160 000 ungdomar kostnadsfria sommarlovskort. Detta finansierades genom ett regioninternt bidrag på 60 miljoner kronor.

Biljettintäkterna för 2022 var 1 770 miljoner kronor lägre än budget vilket förklaras av ett minskat resande. Biljettintäkterna har återhämtat sig i högre grad än resandet, bland annat då resenärerna har köpt enkelbiljetter i större utsträckning än före pandemin vilket har gett en högre intäkt per resa. Kollektivtrafiken fick 472 miljoner kronor i statsbidrag för intäktsbortfall på grund av covid-19.

Region Stockholm genomför historiska satsningar på att bygga ut sex mil spår och 46 spårstationer i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen. Utbyggnaden av tunnelbanan, tvärbanan och Roslagsbanan har fortsatt under året.

Tunnelbanan till Barkarby beräknas öppnas vid årsskiftet 2026/2027 och i det projektet har tunneldrivningen kommit långt. För tunnelbana till Älvsjö pågår projektering för att ta fram systemhandlingar, järnvägsplan samt underlag till miljöprövning.

I augusti startade ett projekt för att förbättra framkomligheten för busslinje 4. Detta innebär att resenärer med biljett köpt med betalkort, biljett i appen eller via ett grönt SL-kort nu kan registrera biljetten via alla dörrar. Syftet är bland annat att utreda om påstigning genom alla dörrar kan korta väntetiden vid busshållplatserna och därigenom ge en snabbare resa.

Regional utveckling

Stockholmsregionen är en snabbt växande huvudstadsregion med ett starkt näringsliv och attraktionskraft. Fram till 2030 förväntas storstadsregionen få ett tillskott på 17 000 nya invånare varje år. En hållbar regional utveckling är en förutsättning för en växande storstadsregion.

Region Stockholm ansvarar för regional fysisk planering och regionalt tillväxtarbete i Stockholms län. Arbetet har sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

En central del i Region Stockholms uppdrag inom den regionala fysiska planeringen är prövning om kommuners översiktsplaner stämmer överens med den regionala utvecklingsplanen. Under året har Region Stockholm arbetat med länets kommuner i olika forum och genom remissvar yttrat sig över kommuners förslag till nya översiktsplaner.

Under 2022 påbörjade Region Stockholm ett arbete med att ta fram handlingsplaner för att genomföra Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen. Arbetet sker i samverkan med andra aktörer.

Som en del i genomförandet av den regionala cykelplanen har regionala cykelförhandlingar genomförts i två stråk under året, med syftet att snabba på och effektivisera en strategisk utbyggnad av det regionala cykelnätet.

I april lämnade Region Stockholm ett förslag om en reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 till regeringen. I juni beslutade regeringen om de slutliga ramarna och i november fastställde regionfullmäktige länsplanen. Huvudsyftet med länsplanen är att fördela statliga medel till regionala transportinvesteringar i länet. Prioriteringarna utgår från RUFS 2050.

Stockholmsregionen drabbades hårt av varsel och konkurser till följd av pandemin. Men antalet nystartade företag per 1 000 invånare i Stockholmsregionen har ökat och är högre än medelvärdet i riket. Under året har Region Stockholm slutfört det statliga uppdraget att ta fram ett operativt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för programperioden 2021–2027 i Stockholms län. Det godkändes av EU-kommissionen i augusti 2022.

Kultur

Delaktighet i kultur och engagemang i föreningslivet bidrar till ett rikare liv för invånare i länet. Region Stockholm ska främja kultur i Stockholmsregionen genom att erbjuda ekonomiskt stöd till kulturaktörer.

Region Stockholm har under året arbetat med att genomföra omprioriteringar utifrån kulturaktörernas behov. Kriget i Ukraina, nedstängningar till följd av pandemin under årets första månader samt generellt ökade kostnader har haft stor påverkan på länets kultur- och föreningsliv under 2022.

Arbetet med den konstnärliga gestaltningen i Region Stockholms egna verksamheter, som pausats under pandemin, har återupptagits liksom omhängning av konst i olika vårdmiljöer.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet ska genomsyra alla verksamheter i Region Stockholm. Det är klimat- och hållbarhetsnämnden som ansvarar för att leda, stödja och samordna regionens strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Arbetet inkluderar ansvar för frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet samt ansvar för regionalt klimatarbete genom klimatfärdplanen.

Under året har klimat- och hållbarhetsnämnden fokuserat på att genomföra Region Stockholms hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategin som regionfullmäktige beslutade om 2021. Dessa styrdokument visar hur Region Stockholm ska arbeta för att bidra till hållbar utveckling och säkerställa att invånare har jämlik tillgång till Region Stockholms tjänster och produkter.

Klimat- och hållbarhetsnämnden har även bedrivit ett arbete inom social hållbarhet, med fokus på insatser för nationella minoriteter, HBTQ, barnrätt, jämställdhet och jämlikhet.

Under året har också en uppdaterad koldioxidbudget för Stockholms län tagits fram och presenterats tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm. Den visar bland annat att utsläppen i Stockholms län behöver minska med minst tolv procent årligen för att länet ska kunna bidra till att nå Parisavtalets mål. Om nuvarande utsläppstakt fortsätter är budgeten förbrukad inom sju år.

Forskning, innovation och digitalisering

I Stockholmsregionen bedrivs världsledande forskning med universitet som håller hög internationell standard och attraherar studenter, lärare och forskare såväl nationellt som internationellt. Region Stockholm avsatte i budget 2022 totalt 1 165 miljoner kronor för forskning, utbildning och innovation.

Region Stockholms innovationsarbete utgår från Innovationsstrategin. Ett fortlöpande arbete pågår med att stärka innovationsförmågan i samtliga verksamheter i Region Stockholm. Detta i syfte att nya lösningar används, sprids och integreras i verksamheterna. Andelen nämnder och bolag som har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt uppgick till 74 procent och uppnådde sitt målvärde för 2022.

I Stockholmsregionen genomförs omfattande klinisk forskning. Antalet pågående kliniska studier mättes för första gången och uppgick till 1 650 stycken per sista december 2022. Kliniska studier mäts vid Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus och Capio S:t Görans sjukhus.

Under året har även flera digitala tjänster utvecklats. Appen Alltid Öppet, Region Stockholms app för digitala vårdkontakter, har vidareutvecklats och ett samverkansprojekt har genomförts i syfte att öka tillgängligheten till vård genom videobesök vid psykisk ohälsa. En lösning för digitala möten med specialisttandläkare har tagits fram för uppföljning och rådgivning. SL-appens funktionalitet har förbättrats så att resenärer kan se bussarnas positioner i realtid. Därtill har Region Stockholm påbörjat ett projekt för att uppdatera appen Konstguiden så att den ska kunna användas på både iPhone- och androidtelefoner.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och behöver rekrytera, behålla och utveckla skickliga medarbetare och chefer i sina verksamheter. Region Stockholm har som mål att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare.

I början och slutet av 2022 förekom en samhällsspridning av covid-19-viruset vilket ledde till en ökad sjukfrånvaro bland Region Stockholms medarbetare. Detta tillsammans med behovet av att arbeta med den uppskjutna vården har lett till ett fortsatt högt uttag av till exempel mertid och övertid hos vissa medarbetargrupper. Behoven av olika extraersättningar har också funnits kvar under 2022. Det har gett ökade personalkostnader för Region Stockholm.

Trots det ansträngda läget har i princip alla medarbetare som har önskat sig fyra veckors semester under sommaren 2022 fått det. För att förebygga risken för att medarbetare och chefer drabbas av ohälsa med anledning av den pressande arbetssituationen har omfattande förebyggande insatser, som exempelvis olika former av psykologiskt kris- och samtalsstöd, erbjudits i verksamheterna. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har de medarbetare som kan haft möjlighet arbetat hemifrån under början av året.

Personalomsättningen i Region Stockholm 2022 uppgick till 9,3 procent och uppnådde därmed inte sitt målvärde. Årets utfall ligger nu på samma nivå som före pandemin år 2019. Redovisad personalomsättning anger extern omsättning, det vill säga de tillsvidareanställda som börjat och slutat i Region Stockholm.

Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten uppgick till 44 114 varav 1 632 utgjordes av inhyrd personal. I jämförelse med december 2021 har antalet helårsarbeten 2022 ökat med totalt 83 och motsvarar en ökning på 0,2 procent.

Under 2022 gjorde Region Stockholm en särskild satsning på 100 miljoner kronor för att främja hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. Satsningen skulle bidra till ökad trivsel, förbättrad hälsa, minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning.

Region Stockholm har under 2022 fortsatt att erbjuda full lön till medarbetare som utbildar sig till barnmorska eller specialistsjuksköterska inom prioriterade inriktningar. Under 2022 påbörjade 351 sjuksköterskor vidareutbildning på hel- eller deltid med bibehållen lön och dessutom fortsatte utbildningar som påbörjats tidigare år.

Årsredovisningen beslutades av regionfullmäktige den 9 maj 2023 och finns här att ta del av i sin helhet. 

Fler nyheter