Åtta trender påverkar Stockholmsregionens utveckling

Region Stockholm presenterar idag en ny trendanalys för Stockholmsregionen. Analysen ringar in åtta trender som påverkar regionens utveckling. Trenderna utgår från fyra så kallade megatrender: urbanisering, digitalisering, klimatförändringar och globalisering.

Analysen presenteras i samband med att Region Stockholm bjuder in till en Framtidsdag som ett avstamp för arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan. Den plan som ska ge den gemensamma riktningen för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Siktet är 2060. På Framtidsdagen medverkar politiker, tjänstemän och experter från kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor.

Om drygt 40 år – 2060, beräknas Stockholmsregionen ha 900 000 fler invånare än i dag. En växande befolkning innebär en ökad efterfrågan på bland annat bostäder, infrastruktur och samhällsservice samtidigt som visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion att bo, arbeta i och besöka.

För att ge alla aktörer goda förutsättningar att möta utmaningarna och tillsammans arbeta för att nå visionen, inleds nu arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan. Region Stockholm samordnar planeringen, men för att planen ska kunna fungera som ett verktyg för alla aktörer krävs att alla bidrar utifrån sina ansvarsområden.

–  Det är viktigt att på ett tidigt stadium i processen träffa alla aktörer och lyfta hur vi tillsammans kan arbeta för att utveckla Stockholmsregionen – både hållbart och långsiktigt. En gemensam vilja och samsyn kring hur utvecklingen ska se ut krävs för att vi ska nå våra mål, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör i Region Stockholm.

På agendan för Framtidsdagen står bland annat ekonomisk utveckling och förutsättningar, platsens betydelse, resiliens och beredskap och vad det är som gör en region attraktiv.

De åtta trenderna

 1. En ny typ av globalisering
  Ökad protektionism, handelshinder och säkerhetspolitiska spänningar gör att globaliseringen fortsätter att mattas av. Det påverkar Stockholmsregionens näringsliv, som framöver behöver analysera leverantörskedjor och samarbeten även utifrån säkerhetspolitiska aspekter.

 2. Digitaliseringen förändrar samhället
  Digitaliseringen och utvecklingen av AI påverkar näringslivet, välfärden och människors vardag. Det kan bidra till bättre service och livskvalitet för regionens invånare, samtidigt som frågor om integritet och datadelning ställs på sin spets.

 3. Klimatet förändras
  Klimatet i Stockholmsregionen förväntas bli varmare och mer nederbördsrikt. Behovet av klimatanpassning ökar och det krävs stora satsningar för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

 4. Hållbar energiförsörjning för ökad elektrifiering
  Elektrifieringen och energiförsörjningen är en möjliggörare för den gröna omställningen. I Stockholmsregionen är situationen för överföring av el tidvis ansträngd och läget kommer att förvärras i takt med att regionen växer.

 5. Nya förutsättningar för arbete och boende            
  Distansarbete ökar förutsättningarna för många att bo och arbeta inom ett större geografiskt område. Regionförstoringen förbättrar matchningsmöjligheterna på arbetsmarknaden, men innebär också ett ökat resande och behov av smidig pendling. Parallellt med detta riktas alltmer fokus på det lokala livet i staden för att underlätta vardagslivet och minska bilresandet.

 6. Vi blir fler, äldre och jobbar längre
  Befolkningen i Stockholmsregionen fortsätter att växa. Det ökar efterfrågan på bostäder, kollektivtrafik och samhällsservice. Välfärden sätts under press när andelen äldre ökar och färre ska försörja fler. Samtidigt växer gruppen ”yngre äldre”, som både är friskare och har möjlighet att jobba längre.

 7. Skillnader i livsvillkor och hälsa
  Stockholmsregionens invånare har fått bättre hälsa över tid, men livsvillkoren skiljer sig åt mellan områden i regionen och trenden över tid är att mönstret består.

 8. Ökat fokus på trygghet och säkerhet
  De senaste åren har frågor om trygghet och säkerhet seglat upp som ett par av våra viktigaste samhällsfrågor. Global pandemi, geopolitisk spänning och demokratisk tillbakagång i flera länder leder till ökat fokus på beredskap, motståndskraft och självförsörjning. Ökad otrygghet och kriminalitet riskerar att påverka Stockholmsregionens attraktionskraft.

- Beslut som tas idag om Stockholmsregionens framtida inriktning påverkar flera generationer framöver. Därför är det viktigt att ha kunskap om vad som händer i omvärlden och vilka trender som kommer att påverka utvecklingen i regionen. Ju bättre vi förstår framtiden, desto mer välgrundade beslut kan vi fatta, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Läs mer om trendanalysen för Stockholmsregionen

Läs mer om den regionala utvecklingsplanen för Stockholm.

Fler nyheter