Ny regional utvecklingsplan 2026

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Att ta fram en regional utvecklingsplan är en omfattande process och pågår under drygt fyra år. Processen förutsätter en tät dialog med alla aktörer som medverkar för att göra planen till verklighet.

Inriktningsbeslut taget

I mitten av maj antog IRU inriktningsärendet för den kommande regionala utvecklingsplanen. Inrikningsbeslutet rör planens övergripande ramar, innehåll, vision och övergripande mål tillsammans med en delvis ny struktur för utformningen. Underlaget bygger bland annat på dialoger med länets kommuner, interna analyser och det politiska uppdraget. 

Inriktningsbeslutet utgår från både vision och övergripande mål i den nuvarande regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050), där vissa justeringar kan bli aktuella i ett senare skede.

Vision: Europas mest attraktiva storstadsregion att leva, verka och bo i.

Fyra övergripande mål:

  1. En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp
  2. En tillgänglig region med god livsmiljö
  3. En ledande tillväxt- och kunskapsregion
  4. En öppen, jämlik och inkluderande region

Inriktningsbeslutet beskriver inte sakinnehåll som till exempel områden och ställningstaganden, utan detta presenteras först i samrådsremissen som går ut under våren 2024. 

Dialog med länets kommuner och aktörer

Region Stockholm inledde processen kring att ta fram en ny regional utvecklingsplan med att bjuda in länets 26 kommuner till dialog. Parallellt skickades en enkät ut till drygt 400 regionala aktörer. Syftet var bland annat att stämma av om den nuvarande visionen och de övergripande målen i RUFS 2050 fortfarande är aktuella, identifiera de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen, ta reda på hur den regionala utvecklingsplanen används, hur den kan utvecklas, hållas aktuell och bli mer lättillgänglig.

Resultatet visade bland annat att:

  • Nuvarande vision och övergripande mål är fortsatt relevanta.
  • Planen används på olika sätt, något som ställer höga krav på tillgänglighet. Behovet av att gå på djupet i olika områden och frågor varierar.
  • För att Region Stockholm ska kunna fånga upp olika behov är det viktigt att ha en kontinuerlig dialog med kommuner och aktörer genom hela processen​.
  • Region Stockholm behöver hantera flera parallella önskemål. Både om förenkling och mer djup, ett tydligt helhetsperspektiv samtidigt med ett tydligare fokus på specifika områden och frågor som är viktiga att hantera.
  • Planen behöver identifiera ett tydligare ”Stockholmsregionsfokus”, med samsyn kring våra viktiga utmaningar och möjligheten att driva ett gemensamt påverkansarbete.
  • Engagemanget och stödet för Region Stockholms arbete med den regionala utvecklingsplanen är starkt.

Resultatet är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen.

Stockholmsregionen på väg mot 2060

Den 27 april bjöd Region Stockholm in företrädare för kommuner, näringsliv, civilsamhälle, myndigheter, universitet och högskolor till ett gemensamt avstamp i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsplan. Samtidigt publiceras en Trendanalys som har tagits fram av Region Stockholm och som lyfter fyra megatrender som påverkar utvecklingen i Stockholmsregionen: urbanisering, digitalisering globalisering och klimatförändringar.

Under året fortsätter Region Stockholm att ta fram kunskapsunderlag som är viktiga i det fortsatta arbetet, bland annat framskrivningar och ekonomisk struktur.

Processen framåt

Om 2023 är året då Region Stockholm lyssnar in behov och önskemål, tar fram analyser och kunskapsunderlag och sätter ramarna för den nya planen, är 2024 året då länets kommuner och aktörer får möjlighet att ge synpunkter på de förslag som har utarbetats i en samrådshandling. 

Året därpå, 2025, fortsätter arbetet och Region Stockholm skickar ut förslaget till den nya regionala utvecklingsplanen på remiss, brett till regionens aktörer: kommuner, näringsliv, lärosäten, civilsamhälle etc. 

I maj 2026 är det dags att anta den nya regionala utevcklingsplanen i regionfullmäktige innan planen börjar gälla, hösten 2026.

Förutsättningar och lagkrav

Den gällande regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 är både en regional utvecklingsstrategi (RUS) enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) (RUA) och en regionplan enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL), vilket den nya regionala utvecklingsplanen också kommer att vara.

Alla regioner tar fram en RUS, men än så länge är det bara Region Skåne, Region Halland och Region Stockholm som gör en regionplan.  Region Stockholm har valt att presentera planerna gemensamt.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?