Dialogmöte med Värmdö kommun

Representanter från Värmdö kommuns olika förvaltningar samlades nyligen för ett dialogmöte med Region Stockholm. På agendan stod diskussion och presentation av förslaget till en ny regional utvecklingsplan som är ute på remiss till den 30 september.

En av diskussionspunkterna under mötet var hur man kan mäta och prioritera målen i planen, särskilt när det uppstår konflikter mellan olika mål. Lokal insikt och återkoppling på samrådsförslaget är viktig för att hantera dessa frågor på ett effektivt sätt.

Det nya förslaget fokuserar på att identifiera behov och brister i text i stället för att peka ut färdiga lösningar. De mer konkreta lösningarna finns i tillhörande planeringsunderlag, strategier och styrdokument. Eftersom Värmdö är beroende av statliga vägar underströks av kommunen vikten av den regionala utvecklingsplanen som ett förhandlingsverktyg gentemot olika myndigheter, t ex Trafikverket.

Med tanke på att Värmdö är en landsbygds- och skärgårdskommun lyftes också frågor om jordbruksmark, kärnöar och replipunkter i planen. Landsbygds- och skärgårdsstrategin är ett viktigt strategiskt underlag för att säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling i de här frågorna.

Slutligen betonades behovet av att ha med olika aspekter för folkhälsa, med fokus på att skapa goda livsvillkor för alla invånare. Bland dessa ingår t ex psykisk ohälsa, åldrande och utanförskap för att säkerställa en inkluderande och hållbar utveckling för Värmdö kommun.

Allt i allt ett innehållsrikt dialogmöte, Region Stockholm ser fram emot kommande remissvar!

Fler nyheter