Ökad framtidstro hos näringslivet trots fler konkurser

Antalet konkurser fortsatte öka första kvartalet 2024, samtidigt konstateras ett bättre stämningsläge bland företagen. Det visar Region Stockholms senaste rapport om läget i Stockholmsregionen.

Region Stockholm presenterar varje kvartal siffror som ger en bild av läget i Stockholmsregionen med fokus på näringsliv och arbetsmarknad. När första kvartalet för 2024 kan sammanfattas inom flera områden syns den ekonomiska nedgången fortfarande tydligt.

Flest konkurser inom byggindustrin

Antalet konkurser har fortsatt att öka. Under årets tre första månader gick totalt 1 119 företag i konkurs i länet, vilket är en ökning med 80 procent jämfört med samma period i fjol. Flest antal konkurser har skett inom byggindustrin. Också antalet varsel fortsätter att ligga på högre nivåer under inledningen av 2024.

Stark arbetsmarknad trots nedgång

Under årets första månader syns en viss nedgång på arbetsmarknaden men den står sig, trots utmanande omvärldsfaktorer, fortsatt stark. Sysselsättningsgraden i februari, vilket är det senaste mättillfället, var fortsatt hög (78,8%) men något lägre än samma period förra året (79,1%).

Även arbetslösheten har ökat i Stockholmsregionen. I februari låg arbetslösheten på 5,2 procent. Det är andra månaden i rad som arbetslösheten stiger och är nu på en högre nivå än samma period 2023 (4,7%). Arbetslösheten varierar stort mellan kommunerna i regionen.

Bättre stämningsläge bland företagen

Konjunkturinstitutet mäter stämningsläget bland företag i Stockholmsregionen genom bland annat intervjuer och indikatorer. Under första kvartalet 2024 syns en förbättring av stämningsläget som börjar närma sig normalläge för de flesta branscher. Stämningsläget för byggsektorn är fortsatt svagare än normalt.

Fakta

Region Stockholm sammanställer kvartalsvis siffror från SCB, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet, Bolagsverket och Tillväxtanalys.

Här kan du läsa rapporten

Prenumerera på nyheter

Fler nyheter