Ny prognos för förlossningsvården

Nu finns en reviderad prognos över antalet förlossningar och ett förslag till kapacitetsplanering per förlossningsenhet för kommande år. Det ska skapa förutsättningar för framtidens förlossningsvård i åttapunktsprogrammet och med en ny förlossningsklinik ökar kapaciteten.

Framtidens förlossningsvård

Varje år görs en planering inom förlossningsvården för att se till att kapaciteten är tillräcklig.  Syftet är att ge förutsättningar för en god kvalitet, patientsäker vård och effektiv resursanvändning. Planeringen sker tillsammans med alla förlossningsenheter och sjukhusledningar och baseras på en prognos över antalet förlossningar.

Planeringen av förlossningsvården ger möjlighet för varje enhet att fortsätta införa åtgärder och arbetssätt som skapar bättre förlossningsvård i framtiden enligt åttapunktsprogrammet.

Under 2022 har antalet förlossningar minskat i Stockholm och antalet inskrivningar i mödravården har minskat med drygt tio procent under 2022 jämfört med samma period året innan. Minskning ses i hela Sverige och kan ha fler orsaker såsom effekter efter pandemin, oro i världen och en möjlig lågkonjunktur. Historiskt har födelsetal fluktuerat och vänder vanligtvis upp efter något eller några års nedgång. I regionen ser vi ett minskat antal barn per kvinna och en ökad andel förstföderskor.

Eftersom prognosen är betydligt svårare att göra i år än tidigare har en uppräkning av 2021 års utfall gjorts med två procent. Därutöver planeras för en viss kapacitet utöver förväntat antal födslar.

Ny förlossningsklinik

Den 1 april 2023 öppnar en ny förlossningsklinik vid S:t Görans sjukhus. Den skapar möjlighet för utökad kapacitet i hela regionen.  När förlossningen på S:t Göran öppnar så justeras kapaciteten på några av regionens förlossningsenheter ner.  Södersjukhusets uppdrag minskas från 7 600 till 6 700 förlossningar och Danderyds från 6 300 till 5 500 förlossningar. Uppdraget för Karolinska Huddinge justeras också ner inför 2023, från 4 800 till 4 200 förlossningar.

Planen är att S:t Görans förlossningsklinik från och med 1 april ska kunna omhänderta 2 000 förlossningar motsvarande ett uppdrag om 2 600 förlossningar på helår 2023. Kapaciteten trappas sedan årsvis upp till 3000 förlossningar år 2024 och 4000 förlossningar år 2025. En stegvis utökning minskar risken för negativa effekter av den personalomsättning inom förlossningsvården som öppnandet av en ny verksamhet kan medföra och ger möjlighet för kliniken att succesivt komma i gång med sina arbetsmetoder.

Prognos och kapacitetsplanering av förlossningsvården i Region Stockholm 2023-2026 HSN 2022-1398 

Utveckling av Region Stockholms förlossningsvård

Fler nyheter

  • Ungdomar i centrala Stockholm med solnedgång i bakgrunden

    Nu kan unga som är födda 2005 – 2007 söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 700 ungdomar en plats.

  • Tre ambulanser står vid strandkant

    På fredagen 1 mars övergick formellt ambulansvårdgivaren Falck Ambulans AB:s affärsområden till regionägda Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Det är första steget mot att hela den vägburna ambulanssjukvården ska drivas i regionägd regi.

  • Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är fortfarande aktiverad i stabsläge med anledning av den cyberattack som riktats mot Sophiahemmet.