Toppbetyg för KI-Region Stockholm i utvärdering om universitetssjukvården

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

KI-Region Stockholm uppfyller bäst kvalitetskriterierna i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården (USV). Forskning är Stockholmsregionens starkaste område, men även innovation, pedagogisk utbildning och samverkan med patienter och närstående lyfts fram.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att vart fjärde år utvärdera universitetssjukvården vid de regioner som har avtal om läkarutbildning och forskning med staten (ALF-avtal). ALF-avtalet reglerar samarbetet mellan staten och vissa regioner när det gäller utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

– Vi är mycket stolta över att KI-Region Stockholm får ett sådant fint resultat. Särskilt glädjande är att vi är så starka inom forskning och att USV-enheterna har medarbetare med hög pedagogisk kompetens. Det visar att vårt gemensamma strategiska arbete leder till hög kvalitet, säger Annika Östman Wernerson, rektor vid Karolinska Institutet (KI).

Utvärderingen visar att universitetssjukvården i Stockholm har flest erfarna forskarhandledare, flest vetenskapliga publikationer och flest avlagda doktorsexamina. Rapporten lyfter också fram innovationsmognaden hos medarbetarna på Stockholms USV-enheter.

–  Vi har en gemensam innovationsstrategi som följs upp kontinuerligt inom KI-Region Stockholm och det är roligt att se resultatet. Det skapar också goda förutsättningar för vår ambition att bli en av världens fem ledande Life science-regioner till 2025, säger Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm.

Ett annat område som särskilt lyfts fram i utvärderingen är Stockholms systematiska samarbete med patienter och närstående samt företrädandeorganisationer i klinisk forskning.

– Vi har gjort strategiska satsningar för att patienternas upplevelser av vården och mått på hälsa ska kunna användas för förbättringsarbetet. Exempelvis har Karolinska Universitetssjukhuset infört digitala patientenkäter som används systematiskt för att följa upp resultat och vara underlag i patientmöten, säger Annika Tibell, FoUUI-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Men det finns också förbättringsområden för KI-Region Stockholm. USV-utvärderingen pekar bland annat på att tid för forskning, utbildning och utveckling behöver prioriteras både på strategisk nivå och i vardagen för att uppnå samtliga kvalitetskriterier i ALF-avtalet.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård