Roslagsbanan till city

För en bättre förbindelse mellan kommunerna i nordost och centrala Stockholm planerar Region Stockholm en förlängning av Roslagsbanan till city. Just nu pågår utredningar och studier som ska visa hur utbyggnaden ska ske på bästa sätt. Under 2021 genomför vi de första samråden där du kan vara med och påverka.

Projektets tidslinje

2017-04-01 00:00:00
Parterna skriver på avtalet
2017-04-01 00:00:00

Partnerna skriver på avtalet

Som en del i Sverigeförhandlingen skriver staten, Stockholm stad, Täby, Vallentuna och Österåkers kommun samt Region Stockholm på avtalet som beskriver hur utredningen av Roslagsbanan till city ska genomföras.

2018-05-31 00:00:00
Beslut om Nationell plan
2018-05-31 00:00:00

Beslut om nationell plan

Regeringen fattar beslut om Nationell plan. I samband med beslutet blev statens finansiering av kollektivtrafikobjekten slutligen klar.

2020-01-01 00:00:00
Projektet Roslagsbanan till city startar
2020-01-01 00:00:00

Projektet Roslagsbanan till city startar

Planeringsprojektet Roslagsbanan till city startar.

2020-11-02 00:00:00
Lokaliseringsutredningen startar
2020-11-02 00:00:00

Lokaliseringsutredningen startar

I lokaliseringsutredningen utreds konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

2021-01-11 00:00:00
Tidigt samråd
2021-01-11 00:00:00

Tidigt samråd

Vi tar in synpunkter på övergripande förslag boende, kommuner, myndigheter och andra berörda. Flera samrådstillfällen kommer att finnas under hela processen.

2021-03-01 00:00:00
Start för geologiska undersökningar
2021-03-01 00:00:00

Start för geologiska undersökningar

Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

2021-09-09 00:00:00
Samråd
2021-09-09 00:00:00

Samråd

När lokaliseringsutredningen presenterat sitt förslag kommer vi att ha ytterligare ett samråd för att samla in synpunkter på förslaget.

2021-12-31 00:00:00
Lokaliseringsutredning klar
2021-12-31 00:00:00

Lokaliseringsutredning klar

Lokaliseringsutredning klar

2023-03-16 00:00:00
Beslut om genomförande av Roslagsbanan till city
2023-03-16 00:00:00

Beslut om genomförande av Roslagsbanan till city

Beslut om genomförande av Roslagsbanan till city

Detta gör vi

Region Stockholm, genom trafikförvaltningen, planerar och utreder en framtida sträckning av Roslagsbanan till city. Den framtida förlängningen innebär en ny tunnel från station Universitetet via Odenplan till T-Centralen.

Syfte

Nuvarande utbyggnad av Roslagsbanan stärker banans kapacitet och genom en förlängning till T-Centralen ökar tillgängligheten mellan kommunerna i nordost och centrala Stockholm. En förlängning avlastar även en hårt belastad sträcka på tunnelbanan.

Vem påverkas och tidplan

Projektet, som är ett planeringsprojekt, startade under 2020 och pågår till 2023. Under denna tid kommer vi att genomföra olika samråd där intresserade och sakägare kan lämna synpunkter som vi sedan tar med i planeringen.

Region Stockholm utreder nu hur Roslagsbanan kan förlängas i tunnel från station Universitetet till T-Centralen via Odenplan. Utbyggnaden möjliggör kortare restider till och från nordostkommunerna och avlastar tunnelbanan på en hårt belastad sträcka. Den nya tunneln blir cirka fyra kilometer lång och projektet omfattar även nya underjordiska stationer vid Odenplan och T-Centralen.

Efter genomförd utbyggnad kan den befintliga sträckan söder om station Universitetet avvecklas, inklusive dagens ändstation Stockholms östra. Den depåverksamhet som idag bedrivs på Stockholms östra kommer därmed att behöva ersättas på annan plats. I projektet ingår därför att söka lokalisering för en ny depå längs Österskärsgrenen.

Utöver förlängningen till city och den nya depån behöver flera åtgärder utmed befintlig bana genomföras för att möjliggöra den framtida trafiken till city. Projekt Roslagsbanan till city innefattar därför bland annat även ombyggnad från enkelspår till dubbelspår på några delsträckor. Det kan också bli aktuellt att genomföra kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på befintliga stationer. 

Samråd under 2021

I lokaliseringsutredningen som påbörjades under hösten 2020 utreds konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen. Fördjupade utredningar och uppdateringar av tidigare genomförda studier har påbörjats och kommer att bedrivas intensivt under 2021. Detta arbete omfattar bland annat översyn av tidigare studerade alternativ och tekniska lösningar. Vi kommer även utreda för- och nackdelar med olika sträckningar. Inventering kommer att ske av skyddsvärda miljö- och kulturmiljövärden samt av berörda intressenter som till exempel fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Under januari 2021 genomfördes ett tidigt samråd. Synpunkter som kom in då har dokumenterats och sammanställts i en samrådsredogörelse. Fördjupat samråd kommer att ske senare under 2021 för de åtgärder som lokaliseringsutredningen studerar. Utifrån utredningsmaterialet och de synpunkter som framkommer under samråden kommer lokaliseringsutredningen att ta fram förslag till beslut om lokalisering och åtgärder. Detta beräknas kunna ske vid årsskiftet 2021/22.

Tidigt samråd

En del av Sverigeförhandlingen 

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. En viktig del i Sverigeförhandlingen har varit att hitta lösningar där flera parter kan dela på finansieringen och att samarbeta. De parter som är med i Roslagsbanan till city är:

  • Region Stockholm
  • Staten
  • Vallentuna kommun
  • Täby kommun
  • Österåkers kommun
  • Stockholms stad
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?