En strategi för en världsledande Life Science-region

Den nationella Life science-strategin har som mål att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Regionens strategi utgör en viktig del i att förverkliga detta mål och knyter an till det nationella arbetet. 

Den regionala life science-strategin är också kopplad till den regionala utvecklingsstrategin, RUFS 2050 och den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin. En samverkan mellan de nationella och regionala aktiviteterna skapar möjligheter att nå de högt satta målen.

En strategi med fem strategiska utvecklingsområden

De fem områden som är vägledande för genomförandet är;

  • Världsledande tillgång till strukturerade hälsodata och vårdprocessdata
  • En hälso- och sjukvård samt omsorg tillgänglig för samverkan med forskning, innovation och näringslivssamverkan
  • Precisionsmedicin ger patient och invånare tillgång till högupplöst diagnostik, individanpassad prevention och behandling
  • Tvärvetenskaplig samverkan skapar lösningar på komplexa utmaningar
  • Life science-företag forskar, utvecklas och växer i Stockholmsregionen.

Handlingsplaner

Region Stockholm ska tillsammans med andra aktörer ta fram handlingsplaner för de olika utvecklingsområdena, med tydliga beskrivningar vilka åtgärder som är nödvändiga för att nå målen. De första handlingsplanerna beräknas vara klara redan under innevarande år. Handlingsplanerna ska kopplas till mätbara mål och tydliggöra vem som ansvarar för vilken insats. Resultatet följs upp årligen, och underlaget är ett bidrag till den övergripande bedömningen av måluppfyllelse i Region Stockholm.

Läs life science-strategin och handlingsplanerna här

Se Life Science seminarium

Här ser du seminariet från 26 juni.

Fakta om Life Science

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv.

Life science-sektorn omfattar de företag, universitet och högskolor, patient-organisationer samt offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet bidrar till att främja människors hälsa.

Fler nyheter