Projektets tidslinje

2017-04-01 00:00:00
Parterna skriver på avtalet
2017-04-01 00:00:00

Partnerna skriver på avtalet

Som en del i Sverigeförhandlingen skriver staten, Stockholm stad, Täby, Vallentuna och Österåkers kommun samt Region Stockholm på avtalet som beskriver hur utredningen av Roslagsbanan till city ska genomföras.

2018-05-31 00:00:00
Beslut om Nationell plan
2018-05-31 00:00:00

Beslut om nationell plan

Regeringen fattar beslut om Nationell plan. I samband med beslutet blev statens finansiering av kollektivtrafikobjekten slutligen klar.

2020-01-01 00:00:00
Projektet Roslagsbanan till city startar
2020-01-01 00:00:00

Projektet Roslagsbanan till city startar

Planeringsprojektet Roslagsbanan till city startar.

2020-11-02 00:00:00
Lokaliseringsutredningen startar
2020-11-02 00:00:00

Lokaliseringsutredningen startar

I lokaliseringsutredningen utreds konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

2021-01-11 00:00:00
Tidigt samråd
2021-01-11 00:00:00

Tidigt samråd

Vi tar in synpunkter på övergripande förslag boende, kommuner, myndigheter och andra berörda. Flera samrådstillfällen kommer att finnas under hela processen.

2021-03-01 00:00:00
Start för geologiska undersökningar
2021-03-01 00:00:00

Start för geologiska undersökningar

Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

2022-06-27 00:00:00
Samråd
2022-06-27 00:00:00

Samråd

Samråd inför val av lokalisering och beslut om betydande miljöpåverkan.

2023-01-10 00:00:00
Lokaliseringsutredning klar
2023-01-10 00:00:00

Lokaliseringsutredning klar

Lokaliseringsutredning klar

2023-03-16 00:00:00
Beslut om genomförande av Roslagsbanan till city
2023-03-16 00:00:00

Beslut om genomförande av Roslagsbanan till city

Beslut om genomförande av Roslagsbanan till city

Detta gör vi

Region Stockholm, genom trafikförvaltningen, planerar och utreder en framtida sträckning av Roslagsbanan till city. Den framtida förlängningen innebär att banan dras i en ny tunnel från station Universitetet till T-Centralen.

Syfte

Nuvarande utbyggnad av Roslagsbanan stärker banans kapacitet och genom en förlängning till T-Centralen ökar tillgängligheten mellan kommunerna i nordost och centrala Stockholm. En förlängning avlastar även en hårt belastad sträcka på tunnelbanan.

Vem påverkas och tidplan

Projektet, som är ett planeringsprojekt, startade under 2020 och pågår till 2023. Under denna tid genomför vi olika samråd där intresserade och sakägare kan lämna synpunkter som vi sedan tar med i planeringen. Den slutgiltiga lokaliseringen presenteras 2023.

Region Stockholm utreder nu hur Roslagsbanan kan förlängas i tunnel från station Universitetet till T-Centralen. Utbyggnaden möjliggör kortare restider till och från nordostkommunerna och avlastar tunnelbanans röda linje på en hårt belastad sträcka. Den nya tunneln blir cirka tre kilometer lång.

Kollektivtrafik för en växande region

Fler människor väljer att bo och vistas i Stockholmsregionen, vilket ökar behovet av bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. Förlängningen av Roslagsbanan till city är en åtgärd för att möta behovet hos de växande kommunerna i nordostsektorn.

Det finns brister i regionens transportsystem, som exempelvis otillräcklig kapacitet och begränsad tillgänglighet mellan vissa områden. Dessa brister
förstärks ytterligare med den starka befolkningstillväxt som beräknas ske. Regionens befolkning bedöms öka med nästan 50 procent till år 2050, där nordostkommunerna står för en betydande del.

Några av transportsystemets brister finns på Roslagsbanan. Restiderna mellan nordostkommunerna och centrala Stockholm är långa, där ett byte krävs vid Stockholms östra till tunnelbanans röda linje. Det gör att tunnelbanan är tungt belastad på sträckan mellan Tekniska Högskolan och T-Centralen. Till år 2050 beräknas resandet på Roslagsbanan mer än fördubblas, vilket förstärker problemen om ingen åtgärd görs.

År 2014 genomfördes en åtgärdsvalsstudie som studerade förutsättningarna för en kapacitetsstark kollektivtrafik mellan centrala Stockholm och nordostkommunerna. I studien utvärderades flera olika kollektivtrafiklösningar för att öka kapaciteten. Roslagsbanan till city var den av de studerade åtgärderna som bedömdes ge störst nytta.

Roslagsbanan till city var också en av de åtgärder som Sverigeförhandlingen förhandlade fram år 2017 för att möta det ökade behovet av bostäder och en förbättrad kollektivtrafik i regionen.

De parter som slutit avtal om utbyggnaden av Roslagsbanan till city i Sverigeförhandlingen är: staten, Region Stockholm, Stockholms stad samt
nordostkommunerna Österåker, Vallentuna och Täby. Genom avtalet har kommunerna bland annat åtagit sig att tillsamanas bygga cirka 29 000 bostäder.

Roslagsbanan till city möter framtidens behov

För att möta behovet av kollektivtrafik mellan nordostsektorn och centrala Stockholm föreslås en utbyggnad av Roslagsbanan till city. Utöver förlängningen till city behövs även åtgärder på befintlig bana. Tillsammans ger de den kapacitetsförstärkning och förbättring av tillgänglighet som behövs.

Förlängningen till city förbättrar tillgängligheten mellan nordostkommunerna och centrala Stockholm samt stärker kapaciteten i kollektivtrafiksystemet. Förlängningen innebär även att en hårt belastad sträcka på tunnelbanans röda linje avlastas.

För att möta framtidens kapacitetsbehov behövs på sikt, utöver Roslagsbanan till city, även åtgärder på den befintliga Roslagsbanan. Sådana åtgärder är bland annat utbyggnad till dubbelspår på vissa sträckor som idag har enkelspår, plattformsförlängningar och ny depå för att hantera fler tåg. Dessa åtgärder befinner sig i ett tidigt planeringsskede och kommer att hanteras av andra projekt inom regionen.

Förlängningen av Roslagsbanan kommer till största del att gå i en tunnel under centrala Stockholm. I en lokaliseringsutredning har det studerats hur och var Roslagsbanan kan förlängas till city. Utredningen ligger till grund för beslut om val av lokalisering för sträckning och stationer.

Lokaliseringsutredningen är en del av en formell och lagstyrd process. Nu när val av lokalisering är gjord inriktas arbetet på utformning av den valda
lokaliseringen. Under hela processen pågår samråd där vi kommunicerar med berörda intressenter, både allmänheten, myndigheter och övriga berörda aktörer. 

Ett första samråd med allmänheten hölls i januari 2021. Syftet med det samrådet var att informera om projektet och att hämta in allmänhetens
synpunkter inför kommande arbete med lokaliseringsutredningen. Synpunkter som kom in då har dokumenterats och sammanställts i en samrådsredogörelse.

Lokaliseringsutredningen har sedan det första samrådet fokuserats till att enbart handla om tunnelsträckningen.  

Projektet har valt att bredda ansatsen för val av lämpligaste sträckning för tunneln från Universitet till T-Centralen. Det behövs för att säkra krav i en formell planprocess och för att minimera risk för omtag i ett senare skede.

Ett andra samråd med allmänheten hölls under maj-juni 2022, det samrådet handlade även om hur förlängningen kan komma att påverka miljön. Synpunkter som kom in under det andra samrådet finns sammanställda i en samrådsredogörelse

Utifrån utredningsmaterialet och de synpunkter som framkommit under samråden har lokaliseringsutredningen tagit fram förslag till beslut om lokalisering och åtgärder. 

Olika alternativa dragningar studeradess inom det så kallade utredningsområdet som visas på kartan. 

En del av Sverigeförhandlingen 

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. En viktig del i Sverigeförhandlingen har varit att hitta lösningar där flera parter kan dela på finansieringen och att samarbeta. De parter som är med i Roslagsbanan till city är:

  • Region Stockholm
  • Staten
  • Vallentuna kommun
  • Täby kommun
  • Österåkers kommun
  • Stockholms stad
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?