Region Stockholm vill öka antalet kliniska prövningar

Kliniska prövningar kan innebära att patienter får tidig tillgång till nya behandlingar när andra behandlingsalternativ inte existerar eller ger önskad effekt. Region Stockholm arbetar aktivt för att öka antalet prövningar inom hälso- och sjukvården

– Vi behöver vara med i fler företagsinitierade kliniska prövningar för att tidigt kunna införa nya förbättrade behandlingar. Inom Region Stockholm har vi ett stort patientunderlag och välfungerande samarbeten mellan sjukhusen, vilket borde ge goda förutsättningar för betydande bidrag i kliniska prövningar, säger Clara Hellner, forskningsdirektör i Region Stockholm.

Kliniska prövningar är en viktig del av den samlade kliniska forskningen och i vidareutvecklingen av hälso- och sjukvården. De kan bidra till att kvaliteten på redan existerande behandlingar förbättras och leda till att patienter får tillgång till nya läkemedel som är under utveckling. Region Stockholm har en tydlig vision att öka antalet kliniska prövningar i hälso- och sjukvården och har tagit fram en särskild handlingsplan för ändamålet.

– Att skapa goda förutsättningar för genomförande av kliniska prövningar stärker life science-sektorn genom att de blir en viktig ingång för företag som investerar i forskning och produktion i både Stockholm och i Sverige, säger Clara Hellner.

Region Stockholms handlingsplan för kliniska prövningar

Vid en partnerskapskonferens nyligen presenterades Region Stockholms handlingsplan för att öka antalet kliniska prövningar i Stockholm. En viktig del i arbetet med handlingsplanen har varit att identifiera flaskhalsar för att kunna besvara förfrågningar om och genomföra kliniska prövningar. Det har visat sig att företagen saknar en tydlig väg in till vården och behöver kontakta många olika vårdgivare för att nå ut med sina förfrågningar. Även från vårdens sida har det saknats samordning i svar på förfrågningar.

Den nya modellen bygger bland annat på utveckling av vårdgivaröverskridande terapinätverk. Dessa nätverk, som består av medicinskt och vetenskapligt kvalificerade medarbetare hos olika vårdgivare med ansvar för en avgränsad patientgrupp eller tillstånd, ska tillsammans utgöra kontaktpunkt för prövningar. Nätverken, som utgörs av ansvariga läkare och sjuksköterskor, gör samlade bedömningar på kort varsel om man kan delta i en prövning. Därefter tar man tillsammans ansvar för att rekrytera forskningspatienter via sina egna arbetsplatser och genomföra prövningen. Det genomförs nu en pilot enligt modellen, med Terapinätverk akuta infektioner och ytterligare piloter planeras. Parallellt har nätverk för jurister och controllers bildats, för att underlätta framtagandet av gemensamma mallar och prislistor.

Samarbetsprojekt ska undersöka förutsättningar för svenskt partnerskap

I Region Stockholm pågår också andra initiativ för att stärka detta arbete.

Region Stockholm är en av fem parter i ett projekt som ska undersöka förutsättningarna för ett svenskt partnerskap för kliniska prövningar. Samarbetsprojektet arbetar för att fler kliniska prövningar ska genomföras i Sverige. Här ryms alla faser av terapiutvecklingen, både utifrån ett tillväxt- och patientperspektiv. Projektet koordineras av Region Skåne och leds från Region Stockholm. Alla fem parter ansvarar för olika delar i projektet.

Nyligen genomförde Region Stockholm en regional partnerskapskonferens med fokus på kliniska prövningar. Där deltog utvalda företrädare för klinisk forskning, hälso-och sjukvårdsledningen, representanter för näringslivet inom life science och läkemedelsutveckling, förtroendevalda samt representanter från patientorganisationer.

Deltagarna var överens om att det finns ett behov av att gemensamt arbeta för att öka Sveriges och Stockholms konkurrenskraft inom kliniska prövningar och ett nationellt partnerskap.

– Vi behöver jobba smartare och samarbeta både som region och som land. Stöd och erfarenheter måste delas och arbete med uppföljningsfrågor initieras. Patienter är allt kortare tid på sjukhus och därför måste både öppen specialistvård och primärvård involveras ännu tydligare, säger Clara Hellner.

Fakta om Region Stockholms handlingsplan för kliniska prövningar

Handlingsplanen för kliniska prövningar innehåller tre målsättningar för att öka antalet kliniska prövningar i Stockholmsregionen.

  • Region Stockholm har internationellt konkurrenskraftiga processer och en tydlig målbild vilket leder till ett prövningsvänligt klimat.
  • Vårdgivare i Region Stockholm leds och organiseras för att kunna genomföra kliniska prövningar med en kapacitet som kan anpassas efter förändrade behov.
  • Vårdgivare i terapinätverk har tillgång till bra administrativt stöd för att kunna planera och följa upp kliniska prövningar. 

Läs handlingsplanen Kliniska prövningar här

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter