Samrådsförslag till ny regional utvecklingsplan ute på remiss

Nu kan aktörer i länet tycka till om hur Stockholmsregionen ska utformas i framtiden. Ett samrådsförslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen skickas ut på remiss perioden 10 april till 30 september 2024. 

Remissrundan beslutades av regionstyrelsens infrastruktur- och regionplaneringsutskott på onsdagen. Syftet är att få underlag till en ny plan som ska ge ett så effektivt stöd som möjligt till de aktörer som på olika sätt bidrar till att utveckla Stockholmsregionen. Planen kommer att bli en reviderad och uppdaterad version av nuvarande plan RUFS 2050.

- Förslaget bygger på kunskapsinsamling, analyser samt dialoger och möten med kommuner och andra aktörer som näringsliv, akademi, myndigheter och civilsamhälle. Arbetet med att utveckla Stockholmsregionen gör vi tillsammans och Region Stockholm kommer att fokusera på att hitta bra former för detta, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Reviderad vision

Den nya planen ska liksom RUFS 2050 vara ett långsiktigt planeringsunderlag. Samrådsförslaget redogör för regionens styrkor och utmaningar och presenterar en till viss del ny vision, ”Europas mest attraktiva och hållbara storstadsregion att bo, leva och verka i”. Den nya visionen har större betoning på hållbarhet.

Tre övergripande mål

De övergripande målen i samrådsförslaget har reducerats från fyra till tre och beskriver ett önskvärt läge år 2060:

  • En jämlik, trygg och inkluderande region med god livsmiljö
  • En ledande kunskaps- och tillväxtregion
  • En tillgänglig och robust region utan klimatpåverkande utsläpp

Till målen finns ett antal prioriteringar. Dessa ska utgöra grund för dialog om vad regionens aktörer behöver kraftsamla kring framöver. 

Beslut om ny plan i maj 2026

Synpunkterna från den nu inledda remissrundan ska tillsammans med övrigt planeringsarbete ligga till grund för ett granskningsförslag som i sin tur ska skickas på remiss under 2025. Inriktningen är att RUFS 2060 sedan ska beslutas i regionfullmäktige i maj 2026. Till skillnad från RUFS 2050, som gäller till och med oktober 2026, ska den nya planen gälla tills vidare med översyn en gång per mandatperiod.

Till samrådshandlingen

Fler nyheter