Tryggt för äldre i Nacka när region och kommun samarbetar

Nu kan seniorer i Nacka möta sina vårdgivare och kommunkontakter vid ett och samma tillfälle. Det underlättar för den enskilde samtidigt som tryggheten ökar.

Den gemensamma seniormottagningen är ett resultat av samarbetet mellan Region Stockholm och Nacka kommun. Tillsammans erbjuder Boo vårdcentral, Nacka RehabCentrum och Nacka kommuns äldreenhet en gemensam seniormottagning för invånare som är 75 år eller äldre med komplexa sjukdomstillstånd. Här kan invånaren möta vårdgivare och biståndshandläggare vid ett och samma tillfälle.

Enklare för äldre

- En typisk patient på vår seniormottagning är en äldre person som skrivs ut från sjukhuset. Då är det vanligt att behovet av insatser ökar under en tid. Den äldre kan exempelvis ha behov av både utökade omsorgsinsatser från hemtjänst, viss sjukvård från vårdcentralen, rehabilitering och hjälpmedel i hemmet från rehab. Då underlättar det för invånaren att inte själv behöva ta alla kontakter, säger Ulrika Cadeau Mårtensson, enhetschef Boo vårdcentral.

På seniormottagningen erbjuds seniorerna vård utifrån sina behov. Förutom biståndshandläggare, sjuksköterska och fysioterapeut kan de äldre även möta exempelvis läkare, dietist eller demenssjuksköterska. 

- Att vi sitter tillsammans och har ett nära samarbete underlättar för de äldre. De behöver inte förstå våra organisatoriska gränser och vem som har ansvar för vad. Vi tar ett gemensamt ansvar för att de ska få det stöd de behöver, säger Frida Garcia Wennström, biståndshandläggare Nacka kommun.

Tvärprofessionellt stöd

Sedan seniormottagningen startade i september 2023 har de tagit emot ett hundratal invånare. Ofta är det vårdgivare eller kommunens medarbetare som uppmärksammar invånarens behov av tvärprofessionellt stöd, men det kan också vara en anhörig som hör av sig vid exempelvis oro för demens.

Förebyggande insatser

Seniormottagningen har gemensam rond en gång i veckan då de går igenom alla ärenden. Beslutsvägarna är korta och likaså handläggningstiderna. Genom att de har god kunskap om varandras ansvarsområden underlättas samarbetet. De använder varandras kompetenser effektivt.

- De äldre blir fler samtidigt som vi som arbetar blir färre. Vi behöver hitta smarta arbetssätt för att våra resurser ska räcka till. Genom att arbeta förebyggande och tidigt upptäcka medicinska och sociala problem behöver behovet av vård och omsorg inte växa sig lika stort och invånaren slipper onödigt lidande, säger Ulrika Cadeau Mårtensson.

Teamet som arbetar på seniormottagningen möter i de allra flesta fall invånaren i deras eget hem. Det ger en bättre samlad bild av den äldres situation och behov av insatser.

- Äldre personer kan ha upparbetade kontakter med sin vårdcentral men inte själva varken tänkt på eller tyckt att de behöver någon typ av stöd från kommunen. Om vårdcentralen ser ett behov när de besöker de äldre kan de fråga om de får ta med sig kommunens biståndshandläggare vid nästa besök. Vi får på så vis en möjlighet att berätta om det stöd vi kan erbjuda. Genom samarbetet når vi ut bättre till våra invånare, säger Frida Garcia Wennström.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter