Övervikt bland barn minskar men stora skillnader ses i länet

Övervikt och obesitas minskar bland barn efter uppgången som sågs under pandemiåren. Men skillnaderna i länet är stora. Det är ett av många resultat om barns hälsa i 2023 årsrapport från Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm.

Årsrapporten redovisar en rad risk- och friskfaktorer hos spädbarn och barn i förskoleåldern, där övervikt eller obesitas är viktiga exempel. Vaccinationer, barns utsatthet för tobaksrökning och föräldrasamtal på BVC är andra områden som lyfts fram i årets rapport.

Trots att de flesta av länets barn har goda förutsättningar för en bra hälsa, finns det betydande skillnader i risk- och friskfaktorer hos de yngsta barnen i åldrarna 0-5 år, visar rapporten.

– Inom barnhälsovården arbetar vi med att försöka utjämna dessa skillnader genom riktade insatser i områden där utmaningarna är större, säger Susanne Glaumann, barnhälsovårdsöverläkare på Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm.

Övervikt och obesitas tillbaka på samma nivå som innan pandemin

Andelen fyråriga barn med övervikt har under åren 2015 till 2019 varierat mellan 8,1 och 8,8 procent, och andelen barn med obesitas har varit stabil på 1,8 procent under samma period.

Under pandemiåren 2020 och 2021 ökade både övervikt (9,0 till 9,1 procent) och obesitas (2,3 till 2,6 procent) bland länets fyraåringar. I årets rapport har andelen barn med övervikt sjunkit till 8 procent och andelen barn med obesitas har återgått till 1,8 procent. Variationerna är dock fortfarande stora inom länet. Andelen fyraåriga barn som ligger över gränsen för övervikt varierade mellan cirka 4 procent som lägst till cirka 15 procent som högst bland länets olika kommuner och stadsdelar.

– Det är glädjande att vi ser en minskning av övervikt och obesitas hos fyraåringar och resultatet är också i linje med andra undersökningar av svenska fyraåringar efter pandemin. Det här stärker misstanken om att det förändrade vardagslivet under pandemin hade ogynnsamma effekter på barns hälsa, säger Susanne Glaumann.

Dessutom visar rapporten att:

  • Det nationella vaccinationsprogrammet har en hög och stabil täckning på 97 procent. Det finns dock variationer inom länet, särskilt för vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Den stadsdel som hade lägst täckningsgrad låg på 86 procent.
  • Spädbarn som utsattes för tobaksrökning i hemmet fortsatte att minska. Andelen barn som utsattes för tobaksrök varierar mellan stadsdelar och kommuner från 1 till 16 procent. För barn födda under 2022 var det i snitt 5,6 procent som utsattes för tobaksrök i hemmet.
  • Hälften av alla pappor och andra icke födande föräldrar pratar om sitt föräldraskap på BVC. Andelen pappor och andra icke födande föräldrar som deltar i ett enskilt samtal om sitt föräldraskap har under de senaste fyra åren ökat med 15 procentenheter, från 36 procent år 2020 till 51 procent i årets rapport. Skillnaderna mellan olika kommuner och stadsdelar är även här stora, med variationer från 24 procent till 72 procent.

Rapporten bygger bland annat på uppgifter från 499 barnhälsovårdssjuksköterskor i Stockholms län och rapporten utgör en viktig grund för Barnhälsovårdens fortsatta arbete med att främja barns hälsa och minska skillnaderna i risk- och friskfaktorer mellan olika områden i regionen.

Läs mer i rapporten Årsrapport Barnhälsovård i Stockholms län 2023

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter