Nya tunnelbanetåg på Röda linjen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu får Röda linjen helt nya tåg. Tågen är moderna, tillgänglighetsanpassade och utformade för att optimera resenärsflödet. Efter ett intensivt arbete att testa tågen trafikerar de nya tunnelbanetågen Röda linjen i skarpt läge.

Projektets tidslinje

2018-06-09 00:00:00
Leverans
2018-06-09 00:00:00

Första C30-vagnen når Stockholm

Leveransen påbörjas av de första vagnarna. Totalt ska 96 vagnar levereras.

2018-10-01 00:00:00
Typtester påbörjas
2018-10-01 00:00:00

Typtester påbörjas

Här testas olika delsystem som bromssystem och dörrar.

2019-06-01 00:00:00
Tester i blandad trafik
2019-06-01 00:00:00

Klart för tester i blandad trafik

Fordonsgodkännande från Transportstyrelsen. Möjliggör fortsatta tester i blandad trafik.

2019-10-01 00:00:00
Tester för driftsäkerhet
2019-10-01 00:00:00

Verifiering av driftsäkerhet

Driftsäkerhetstester inleds. Syftet är att verifiera att vagnarnas driftsäkerhet motsvarar våra högt ställda förväntningar. Testerna görs med korta och långa tåg.

2019-11-01 00:00:00
Erfarenhetsdrift
2019-11-01 00:00:00

Tester på spår utan passagerare

C30 börjar synas på spåren. Syftet är att verifiera hur tåget beter sig som helhet i vanlig trafikering. Detta innebär att tågen testas mellan ordinarie avgångar.

2020-08-11 00:00:00
Tester med passagerare
2020-08-11 00:00:00

Sista delen av testerna

Nästa steg i testerna av C30 innebär att passagerare släpps ombord. Detta för att upptäcka eventuella avvikelser som inte uppstår vid simulering eller andra tester. När denna testfas är avslutad är C30 färdigtestade och redo att trafikera Röda linjen fullt ut.

2020-10-26 00:00:00
C30 i skarp trafik
2020-10-26 00:00:00

C30 trafikerar enligt tidtabell

Nu är C30 färdigtestad och trafikerar tunnelbanans Röda linje i skarpt läge. Efterhand fler vagnar levereras driftsätts även de.

Detta gör vi

Trafikförvaltningen har köpt in 96 vagnar, som bildar 48 fullängdståg. Tillsammans med nya och upprustade depåer och gemensamma IT-lösningar framtidssäkrar vi trafiken på tunnelbanans röda linje.

Syfte

Med de nya tågen får fler resenärer plats på Röda linjen. De ska dessutom kunna åka bekvämare, snabbare och säkrare än i dagsläget och tågen är mer tillgänglighetsanpassade än dagens tåg.

Vem påverkas och tidplan

2024 ska alla 96 vagnar vara levererade. Vagnarna sätts i trafik efterhand de levereras. De kommer att ersätta både de äldsta vagnarna, kallade Cx, och de vanliga tunnelbanetågen C20 på röd linje.

C30 - Stockholms nya tunnelbanetåg

Trafikförvaltningen har beställt 48 nya tåg (96 vagnar) av typen C30. Den första vagnen levererades i juni 2018. Sedan dess har ett omfattande arbete med att testa vagnarna pågått. Till exempel har vagnarnas olika system och delar testats, som till exempel bromsar och dörrar. Även arbetsmiljön för de som ska arbeta med att köra och underhålla tågen har trimmats in. Vagnarna har också fått köra utan passagerare, för att testa att de fortsätter fungera som kravställt även efter att de rullat ett visst antal kilometer.

Nu är den sista testfasen avslutad och C30 är redo att trafikera Röda linjen fullt ut.

Uppmärksamma resenärer har kunnat följa C30s tester och infasning i trafik. Först körde C30 på spåren utan att ta upp passagerare, därefter följde en testfas med resenärer, där C30 dök upp oannonserat och utanför rusningstrafik. Nu är även den sista testfasen avslutad och C30 är redo att trafikera Röda linjen fullt ut. Det betyder att tågen ingår i den dagliga trafikplaneringen och trafikerar vanliga avgångar efter tidtabell. De nya vagnarna produceras i Tyskland och sätts i trafik efterhand de levereras till SL.

Moderna tåg för en växande region

De nya vagnarna är utformade för att öka attraktiviteten i tunnelbanan och för att passa en växande storstadsregion. Detta ska uppnås med genomtänkt design, hög driftsäkerhet, ny teknik, ökad kapacitet och ny möblering som minskar den upplevda trängseln och ger bättre tillgänglighet för alla resenärer. C30 kommer, som första svenska tunnelbanetåg, att vara utrustade med luftkonditionering. Det innebär en komfortökning, inte minst på den södra delen av röda linjen där tågen till stor del går ovan jord.

C30 kommer, som första svenska tunnelbanetåg, att vara utrustade med luftkonditionering

Mer plats för alla

De nya tågen har en annan möblering jämfört med dagens tunnelbanevagnar. Möbleringen med fler dörrar och säten längs sidorna ger bredare gångar, vilket skapar bättre resenärsflöde och minskar den upplevda trängseln. Det skapas också nya utrymmen, speciellt avsedda för barnvagnar och rullstolar samt plats för fler stående resenärer. Samtidigt medför utformningen snabbare av- och påstigning, vilket är en förutsättning för tätare och mer punktlig trafik.

Möbleringen med fler dörrar och säten längs sidorna ger bredare gångar

Det finns fortfarande sittplatser om fyra, med större benutrymme jämfört med dagens tåg. De sittplatser som är speciellt avsedda för resenärer med funktionshinder, sk prioplatser, är tydligt markerade med gult tyg. På så sätt är det enkelt att se vilka platser som är avsedda för resenärer med stort behov att sitta.

Ytor för barnvagnar och rullstolar

De nya flexibla ytorna i vagnen kommer underlätta resan för den som reser med till exempel rullstol eller barnvagn. De nya tunnelbanevagnarna har även en rad andra funktioner som gör dem mer tillgänglighetsanpassade, till exempel:

  • Punktskrift
  • Dörrknappar med ljudkontraster exteriört & interiört
  • Hållstänger som går längre ner för barn/korta personer, fler platser att hålla sig i och återinförande av mittstolpen
  • Tydligare varningssignal vid dörrstängning – hel ljuslist över dörrarna
  • Exteriöra displayer placerade längre ner för bättre visibilitet
  • Golvmatta med högre friktion för att minimera halkrisk

Ny depå för de nya tågen

Trafikförvaltningen har byggt en ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån har till största delen byggts inne i berget under Eriksbergsåsen med en verkstadsbyggnad i slänten mellan Hallundavägen och Skarpbrunnavägen. Depån togs i bruk 2018 i samband med att de nya tunnelbanetågen kom till Stockholm.

Dagens och framtidens röda linje

Röda linjen, som invigdes 1964, är 41 kilometer lång och går från Ropsten och Mörby i norr till Fruängen och Norsborg i söder. Längs sträckan finns 36 stationer, varav 20 stycken är utomhus. Cirka 500 000 resenärer åker med linjen varje dag.

Ett arbete med att modernisera hela tunnelbanans röda linje har pågått under en längre period. En del av det arbetet var att byta ut dagens signalsystem mot ett nytt trafikstyrningssystem. Under november 2017 hävde SL kontraktet med leverantören av det nya trafikstyrningssystemet, vilket betyder att inget nytt signalsystem installeras. De nya tågen kommer att köra på det befintliga signalsystemet. Ett projekt har startats för att säkerställa att nödvändiga åtgärder utförs för att det befintliga signalsystemet ska hålla och fortsätta vara säkert.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?